นโยบายความเป็นส่วนตัว


อัดเดตล่าสุด: มิถุนายน 2565

บริษัท MoneyGuru จำกัด และ บริษัทนายหน้าประกันภัย MoneyGuru จำกัด ( “พวกเรา” “เรา” และ “ของเรา” ล้วนหมายถึง “MoneyGuru”) เป็นส่วนหนึ่งของ Hyphen Group (หรือที่ก่อนหน้านี้ รู้จักกันดีในนาม CompareAsia Group) กลุ่มบริษัทที่ให้บริการเปรียบเทียบราคาประกันภัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ในเอเชีย

เว็บไซต์ MoneyGuru (“เว็บไซต์”) รวมถึงเนื้อหา บทความ เครื่องมือ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ และฟังก์ชันต่างๆ ที่มีบนเว็บไซต์ เว็บบอร์ด MoneyGuru หรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินการ (ยกเว้นว่า เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น จะมีข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมแยกออกไป) ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท กล่าวอย่างชัดเจน นอกเหนือจากการให้บริการในแง่การตลาด MoneyGuru ไม่ได้ดำเนินการธุรกิจประกันภัย และไม่ได้เป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แต่เนื้อหาด้านประกันภัยที่มีการอ้างถึง MoneyGuru ดำเนินงานในฐานะที่เป็นนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะระบุว่าบริษัทจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง ทำไมถึงต้องจัดเก็บ โดยมีวิธีใช้ เปิดเผยข้อมูล และปกป้องข้อมูลนั้นอย่างไรตามกฎหมายและข้อบังคับในประเทศไทย ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ ณ วันใดวันหนึ่ง หรือเป็นครั้งคราว ฉะนั้น กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดนี้ก่อนใช้บริการ เมื่อคุณเข้าชมและใช้บริการของเรา นั่นหมายความว่าคุณยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนด และยินยอมปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมของแต่ละบุคคล โดยสามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ ได้


การจัดเก็บข้อมูล

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ การกรอกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ และการได้รับข้อมูลจากบุคคลที่สาม


ข้อมูลที่จัดเก็บ

ขณะใช้บริการของเรา (เช่น การขอรับใบเสนอราคาเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ

ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นเพียง “ตัวอย่าง” สถานการณ์ที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล :

 • การกรอกอีเมล์ เพื่อสมัครรับข่าวสาร;
 • เมื่อมีการขอใบเสนอราคา บริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ อายุและรายได้ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม;
 • เมื่อมีการแลกของรางวัลจากการใช้บริการ  บริษัทอาจขอชื่อ อีเมล รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่คุณสมัคร หมายเลขอ้างอิง และ/หรือวันที่สมัครผลิตภัณฑ์;
 • เมื่อมีการติดต่อทางโทรศัพท์ บริษัทอาจขอชื่อ อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อตอบกลับข้อสงสัยหรือให้คำแนะนำภายหลังได้;
 • เมื่อคุณสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้แบบฟอร์มการสมัครของบริษัท เราจะจัดเก็บข้อมูลทั้งรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงิน;
 • กรณีที่ต้องการเพิ่มเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวในใบสมัครผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทอาจรวบรวมชื่อและวันเกิดของสมาชิกในครอบครัวของผู้สมัคร เพื่อดำเนินการให้ผู้สมัคร สามารถสมัครใช้บริการเหล่านั้นได้;
 • เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้เว็บบอร์ดของ MoneyGuru บริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ;
 • เมื่อมีผู้เข้าใช้บริการบนเว็บบอร์ด บริษัทอาจจัดเก็บเนื้อหา และข้อมูลอื่นๆ ที่มีการแชร์ ส่ง และพูดคุยกับคนอื่นๆ บนเว็บบอร์ด;
 • เมื่อผู้ใช้บริการติดต่อบริษัทผ่านเฟซบุ๊ค บริษัทอาจขอข้อมูลในการติดต่อกลับ รวมถึงชื่อ  อีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อตอบกลับข้อสงสัยหรือให้คำแนะนำภายหลัง;
 • เมื่อผู้ใช้บริการติดต่อผ่าน Line บริษัทอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบคำถาม หรือขอผ่านแชทหรือโทรศัพท์ผ่านช่องทาง Line ที่ได้รับการติดต่อ โดยบทสนทนาของผู้ใช้บริการกับบริษัทผ่านช่องทาง Line อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย ดังนั้น โปรดทราบว่า Line Company (Thailand) และ/หรือหน่วยงานในเครือ สามารถบันทึกบทสนทนาดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำรองในการให้บริการของตน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ  Line ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจขอให้คุณระบุ อาจหมายรวมถึง:

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • วันเกิด
 • อายุ
 • เพศ
 • สัญชาติ
 • ทุกข้อความที่กรอกแบบฟอร์ม “ติดต่อเรา”
 • เป้าหมายการออม
 • สถานะการอยู่อาศัย
 • รายได้
 • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่กำลังมองหา (เช่น วงเงินที่ต้องการกู้)
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือสำเนาประจำตัวอื่นๆ และ/หรือรายละเอียด (ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการ)
 • ประวัติการศึกษา
 • ทรัพย์สิน
 • สถานะการจ้างงาน
 • รายละเอียดนายจ้าง หรือบริษัทที่ทำงานอยู่
 • รายละเอียดผู้รับผลประโยชน์ เช่น ผู้ถือกรมธรรม์ร่วม และผู้รับผลประโยชน์รายย่อย (จำเป็นสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์)
 • สมาชิกในครอบครัว (จำเป็นสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการ)
 • รายละเอียดทางการเงินของคุณ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และบัญชีธนาคาร (เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์);
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดอื่นๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ การให้ข้อมูลข้างต้นเป็นการให้ข้อมูลโดยความสมัครใจ หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนเพียงพอ ผู้ให้บริการก็ไม่อาจสามารถให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เหมาะสมแก่คุณได้


การจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ เมื่อคุณเข้าใช้บริการของเรา อาจมีการจัดเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติถึงวิธีการที่คุณเข้าใช้บริการ และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อการใช้บริการของเรา ซึ่งอาจประกอบไปด้วยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ อาทิ การใช้ “คุกกี้” ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณได้ เพราะเมื่อคุณเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ระบบเซิร์ฟเวอร์จะบันทึกหรือติดตามข้อมูลที่ส่งจากเบราว์เซอร์ของคุณ รวมถึงข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้ :

 • เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ เช่น ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชั่นของฮาร์ดแวร์ การตั้งค่าอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ และหมายเลขประจำเครื่อง (โทรศัพท์);
 • ตำแหน่งที่ใช้อุปกรณ์ รวมถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ระบุผ่านสัญญาณ GPS หรือวิธีการอื่นๆ;
 • ข้อมูลการเชื่อมต่อ เช่น ชื่อผู้ให้บริการมือถือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการอื่นๆ อาทิ เบราว์เซอร์ และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์;
 • เว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้บริการ;
 • ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์;
 • รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเข้าใช้บริการ เช่น ข้อมูลต่างๆ เครื่องมือ และเนื้อหาที่เราให้บริการ
 • ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการ
 • การคลิกลิงก์ที่เราให้บริการ;
 • ใบเสนอราคาที่คุณขอจากการใช้บริการ
 • การทำธุรกรรมและรายละเอียดการชำระเงินที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ (รวมถึงบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้);
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดอื่นๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ การใช้คุกกี้ทำให้เราสามารถ:

 • มอบประสบการณ์ที่รักษาความเป็นส่วนตัวได้มากขึ้นจากการให้บริการของเรา ทำให้เราจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมาใช้บริการอีกครั้ง โดยคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้;
 • ศึกษาพฤติกรรมการท่องเว็บ เพราะหากเรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจคืออะไร ก็จะยิ่งทำให้เราสามารถนำเสนอสื่อโฆษณาและสื่อการตลาดได้ตรงตามความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น;
 • จัดเก็บจำนวนผู้เข้าชม รวมไปถึงหน้าบริการที่เข้าชม

ส่วนใหญ่คุกกี้จะถูกลบเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ ตามลักษณะของ “คุกกี้ชั่วคราว” อย่างไรก็ตาม คุกกี้ถาวร จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ที่คุณใช้ท่องเว็บจนถึงตอนที่คุณลบออก หรือหมดอายุไปเอง เมื่อเข้าใช้บริการของเรา นั่นหมายความว่า คุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะไม่ประมวลผลหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการใช้คุกกี้

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อบล็อกหรือลบคุกกี้ได้ โดยหากคุณเลือกที่จะปิดกั้นหรือลบคุกกี้จากการเข้าใช้บริการ ก็อาจจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแสดงผลการให้บริการในหน้าจอของคุณได้ (เช่น ไม่สามารถแสดงแบนเนอร์โฆษณาได้อย่างเหมาะสม)

ในบางกรณี เราใช้คุกกี้ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ โดยใช้คุณลักษณะของ Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง การตั้งค่านี้ช่วยให้สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานได้แม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงผู้ใช้รายนั้นกับหมายเลขที่ใช้ระบุตัวตนผ่านการเข้าใช้บริการและอุปกรณ์ วิธีนี้อาจมีข้อมูลการวิเคราะห์และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บมาจากการเข้าใช้บริการของเรา ข้อมูลที่เก็บไว้จะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และนำมาใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ทั้งนี้ เราอาจใช้คุณลักษณะของ Google Analytics และเครือข่ายของ Google ที่ให้พื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ รวมถึงการโฆษณา และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามายังเว็บไซต์ ช่วยให้เราสามารถกำหนดโฆษณา รายงานข้อมูลประชากร และความสนใจได้ เครื่องมือเหล่านี้ใช้คุกกี้และข้อมูลอื่นๆ เพื่อแสดงโฆษณาตามพฤติกรรมของคุณที่เคยเข้ามาใช้บริการของเรา หากคุณต้องการออกจากคุณลักษณะนี้ โปรดไปที่ การทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคล 


ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม

เมื่อคุณเข้าใช้บริการ ทางบริษัทอาจได้รับข้อมูลของคุณจากบุคคลที่สามที่ร่วมเป็นพันธมิตรในการทำงาน เช่น ผู้ร่วมธุรกิจ ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการด้านงานวิเคราะห์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และผู้ให้บริการด้านการค้นหาข้อมูล หรือตามคำขอของคุณจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัท เราจึงมีมาตรการปกป้องและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้น ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแหล่งที่มาของข้อมูลโดยไม่มีข้อกำหนดใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ แหล่งที่มาของเราอาจมีความแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา และขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บริการอะไร ตัวอย่างเช่น เราได้รับข้อมูลจาก:

เฟซบุ๊ก: ข้อมูลสำคัญหลายอย่างเกี่ยวกับคุณ บริษัทได้มาจากหน่วยงานภายนอก เช่น เมื่อคุณติดต่อเราผ่านเฟซบุ๊ก บริษัทจะได้รับข้อมูลของคุณจากเฟซบุ๊ก รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ผ่านแบบฟอร์มบนเฟซบุ๊กด้วย ดังนั้น เมื่อคุณให้ข้อมูลกับเราผ่านทาง Facebook ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำไปใช้ ประมวลผล และจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเฟซบุ๊ก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท


ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือของสมาชิกในครอบครัวกับบริษัท คุณจะต้องรับประกันได้ว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และจะแจ้งให้บริษัททราบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ส่งผลต่อการใช้บริการ หรือต่อบุคคลที่รับผิดชอบต่อการให้บริการ หรือต่อบุคคลที่สาม ผ่านการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ จะถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับอีกบุคคลหนึ่ง (หรือบุคคลอื่น) แก่เรา เช่น สมาชิกในครอบครัว คุณควรมีอำนาจดำเนินการในนามของบุคคลดังกล่าว (ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้งหรือตามกฎหมายในฐานะผู้ปกครองตามกฎหมาย) รวมถึงให้ความยินยอมต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากคุณมีความกังวลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในการให้ข้อมูลของบุคคลอื่น สามารถติดต่อสอบถามเราก่อนได้ตามอีเมลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้จัดเก็บจากคุณ จะถูกจัดเก็บเฉพาะในช่วงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ตราบเท่าที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราเก็บข้อมูล (มีรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างในหัวข้อ “เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออะไร”) รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หน้าที่ การบัญชี หรือการรายงาน โดยบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานขึ้น กรณีที่มีการร้องเรียนหรือมีเหตุให้เชื่อว่า บริษัทมีโอกาสถูกดำเนินคดีในแง่ความเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับบริษัท

คุณมีสิทธิ์ร้องขอการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บ โดยสามารถติดต่อเราที่ info@moneyguru.co.th ได้ทุกเมื่อที่ต้องการจะแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเราตั้งใจจะตอบรับและดำเนินการตามคำขอของคุณทันที หากต้องการให้เราตอบกลับโดยเร็ว โปรดระบุข้อสงสัยหรือสอบถามอย่างชัดเจน กรณีมีเหตุให้เราไม่สามารถตอบกลับข้อสอบถามของคุณได้ในทันที คุณจะได้รับการแจ้งเตือนอีกครั้ง


เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออะไร

บริษัทใช้ข้อมูลของคุณเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้บริการและปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดีขึ้น และเพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของเรา ทั้งนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางประการหรือทั้งหมดต่อไปนี้:

 • เพื่อตอบคำถามและบอกข่าวสารกับคุณ เช่น การส่งแจ้งเตือนและคำแนะนำ;
 • เพื่อให้คุณเข้าใช้บริการการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเราได้ฟรี และส่งใบเสนอราคาให้คุณได้;
 • เพื่อให้คุณเข้าใช้บริการเว็บบอร์ดจากเราได้;
 • เพื่อให้คุณเข้าถึงแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์จากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ได้;
 • เพื่อจัดการใบสมัครผลิตภัณฑ์ในนามของคุณกับบริษัทพันธมิตรที่ทำงานร่วมกัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์จากพันธมิตร”);
 • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า แนวโน้มของตลาด และข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการให้บริการได้ตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคล และแจ้งข่าวที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณได้มากขึ้น;
 • เพื่อให้เราสามารถบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่ขอใบเสนอราคาหรือสมัครผลิตภัณฑ์;
 • เพื่อให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลและจัดการการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ;
 • เมื่อคุณยอมรับการแจ้งข่าวสาร สื่อการตลาด และ/หรือข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการล่าสุด จากหน่วยงานอื่นๆ ที่คัดเลือกมาแล้วอย่างดี;
 • เพื่อวินิจฉัยและป้องกันปัญหาในแง่การให้บริการ ความปลอดภัย หรือทางเทคนิคที่มีผลต่อการให้บริการ;
 • เพื่อตรวจสอบ ตรวจจับ และป้องกันการฉ้อโกงหรือการใช้บริการในทางที่ผิด;
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และ/หรือ สิทธิ์ของผู้ใช้ หรือหน่วยงานอื่น;
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท;
 • เพื่อให้เราสามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องข้างต้น และ/หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ

ในบางสถานการณ์เราจะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เพื่อไม่ให้เชื่อมโยงกับคุณอีกต่อไป) เพื่อการวิจัยหรือวัตถุประสงค์ทางสถิติ ในกรณีนี้เราอาจใช้ข้อมูลนี้ไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม


ผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรทางธุรกิจ

เราช่วยคุณประหยัดเวลาโดยอนุญาตให้คุณสามารถสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ของเรา และบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม ( “ผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรทางธุรกิจ” ) หากคุณสมัครผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรทางธุรกิจผ่านบริการของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณกรอกไว้ให้เรา จะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการและใบสมัครของคุณจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการนั้นๆ โดผู้ให้บริการอาจติดต่อคุณโดยตรงเกี่ยวกับการสมัครของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้ดำเนินการและจัดเก็บตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา


การเปิดเผยข้อมูลของคุณจะเกิดขึ้นในกรณีใด

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณให้เราไว้เป็นความลับ อย่างไรก็ตาม อาจมีบางสถานการณ์ที่เราต้องเปิดเผย หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการภายนอกโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม ตามสถานการณ์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้:

 • ผู้ใช้รายอื่น: การให้บริการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเว็บบอร์ด MoneyGuru) ที่มีคุณลักษณะให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ตั้งกระทู้ ส่งข้อมูล หรือเผยแพร่เนื้อหา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณไปยังผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้หลายคน และ/หรือ ที่สาธารณะจากการเข้าใช้บริการของเรา – รวมถึงกลุ่ม “เฉพาะสมาชิก” การส่งข้อความโดยตรง และอื่นๆ ข้อมูลดังกล่าว สามารถคัดลอก ส่ง หรือแสดงโดยผู้รับ ซึ่งจะไม่อยู่ในการควบคุมของเราอีกต่อไป โดยบริษัทแบ่งปันข้อมูลนี้เพื่อให้คุณและผู้ใช้รายอื่นมีโอกาสสื่อสารกันบนเว็บบอร์ด MoneyGuru และจากการให้บริการของเรา
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือ Hyphen Group (ไม่ว่าจะเป็น บริษัทที่อยู่ภายใต้ หรือบริษัทในเครือของ Hyphen Group ก็ตาม) ที่เป็นผู้ให้บริการหรือแบ่งปันการให้บริการกับเรา
 • การควบรวมธุรกิจ: ในขณะที่เราพัฒนาธุรกิจ เราอาจขายหรือซื้อทรัพย์สินหรือธุรกิจ กรณีที่มีการเตรียมการณ์ การเปลี่ยนแปลงการจัดการ กาควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การเลิกกิจการ หรือมีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา บริษัทอาจจะต้องเปิดเผยหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • พันธมิตรทางธุรกิจ: เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งเป็นธนาคาร นายหน้า ผู้ให้สินเชื่อ บริษัทประกันภัย และผู้ให้บริการด้านการเงินอื่นๆ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เราให้บริการเป็นครั้งคราว (“พันธมิตรทางธุรกิจ”) โดยเมื่อคุณขอสมัครผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ใช้บริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งทำให้เราต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่พวกเขาในรูปแบบที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าโดยระบบซอฟท์แวร์ (API) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คุณสามารถแลกของรางวัลจากการใช้บริการของเราได้ เราอาจต้องเปิดเผยรายละเอียดเหล่านั้นกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การแลกรางวัลของคุณ
 • ตัวแทนที่ปรึกษาและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง: เราพึ่งพาผู้ให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา เช่น ผู้ให้บริการด้านไอทีและการวิเคราะห์ ผู้ดูแลระบบของหลังบ้านของบริษัท ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย และผู้ให้บริการด้านการตลาด เมื่อใดก็ตามที่เราให้หน่วยงานอื่นรับหน้าที่ตามที่กล่าวมา บริษัทจะให้ข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาเท่านั้น
 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย: บริษัท และ/หรือ หน่วยงานภายนอกใดๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานภาคธุรกิจของประเทศนั้นๆ ตามที่กฎหมายของประเทศไทย หรือประเทศใดก็ตามกำหนด โดยเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ
  • (i) ระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลใดก็ตาม ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย รบกวนสิทธิ์ หรือทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม)
  • (ii) ระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลใดก็ตาม ที่อาจโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มการให้บริการของบริษัท (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม)
  • (iii) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของพันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราบริษัท

ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งต่อไปนอกประเทศไทย (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ “ความปลอดภัยของข้อมูล” ด้านล่าง ซึ่งทางบริษัทได้ระบุไว้แล้วว่า ศูนย์จัดเก็บข้อมูลของเราตั้งอยู่ที่ใด) ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกับข้อมูลที่อยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ใช้มาตรการอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้ข้อมูลของคุณได้รับการจัดการและจัดเก็บอย่างปลอดภัยเสมอไม่ว่าประเทศในการจัดการและจัดเก็บนั้นจะเป็นประเทศใด

ดังนั้น การเข้าใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น


การแจ้งทราบด้านบริการและสื่อการตลาด

หลังจากที่คุณใช้บริการของเรา บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์) เพื่อส่งข่าว ข้อเสนอ การจัดกิจกรรม และแคมเปญส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเปรียบเทียบราคา และ/หรือ บริการทางการเงิน การประกันภัย จดหมายข่าว บทความ รวมถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการอื่นๆ เป็นครั้งคราว

ตัวอย่างเช่น การแจ้งทราบด้านบริการและสื่อการตลาดนี้ อาจรวมถึงบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ ฯลฯ โดยเราอาจใช้ข้อมูลอื่นๆ ของคุณที่ได้จัดเก็บไว้ อย่าง อายุ ที่อยู่อาศัย ระดับรายได้ การจ้างงาน ประวัติการเข้าเว็บไซต์ การซื้อ และการขอใบเสนอราคา เพื่อปรับสื่อการตลาดให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความสนใจของคุณ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวและการสื่อการตลาดทางตรงอื่นๆ ของเราได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครในอีเมลจดหมายข่าวที่เราส่งถึงคุณ

ภายใต้ความยินยอมของคุณ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) ของคุณแก่พันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถนำเสนอข่าวสาร ข้อเสนอ การจัดกิจกรรม และแคมเปญส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับบริการเปรียบเทียบราคาและ /หรือบริการทางการเงิน การประกันภัย จดหมายข่าว บทความ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราได้เป็นครั้งคราว

นอกจากนี้ บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมไว้โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยจากการแบ่งปันดังกล่าวกับผู้ให้บริการภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (รวมถึงการตลาดและการโฆษณา) และอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงความต้องการของคุณ พัฒนา และปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้า

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการได้รับจดหมายข่าวจากเรา สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (อ่านเพิ่มเติมที่ “สิทธิของคุณ” ด้านล่าง)


ผู้ให้บริการภายนอก

หากคุณเลือกทำสัญญากับผู้ให้บริการภายนอก (Third-Party Providers) ผ่านการให้บริการของเรา ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับผู้ให้บริการภายนอกจะถูกถ่ายโอนและถูกควบคุมโดยผู้ให้บริการรายนั้นๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเขา ดังนั้น คุณควรติดต่อผู้ให้บริการภายนอก โดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และควรอ่านนโยบาย ข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดก่อนที่จะทำสัญญา โดยทางบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อวิธีการที่ผู้ให้บริการภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเลือกช่องทางการชำระเงินโดยตรงเพื่อดำเนินการสั่งซื้อให้สมบูรณ์ การชำระเงินของคุณจะได้รับการดำเนินงานโดย บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“2C2P”) และ บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด (“ 123”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอกที่ดำเนินงานด้านการประมวลผลและการเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรมทางการเงิน โดย 2C2P ใช้ระบบโซลูชันเกตเวย์ในการชำระเงินเพื่อจัดเก็บและเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อของคุณตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลบัตรชำระเงิน (PCI-DSS) ดังนั้น ข้อมูลในการทำธุรกรรมการเงินเพื่อซื้อสินค้าของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินเพื่อซื้อสินค้าของคุณจะถูกลบทิ้งไป


ความปลอดภัยของข้อมูล

เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทั้งทางออนไลน์และช่องทางอื่นๆ ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของเรา ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรักษาความไว้วางใจของลูกค้า โดยบริษัทมีมาตรการป้องกันในเชิงลึกเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบให้ และปรับปรุงมาตรการเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยเราใช้บริการจาก Amazon Web Services (AWS) แพลตฟอร์มผู้ให้บริการด้านการประมวลผลบนระบบคลาวด์ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของบริษัท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบซึ่งเป็นแกนหลักของทั้งเว็บไซต์และการให้บริการของเรา ดังนั้น ข้อมูลที่เราจัดเก็บมาจะถูกเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลที่ดำเนินการโดย AWS ในสิงคโปร์ ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ความปลอดภัยของระบบคลาวน์ที่ดำเนินโดย AWS

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ คุณจึงอาจต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต และความเป็นไปได้ของมัลแวร์ที่อยู่บนอุปกรณ์ของคุณขณะที่กำลังใช้บริการ ดังนั้น คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ป้อนหรืออัปโหลดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนอุปกรณ์ที่ปลอดภัยในภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้น


ผู้ใช้งานที่อยู่ต่างประเทศ

เรามุ่งให้บริการแก่ผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังเยี่ยมชม หรือเข้าถึงบริการจากสหภาพยุโรปหรือภูมิภาคอื่นนอกประเทศไทย ที่มีกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บและการใช้ข้อมูล โปรดทราบว่าการเข้าใช้บริการของเรา หมายความว่าคุณได้ยินยอมและตกลงที่จะให้เราจัดเก็บ และ/หรือ โอนข้อมูลของคุณมายังประเทศไทย และ/หรือ สิงคโปร์ ด้วยกระบวนการจัดการข้อมูลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลของคุณแก่ MoneyGuru เพื่อเข้าใช้บริการ นั่นหมายความว่าคุณยินยอมให้มีการโอนและดำเนินงานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ความยินยอม

สิ่งที่เพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่ได้มาแทนที่ความยินยอมอื่นใดที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดนการให้ความยินยอมของคุณในที่นี้ ถือเป็นสิทธิเพิ่มเติมที่เรามีตามกฎหมาย ในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


การใช้บริการของผู้เยาว์

การให้บริการมิได้มุ่งไปที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยผู้ให้บริการ อาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่ 21 ปี ซึ่งทางบริษัทขอแจ้งว่า บุคคลกลุ่มดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของเราได้


การปรับปรุงบริการของเรา

เพื่อให้แน่ใจว่า บริการที่เรานำเสนอยังตรงตามความต้องการของคุณ บริษัทอาจขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณได้ให้ไว้ เพื่อนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท


สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไข หรือขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคลลที่เกี่ยวข้องกับคุณ โดยคุณอาจเพิกถอนความยินยอมในการรวบรวม และ/หรือ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอให้ลบ ทำลาย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณได้ ตามเงื่อนไขที่ว่า การเก็บรักษานั้นไม่จำเป็นเพื่อทำสัญญาทางกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นใดอีกต่อไป นอกจากนี้ คุณยังขอยกเลิกการสื่อสารทางการตลาดโดยตรง หรือโปรโมชั่นส่งเสริมการขายจากบริษัท บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจของเราได้ทุกเมื่อ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ที่กล่าวถึงข้างต้น มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สามารถติดต่อเราได้ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้แต่เวลา 8.30 – 18.00 น. ที่ :

 • อีเมล์: info@moneyguru.co.th
 • โทร: 02-653-0020
 • สำนักงาน: 1201 อาคารทูแปซิฟิคเพลส เลขที่ 142 ถ. สุขุมวิท เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

นอกจากนี้ คุณยังสามารถร้องเรียนได้ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 73 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว อาจเกิดขึ้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ ธุรกิจ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทางบริษัทฯ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ การเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณอย่างต่อเนื่องหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว จะถือว่าคุณตกลงกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขดังกล่าว โดยเราจะระบุวันที่ “แก้ไขล่าสุด” ไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวเสมอ คุณจึงสามารถตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากพบความไม่สอดคล้องกับข้อความที่เกิดขึ้นจากการแปลเป็นภาษาไทย ขอให้ยึดกฎการใช้บริการจากภาษาอังกฤษเป็นหลัก…