ขั้นตอน เคลมประกันโควิด เคลมยังไงให้ได้เงิน - MoneyGuru.co.th

ขั้นตอน เคลมประกันโควิด เคลมยังไงให้ได้เงิน


ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างเนื่อง เชื่อว่าหลายคนที่ทำประกันภัยโควิดไว้ คงอยากรู้ว่า หากติดเชื้อขึ้นมาจริงๆ จะต้องยื่นเอกสารอย่างไรในการขอเคลมประกันฯ วันนี้เราเลยรวบรวมขั้นตอนในการขอ เคลมประกันโควิด รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้มาฝากค่ะ

ทั้งนี้สิ่งที่ควรรู้ก่อนเลยคือ ประกันภัยโควิด-19 มีหลักๆ อยู่ 2 แบบ คือ แบบที่เรียกกันว่า เจอ-จ่าย-จบ และแบบมีการเบิกค่ารักษาพยาบาล ฉะนั้นก่อนจะยื่นเรื่อง ต้องเช็กเอกสารการทำประกันภัยของเราให้ดีก่อนว่า เลือกซื้อประภันภัยแบบไหนไว้

ขั้นตอน เคลมประกันโควิด

เคลมประกันโควิด

1. ตามหากรมธรรม์ประกันโควิดให้เจอ: จำเป็นต้องรู้ว่ากรมธรรม์เก็บไว้ที่ไหน เพื่อจะได้นำมาตรวจสอบว่าจะได้รับเงินส่วนใดคืนบ้าง อาทิ ค่ารักษาพยาบาล, ค่าชดเชยรายได้รายวัน และใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ เพื่อที่ว่าจะได้เบิกเคลมได้ครบทุกรายการ และจะได้เตรียมเอกสารครบตามที่บริษัทร้องขอ

2. ดูชื่อบริษัทประกันอย่าให้ผิด: ระวังการติดต่อผิดบริษัท เความผิดพลาดนี้มักเกิดจากการจดจำชื่อสลับกัน หรือพูดชื่อสลับกันบ่อย ๆ เนื่องจากบริษัทประกันภัยหลายบริษัทก็มีชื่อคล้ายกันมาก และมีสีโลโก้ที่คล้ายกันด้วย

3. จดเลขกรมธรรม์ไว้เคลม: ถ้ามีเลขที่กรมธรรม์ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่หาข้อมูลสัญญาที่ทำไว้กับบริษัทได้ง่ายมาก และช่วยลดขั้นตอนไปได้หลายอย่างทีเดียว เพราะฉะนั้นหลังทำประกันโควิดไปแล้วต้องตรวจสอบการรับกรมธรรม์ให้สำเร็จด้วย

4. สะกดชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ให้ถูก: มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าจะมีผู้เอาประกันภัยชื่อเดียวกัน นามสกุลคล้ายกัน ทำประกันไว้กับบริษัทเดียวกัน เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบข้อมูล 3 อย่างนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานให้กับเราได้อย่างชัดเจน

5. ถ่ายสำเนาเอกสารหลักๆ รอไว้: โดยปกติแล้ว ทางบริษัทประกันภัยจะขอเอกสารเพื่อเคลมสินไหมให้ และเอกสาร 3 อย่างนี้เราสามารถถ่ายเอกสารเตรียมรอไว้ได้เลย เพราะจะได้ใช้แน่นอน ได้แก่ บัตรประชาชนผู้ป่วย, สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ (ถ้ามี), สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่มีเลขบัญชี

6. ขอเอกสารเคลมประกันสินไหมจากบริษัทประกัน (เอกสารสำคัญ): ทุกบริษัทประกันภัยที่ออกประกันโควิดจะให้คุณกรอกใบคำร้อง ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องกรอก 1-3 หน้ากระดาษ A4 เรียกว่า “แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม” ย้ำว่าถ้าไม่มีใบนี้ ประกันจะยังไม่ทำเรื่องเบิกสินไหมให้แน่ๆ เพราะเขาจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และรับผลประโยชน์เท่าไหร่ ?

7. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (เอกสารสำคัญ): ถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์ตัวจริง จะไม่สามารถเบิกได้ โดยแพทย์จะต้องระบุชัดเจนว่าเป็นอาการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงทางบริษัทประกันภัยอาจขอดูใบรายการการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมด้วย ผู้ที่ทำประกันโควิดไว้หลายบริษัท จึงจำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไว้หลายๆ ใบ โดยแจ้งกับทางโรงพยาบาลว่าจะใช้ไปเบิกประกัน คุณหมอเจ้าของไข้จะได้เป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาอีกครั้ง

8. ใบเสร็จตัวจริง (เอกสารสำคัญ): เช่นเดียวกันกับใบรับรองแพทย์ ที่ต้องใช้ตัวจริงเท่านั้น และไม่ว่าจะมีกี่หน้าต้องตรวจสอบให้ครบ เพราะทางบริษัทประกันภัยจะตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคโควิด-19 และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ด้วย กรณีนี้ ผู้ที่ทำประกันโควิดไว้หลายบริษัท จะไปถ่ายสำเนาเองไม่ได้ จะต้องเป็นการทำสำเนาจากทางโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเซ็นรับรองความถูกต้องเท่านั้น

9. รอตรวจสอบ: ระยะเวลาที่บริษัทประกันภัยตรวจสอบนั้น มีตั้งแต่ยืนรอรับเงินสดที่เคาน์เตอร์ได้เลย หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร หรือรับเป็นเช็คสั่งจ่ายในชื่อผู้รับผลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท เช่น บางบริษัทบอกว่าหากต้องสั่งจ่ายเงินสดเกิน 20,000 บาท จะต้องรับเป็นเช็คเท่านั้น

10. รับเงิน: หลังจากรับเงินมาต้องตรวจสอบให้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ไม่ให้ผิดพลาด ถ้ามีขาดหรือเกินมา ต้องแจ้งกับบริษัทประกันภัยทันที เเพราะหากปล่อยทิ้งไว้จนเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจทำให้คุณไม่สามารถไปขอเงินส่วนที่ขาดได้

ทั้งหมดนี้ เป็นวิธีการเบิก เคลมประกันโควิด ที่ทุกบริษัทถือปฏิบัติเหมือนกัน จะมีต่างกันก็ตรงแบบฟอร์มของแต่ละบริษัทที่ให้กรอกข้อมูลมากน้อยไม่เท่ากัน รวมถึงระยะเวลาพิจารณาจ่ายเบี้ยคืนด้วย ขอแค่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งเอกสารต่าง ๆ ในการเคลมให้บริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล

เอกสารประกอบการเคลมประกันโควิด

  1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ และผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 (ฉบับจริง)
  3. ผลการตรวจโรคว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากห้องทดลอง (Lab test ฉบับจริง)
  4. แฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล พร้อมประทับตรา รพ.
  5. ใบเสร็จสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์ ผลตรวจวินิจฉัย ฯลฯ พร้อมประทับตรา รพ.
  6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร
  7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัญชี (สำหรับเฉพาะแผนเจอ จ่าย จบ)
  8. สำเนากรมธรรม์ประกันโควิดที่ยังไม่หมดอายุ
  9. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ประกันโควิดแบบคุ้มครองค่ารักษาตามจริง จะต่างกับแบบเจอจ่ายจบ ตรงที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนแบบ “เหมาเป็นก้อน”

น่ารู้ … รพ.ทั่วไปเตียงเต็ม ต้องไปนอน รพ.สนามหรือ Hospitel เคลมได้มั้ย

อันดับแรกทาง รพ. ที่เราไปตรวจจะต้องประสานงานจัดหาเตียงให้ หากต้องแอดมิท รพ.เอกชนแล้วพบว่าเตียงเต็มก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่รักษา เพราะล่าสุด คปภ. ได้ออกคำสั่งใหม่มาแล้วว่าผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ.สนามและ Hospitel ให้ถือว่าเป็น “ผู้ป่วยในและสามารถเคลมประกันโควิดได้” ไม่ต้องกังวล

แต่จะเคลมได้หรือไม่ในทุกเคสหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ “นโยบายของบริษัทประกันด้วย”กรณีขอย้ายไป Hospitel บางบริษัทประกันเราเลือกได้ แต่บางแห่งไม่ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา

ด้วยความปรารถนาดีจาก MoneyGuru

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

สำหรับท่านที่ สนใจสมัครบัตรเครดิตไว้ใช้ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าของบัตรเครดิตได้ ที่นี่

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @MoneyGuruThailand

ข้อมูลอ้างอิง: