สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล คืออะไร ทำไมถึงเป็นสินเชื่อเพื่อคนตัวเล็ก ? - MoneyGuru.co.th

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล คืออะไร ทำไมถึงเป็นสินเชื่อเพื่อคนตัวเล็ก ?


ปัจจุบัน สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลได้รับเสียงตอบรับเกินความคาดหมาย ทั้งในด้านผู้ให้บริการที่แสดงความสนใจและสมัครขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และในด้านผู้ใช้บริการที่มีจำนวนเติบโตอย่างก้าวกระโดด บทความวันนี้ MoneyGuru จึงอยากชวนคุณไปทำความรู้จักว่า สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล คืออะไร และทำไมถึงเป็นสินเชื่อเพื่อคนตัวเล็ก

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล คืออะไร

สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล คืออะไร 

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลไว้ว่า สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล*คือ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือก (alternative data) มาใช้ในการให้บริการสินเชื่อในขั้นตอนของการประเมินความสามารถ หรือความเต็มใจในการชำระหนี้ การเบิกจ่ายและรับชำระคืนสินเชื่อ และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ โดยให้หมายถึงเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ**

นอกจากนี้ แนวความคิดในการออกหลักเกณฑ์และพัฒนาสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลให้เกิดขึ้นจริงนั้น เป็นเพราะความต้องการที่จะแก้ปัญหาให้กับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งมักถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อจากผู้ให้บริการในระบบ แม้ขอกู้เงินในวงเงินไม่มาก เนื่องจากไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ ไม่มีรายได้ประจำ ไม่มีหลักประกัน หรือติดเครดิตบูโร เพื่อปลดล็อกหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสินเชื่อของคนตัวเล็ก 

โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ แทนการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานรายได้ การขอหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือตรวจสอบประวัติของผู้กู้จากเครดิตบูโร เช่น 

  • ข้อมูลการซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
  • ประวัติการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ 
  • หรือใช้ข้อมูลหลายประเภทในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล 

สำหรับรูปแบบการขอสินเชื่อประเภทนี้นั้น ให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการและอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ ยืนยันตัวตนลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ประเมินความเสี่ยงของลูกค้า จนถึงการเบิกเงินและชำระหนี้ผ่านบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) โดยลูกค้าแต่ละรายจะได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ประกอบอาชีพ หรือซื้อสินค้าและบริการสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ชำระคืนสินเชื่อไม่เกิน 6 เดือน จ่ายอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมไม่เกิน 25% ต่อปี และไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหากชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด

ProUOB-YOLO

 

ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล 

ในปี 2564 นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด และบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งสองบริษัทได้เปิดประตูให้คนตัวเล็กเข้าถึงสินเชื่อแล้วประมาณ 215,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 2,083 ล้านบาท มียอดเบิกจ่ายประมาณ 1,527 ล้านบาท หรือคิดเป็นการกู้เงินเฉลี่ยรายละ 9,700 บาท และยังมีบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการยื่นขอใบอนุญาต

แม้จะลดข้อจำกัดในการอนุมัติสินเชื่อ แต่ ธปท. ยังคงรักษามาตรฐานในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของผู้ให้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าทุกประตูที่เปิดออกจะนำไปสู่การให้สินเชื่อที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลทุกรายต้องผ่านการสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบ (Minimum Viable Product: MVP) ที่สะท้อนรูปแบบการให้บริการใน 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) การใช้ข้อมูลทางเลือกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ 

(2) การให้บริการแบบดิจิทัลตั้งแต่เสนอขายผลิตภัณฑ์ เบิกจ่ายเงินและชำระคืนสินเชื่อ 

(3) การดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

(4) การดูแลบริหารความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

นอกจากนี้ ธปท. ยังให้ความสำคัญกับการขอความยินยอมเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความมั่นคงของระบบไอทีของผู้ให้บริการ ตั้งแต่การได้มาซึ่งข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บ การใช้งาน ไปจนถึงการทำลายข้อมูล โดย ธปท. จะติดตามการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทั้งตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจและข้อมูลรายงานการให้สินเชื่อเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตทางเว็บไซต์ของ ธปท. (BOT license check) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับโทรศัพท์หรือ SMS ที่อ้างว่าเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ แต่ไม่มั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพแอบอ้างหรือไม่ นอกจากตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการทางเว็บไซต์ ธปท. แล้ว ผู้ใช้บริการอาจติดต่อไปยังคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารหรือบริษัทที่ถูกอ้างถึง หรือขอคำปรึกษาได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213 หรือติดตามเฟซบุ๊ก ศคง. 1213 ที่รวบรวมจุดสังเกตภัยทางการเงินเพื่อมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

Citi-small

แนวทางหนุนสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกแบบระบบนิเวศทางการเงินให้เอื้อต่อการเติบโตของสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลในระยะยาว โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปล่อยสินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหม่ไม่น้อยกว่า 50% ของพอร์ตสินเชื่อ เพื่อขยายโอกาสให้คนตัวเล็กกลุ่มใหม่ได้เข้าถึงบริการทางการเงิน 

ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการสร้างรอยเท้าดิจิทัลในระบบให้ได้มากที่สุด เมื่อฐานลูกค้าและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลเติบโตมากเพียงพอ ผู้ประกอบธุรกิจจะมีฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบ credit scoring ที่ใช้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการในราคาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ “สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล” จึงได้ชื่อว่าเป็น สินเชื่อยุคใหม่เพื่อคนตัวเล็ก เพราะไม่เพียงเปิดโอกาสให้ประชาชนคนตัวเล็กที่มีรายได้น้อย เข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับภาคการเงินไทย ตลอดจนเป็นก้าวเล็ก ๆ ที่ค่อย ๆ เติบโตอย่างมั่นคงจนนำไปสู่การก้าวกระโดดบนเส้นทางแห่งโลกการเงินในอนาคตนั่นเอง 

อ่านถึงตรงนี้ เราหวังว่า ข้อมูลข้างต้น น่าพอจะทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจกันมากขึ้นแล้วว่า สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล คืออะไร และทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นสินเชื่อเพื่อคนตัวเล็ก…

ด้วยความปรารถนาดีจาก MoneyGuru 

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

สำหรับท่านที่ สนใจสมัครบัตรเครดิตไว้ใช้ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าของบัตรเครดิตได้ ที่นี่

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @MoneyGuruThailand

ข้อมูลอ้างอิง