ภายหลังที่ธนาคารต่างๆ ได้ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อหวังช่วยลดภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 บทความนี้เราจึงได้ รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ที่แต่ละธนาคารออกมาให้คุณเก็บไว้เป็นข้อมูลศึกษากันดู

Kashjoy

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์

ก่อนที่เราจะไปดู มาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เรามาทราบเงื่อนไขใน การพักชำระหนี้รถยนต์ เบื้องต้นที่ควรรู้

 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • เป็นผู้ไม่เป็นลูกหนี้ NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
 • การพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จะมีระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน หรือ ไม่เกิน 3 งวด
 • มียอดค้างชำระไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 งวด ณ วันที่ลงทะเบียน
 • แต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินมีสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ ตามแต่กรณี
 • หากมีการขอเลื่อนการพักชำระหนี้ออกไปอีก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามแต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ เป็นผู้กำหนด

รายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ มีดังต่อไปนี้…

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยมี 3 ทางเลือกดังนี้

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนกรกฎาคม 64

ทางเลือกที่ 1 การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้

 • การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ หมายถึง การแบ่งเบาภาระของผู้เช่าซื้อ โดยการปรับเงื่อนไขการชำระค่างวด ด้วยการลดค่างวด และขยายระยะเวลาการชำระออกไป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท หรือเรียกอีกชื่อว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไป ตามจำนวนงวดที่ขอขยายบวกกับระยะเวลาผ่อนชำระคงเหลือเดิม
 • ภาระการผ่อนชำระต่อเดือนลดลง
 • ผู้เช่าซื้อเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้จะต้องชำระเงินค่างวดใหม่ 1 งวด พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มค้างชำระ (ถ้ามี)
 • เบี้ยปรับและดอกเบี้ยเช่าซื้อค้างชำระก่อนเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ สามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย
 • คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติมการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้
 • คลิกสมัคร

ทางเลือกที่ 2 การพักชำระหนี้

 • การพักชำระหนี้ หมายถึง การพักชำระค่างวดเช่าซื้อเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากไม่ได้ทำงาน หรือปิดกิจการ
 • เมื่อสื้นสุดระยะเวลาการพักชำระ ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดเช่าซื้อตามปกติตามสัญญา
 • ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา จะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ
 • ดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้ = เงินต้นคงเหลือ ณ วันพักชำระ
  x อัตราดอกเบี้ยแท้จริง EIR (ตามหน้าสัญญาเช่าซื้อ)
  x จำนวนเดือนที่พักชำระ
  โดยผู้เช่าซื้อสามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย
 • คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติมการพักชำระหนี้
 • คลิกสมัคร

ทางเลือกที่ 3 คืนรถและขายทอดตลาด

 • โดยจะนำส่วนต่างมาหักจากยอดหนี้ กรณีนี้ท่านจะต้องได้รับผลกระทบที่รุนแรง ทางบริษัทจะพิจารณาตามที่บริษัทกำหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 491 5555 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.


ธนาคารไทยพาณิชย์

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์-เดือนสิงหาคม-64

ไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือระยะ 3 ช่วยลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยของธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือระยะ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการสำหรับสินเชื่อรถยนต์ดังนี้

 • สินเชื่อรถยนต์:
  1. ปรับลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระ
  2. พักชำระค่างวดพร้อมปรับลดค่างวดและขยายระยะเวลาผ่อนชำระ

เงื่อนไข:  

 1. ในระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยยังคงถูกคำนวณตามยอดเงินต้นที่คงเหลืออยู่
 2. การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และหลักเกณฑ์ของธนาคาร         

หมายเหตุ:

 • ก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2563 ลูกค้าบุคคลที่เข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลือระยะที่ 3 ต้องเป็นลูกหนี้ที่ไม่ถูกจัดชั้นด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans: NPL) ไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ
 • การสมัครเข้าโครงการช่วยเหลือข้างต้น เมื่อมีการตกลงเรียบร้อยแล้ว ธนาคารอาจมีการนัดหมายเพื่อลงนามข้อตกลงกับลูกค้า

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า กรุงศรี ออโต้ เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 ของลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ระยะที่สามทั้งนี้ การพักชำระหนี้กับ SCB ในส่วนของสินเชื่อรถยนต์นั้น ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องทำการชำระค่างวดรถ แต่เมื่อสิ้นสุดการพักชำระลูกค้าจะต้องทำการชำระค่างวดรถตามปกติ ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ถึงวันที่ 31 ธค. 64 ลูกค้าที่มีความสนใจ แจ้งความประสงค์ผ่านแอพพลิเคชัน SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล) หรือผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 0 – 2777 – 7777


รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนพฤษภาคม 64


ธนาคารกสิกรไทย

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 64

ลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร

มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ภายใต้โครงการ #รวมใจไม่ทิ้งกัน  ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ จาก 28% เป็น 24%* มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์-เดือนสิงหาคม-64

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า กรุงศรี ออโต้ เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 ของลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ระยะที่สาม

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์-เดือนสิงหาคม-64

 • การพิจารณาให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมจะสอดคล้องกับสถานะและผลกระทบของลูกค้า โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามข้อตกลงระหว่างลูกค้ากับธนาคาร
 • การพักชำระค่างวดจะมีดอกเบี้ยระหว่างพักชำระหนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า

1. เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
2. ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
3. ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฏหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้ค้ำประกัน

**หมายเหตุ: ข้อ 3. และ ข้อ 4. กรณีมีผู้ค้ำประกัน

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์-เดือนสิงหาคม-64

รายละเอียด และ เงื่อนไข

 • มาตรการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือ ก่อนมาตรการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือครั้งใหม่มีผลในรอบบัญชีปัจจุบัน กรณีแจ้งความประสงค์หลังวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือ หลังมาตรการเดิมสิ้นสุด มาตรการความช่วยเหลือครั้งใหม่จะมีผลในรอบบัญชีถัดไป
 • ลูกค้าและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของกรุงศรี ออโต้
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจะ ไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่กับกรุงศรี ออโต้ ได้ตามระยะเวลาที่กรุงศรี ออโต้ กำหนด
 • กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • กรณีไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณามาตรการ ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า

โปรดดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่าน e-form ด้านล่างพร้อมส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเมื่อได้รับข้อความทาง SMS สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Krungsri ออโต้ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2740-7400 กด 3 หรือ 5


ธนาคารทีทีบี

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าปัจจุบัน สินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์-เดือนสิงหาคม-64

ท่านที่สนใจคลิกลงทะเบียนที่ลิงค์นี้  แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ “ตั้งหลัก ฟื้นฟู”


เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

บทความแนะนำ