เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร อาจมีรอบสอง รัฐอัดฉีดเงินเพิ่ม 4 แสนล้าน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

July 24, 2020


ประชาชนอย่างพึ่งหมดหวัง เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร อาจมีรอบสอง รัฐอัดฉีดเงินเพิ่ม 4 แสนล้าน  โดยรอบแรกวงเงินกว่า 9 หมื่นล้านเพื่อต่อยอดมาตราการ เราไม่ทิ้งกัน – เยียวยาเกษตรกร – กลุ่มเปราะบาง – ลูกจ้างในระบบประกันสังคม พร้อมทั้งจ้างงานคนไทยทั่วประเทศกว่า 4 แสนราย โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร อาจมีรอบสอง รัฐอัดฉีดเงินเพิ่ม 4 แสนล้าน

เราไม่ทิ้งกัน-เยียวยาเกษตรกร-อาจมีรอบสอง-รัฐอัดฉีดเงินเพิ่ม-4-แสนล้าน

หลังจากฝั่งรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกะทบจากไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็น โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยาเกษตรกร มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง รวมถึงมาตรการเยียวยาแรงงานในระบบประกันสังคม และจากรายงานข่าวจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ที่เปิดเผยว่า หลังจากนี้รัฐบาลตั้งเป้าอัดฉีดเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ 1 ล้านล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นรอบที่ 1 จำนวนเงินทั้งหมด  92,203.6 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก โดยเน้นการจ้างงาน การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เกษตรสมัยใหม่ เศรษฐกิจชีวภาพ ท่องเที่ยวคุณภาพ และ รวมทั้งกระตุ้นอุปสงค์ และการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการ และเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ขณะนี้มีแผนงานงานที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองการใช้เงินกู้รอบที่ 1 จำนวน 92,203.6 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 3 แผนงานหลัก คือ

 

แผนลั่นกรองการใช้เงินกู้รอบที่ 1

 • แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก จำนวนเงิน 49,463.03 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของธุรกิจภาคเกษตรและเกษตรกร รวมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิต ในระดับพื้นที่ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน เกษตรทฤษฎีใหม่ ท่องเที่ยวชุมชน กองทุนหมู่บ้าน โลจิสติกส์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 • แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ 4 แห่ง จำนวนเงิน 20,340.57 ล้านบาท ซึ่งให้ความสำคัญกับแผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมที่ครอบคลุมต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
 • แผนงานกระตุ้นการอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ โครงการเราไปเที่ยวกัน และโครงการกำลังใจ รวมมูลค่า 22,400 ล้านบาทโดยใช้หลักร่วมจ่าย (co-pay) 60:40 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวบางส่วนให้ประชาชน ได้แก่ ค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหารและค่าแหล่งท่องเที่ยว ค่าตั๋วเครื่องบิน และอุดหนุนค่าแพ็คเกจทัวร์ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เป็นต้น

 

แผนการช่วยประคองไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศไทย

ทั้งนี้ทางด้าน สศช.ตั้งเป้าหมายว่า จำนวนเงินกู้ฯ 400,000 ล้านบาทนี้ จะช่วยประคองไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศไทยหดตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้และจะช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเพื่อที่จะได้ฟื้นตัวอย่างมีผลโดยมีการวางโครงการไว้ดังนี้

 • เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ 5,450 แปลง จำนวน 262,500 ราย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี
 • มีแผนเพิ่มรายได้ทางตรงให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท
 • จะทำให้เกษตรกรกว่า 95,000 รายเลี้ยงตนเองได้ด้วย การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและน้ำ
 • พัฒนาต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพระหว่างและหลังวิกฤติโควิด -19 กว่า 6พื้นที่
 • มีแผนการสำหรับกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ จำนวนกว่า 2.0 ล้านคน/ครั้ง
 • ในอน่คตจะเกิดพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 2.4 แสนไร่
 • จะเร่งสร้างเกษตรสมัยใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่า 5 ล้านไร่
 • จะเร่งสร้างเกษตรสมัยใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่า 5 ล้านไร่
 • ภาครัฐจะช่วยให้เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 410,415 ราย
 • เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ 7,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • จะต้องมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นกว่า 1.7 แสนไร่

 

บทความแนะนำ

คนไทยรู้หรือไม่ท่านสามารถตรวจเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง สำหรับ วิธีทำและเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง แบบง่ายๆใครก็ทำได้ เพียงขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแค่ 5 ช่องทางที่ท่านประชาชนสามารถทำได้เองหรือหากมีหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru สิคะ

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน