รายละเอียดผู้ให้บริการ

สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด มุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้า โดยได้แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มลูกค้าบรรษัทและสถาบัน และกลุ่มลูกค้าวาณิชย์ธนกิจ นำเสนอสินค้าและบริการทางการเงินชั้นนำ 5 ประเภท ได้แก่ ตลาดเงิน และตลาดทุน บริการธุรกรรมทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ธนาคารส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล และวาณิชย์ธนกิจ
อ่านเพิ่มเติม