เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

April 10, 2021


ข่าวดีสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่มีประกาศ ราชกิจจาฯ เรื่อง พ.ร.ก.ซอฟต์โลน-พักทรัพย์พักหนี้ วงเงิน  3.5 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจวิกฤตฝ่าโควิด-19 โดยรัฐไฟเขียวปล่อยกู้ธุรกิจดอกเบี้ยต่ำไม่เกิน 5%  โดยท่านสามารถ เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซื้อทรัพย์คืนใน 5 ปี ได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ซื้อทรัพย์คืนใน 5 ปี

เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เมื่อเร็วๆนี้ทาง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศ พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พ.ศ.2564 โดยได้ทำการกำหนดวงเงินไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาท โดยระบุว่าเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ส่งผลให้ความเสี่ยง ด้านเครดิตในระบบการเงินของประเทศปรับสูงขึ้นมากผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว และต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ จึงจำเป็นต้องมีมาตร การทางการเงินเพื่อสร้างสภาพคล่องเพิ่มเติม แก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับวัฏจักรการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจโลกรวมถึงมีมาตรการลดภาระหนี้ ของผู้ประกอบธุรกิจ(พักทรัพย์ พักหนี้)

เงื่อนไข พ.ร.ก.ซอฟต์โลน

โดยรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่สถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไข ซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะ ขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดชาระหนี้อันจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน และต่อเสถียรภาพ ทางการเงินและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงทั้งนี้พ.ร.ก.ฉบับนี้สาระสำคัญประกอบด้วย 2 มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ ดังนี้

มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ พักทรัพย์ พักหนี้

  • โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดำเนินการตามหมวดนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 1 แสนล้านบาททั้งนี้สถาบันการเงินที่จะขอกู้ยืมเงินจาก ธปท.ตามหมวดนี้ ต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท. ประกาศกำหนดโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินนั้นอยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 และมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของผู้ประกอบธุรกิจเองหรือของบุคคลอื่น เป็นหลักประกันการชำระหนี้ทั้งนี้ในการรับโอนทรัพย์สินต้องมีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบธุรกิจ หรือเจ้าของทรัพย์สิน มีสิทธิซื้อทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันคืนได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ซึ่งต้องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่โอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกัน หรือภายในระยะเวลาที่ยาวกว่าน้ันตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศส่วนราคาทรัพย์สินที่สถาบันการเงินจะขายคืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของทรัพย์สิน ต้องไม่สูงกว่าราคาที่รับโอนไว้รวมกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หักด้วยค่าเช่า ในกรณีผู้ประกอบธุรกิจมีการเช่าทรัพย์สินไปเพื่อดำเนินธุรกิจ

มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ

  • โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้สถาบันการเงินกู้ยืมเงินอัตราดอกเบี้ย 0.01% เพื่อให้สถาบันการเงินนำไปให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กู้ยืมตามที่กำหนดในวงเงินไม่เกิน 2.5 แสนล้านบาทโดยสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ย(ซอฟต์โลน)ผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาต้องไม่เกิน 5% ต่อปี โดยในช่วงระยะเวลาสองปีแรกของสัญญาให้คิดอัตราดอกเบี้ยได้ ไม่เกิน 2% ต่อปี และไม่เรียกเก็บดอกเบี้ยจากผู้ประกอบธุรกิจในระหว่าง 6 เดือนแรกนับแต่วันที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับสินเชื่อ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ประสบปัญหาหรือได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 ได้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาห กรรมขนาดย่อมมีวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจในการค้ำประกันสินเชื่อ ที่สถาบันการเงินให้ผู้ประกอบการกู้ยืม โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จะรับภาระไม่เกิน 40% ของวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งให้แก่ผู้ประะกอบการธุรกิจ

เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เซ็คสิทธิ พ.ร.ก.ซอฟต์โลน พักหนี้พักทรัพย์ ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

พิเศษ…!! เพียงท่านทำประกันรถยนต์กับเรารับส่วนลด 2 เด้งไปเลยฟรี เพียงแค่ท่านลงทะเบียนซื้อประกันรถยนต์ที่มีมูลค่า 10,000 บาทขึ้นไปกับ MoneyGuru ที่ลิงค์นี้ : ลงทะเบียนซื้อประกัน รับส่วนลด 2 เด้ง เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

แจกบัตรเติมน้ำมัน พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันรถยนต์ฟรี...!!

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน