เช็คสิทธิโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

November 18, 2020


ข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพาร ในเวลานี้ทางภาครัฐบาลได้ออกมาตราการ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง หรือ โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยทางที่สนใจ สามารถ เช็คสิทธิโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


วิธีสมัครสินเชื่อยูโอบี i-Cash สินเชื่ออนุมัติไวเงินเดือนน้อยก็กู้ได้ วงเงิน 1,500,000 บาท รับเงินภายใน 3 วัน

สินเชื่อเงินด่วนสมัครง่าย ซิตี้แบงก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ วงเงิน 5 เท่า รับเงินทันที

วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สำหรับคนเงินเดือน 15,000 บาท อายุงานน้อยก็กู้ได้ ไม่ต้องค้ำ กู้ผ่านง่าย


เช็คสิทธิโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

เช็คสิทธิโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ทางภาครัฐได้ออก โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 ทั้ง 4 โครงการดังต่อไปนี้

1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์

  • โดยธนาคารพาณิชย์จะทำการ สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ซึ่งรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี แต่จะไม่เกิน 600 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีค่าบริหารจัดการโครงการ 4 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2565 ทั้งนี้มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ร้อยละ 80 รวมถึงกระตุ้นการโค่นยาง 400,000 ไร่ ดูดซับไม้ยางจากการโค่น 12 ล้านตัน และราคาไม้ยางที่คาดหวังเฉลี่ย 1,300 บาทต่อตัน

2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (วงเงินเดิม) วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท

  • สำหรับโครงการนี้จะทำการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการได้แก่ ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ (สถาบันการเงินเฉพาะกิจ) ได้ทุกธนาคาร จากเดิมเฉพาะธนาคารพาณิชย์, ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อทุก 1ล้านบาท จะต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศเป็น 2 ตันต่อปี ในปีการผลิต 2563 เดิมที่กำหนดในปีที่ 1 – 2 ของการลงทุน ต้องเพิ่มเป็น 2 ตันต่อปี ส่วนปีที่ 3 เป็น 4 ตันต่อปี) และให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตรวจสอบการใช้ยางของผู้ประกอบการเป็นรายปี ในปีการผลิต 2563 จากเดิมที่กำหนดเป็นรายเดือน โดยใช้วงเงินเดิมของโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาได้อนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกอบการไปแล้ว 14,038.20 ล้านบาท วงเงินโครงการคงเหลือ 10,961.80 ล้านบาท
เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

3.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)

  • เป็นการเพิ่มกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยาง โดยใช้วงเงินเดิมของโครงการ วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซื้อยางมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตของฤดูกาลใหม่เป็นรายเดือน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในตลาด หากไม่มีการซื้อยางก็จะไม่ได้รับการชดเชยในเดือนนั้น โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 – ธันวาคม 2564 ส่วนกิจกรรมที่มีอยู่เดิมของโครงการ คือ ผู้เข้าร่วมจะต้องมีสต็อกยางเพิ่มขึ้นมากกว่าสต็อกเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี และหากเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจพบว่ามีปริมาณสต็อกน้อยกว่าหรือเท่ากับสต็อกเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปี จะไม่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี จากรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 4 ราย อนุมัติวงเงินสินเชื่อ 2,410 ล้านบาท มีปริมาณที่จัดเก็บตามโครงการ 75,692 ตัน จากเป้าหมาย 350,000 ตัน

4.โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง

  • สำหรับโครงการนี้จะเป็นการขยายเวลาชำระคืนเงินกู้ทั้งสองโครงการให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แก่ 1) ขยายเวลาชำระคืนเงินกู้ออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากเดิมวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาค้ำประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ออกไปและยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกู้ พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+1, นำเงินจากการระบายยางในสต็อกและของบประมาณชดเชยการขาดทุนชำระคืนเงินกู้ ธ.ก.ส. วงเงินรวมทั้งสองโครงการ จำนวน 9,955.32 ล้านบาท และทำการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเช่าโกดัง ค่าประกันภัย ค่าจ้างผลิตยาง และอื่น ๆ รวม 898.76 ล้านบาท

 

moneyguruwebboard

 

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2

นอกจากโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและทางรัฐบาลยังไง ทำการออก หลักเกณฑ์ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 โดยท่านที่สนใจเข้าร่วมนั้นจะเป็นไปตามโครงการระยะที่ 1 โดยเป็นการประกันรายได้ยาง 3 ชนิด คือ 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม 2.น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม และ 3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม  โดยทางรัฐบาลได้ทำการกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ คือ ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวนไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวนไม่เกิน 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ส่วนระยะเวลาโครงการ เดือนกันยายน 2563 – กันยายน 2564 (ประกันรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – 1 มีนาคม 2564) ทั้งนี้ ราคายางยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในช่วงที่ผ่านมา ขยับเกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย ซึ่งรัฐบาลจะพยายามรักษาระดับราคายางพาราให้อยู่ในระดับนี้ต่อไป

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • 1.เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
  • 2.เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป เปิดกรีดยางไปแล้ว
  • 3.รายละไม่เกิน 25 ไร่ มีสัดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของ 60% และคนกรีดยาง 40%

 

สำหรับโครงการดังกล่าวที่ว่ามานี้ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 โครงการประกันรายได้เกษตรกรราว 6 หมื่นล้านบาท โดยโครงการนี้เป็นการเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านราย พื้นที่ปลูกยางพารากว่า 18 ล้านไร่

 

สุดท้ายนี้ตลอดเดือนพฤศจิกายน 63 MoneyGuru พร้อมช่วยคุณประหยัดจัดโปร Shocking Sale 11.11 ลดร้อนแรงเพียงแค่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 11% เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับช่วยเหลือประชาชนสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ ในราคาพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในเวลานี้…!!  เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

Shocking-Sale-11.11-ลดร้อนแรงเพียงแค่ทำประกันรถยนต์ชั้น-1-พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันทันที-11

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

 

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน