เช็คสิทธิช่วยเหลือคนตกงานทั่วประเทศ กับ 8 โครงการปล่อยสินเชื่อไม่ต้องค้ำประกัน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล,ไลฟ์สไตล์"

October 7, 2020


ข่าวดีสำหรับคนตกงานที่กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทั้งกลุ่มตกงาน ว่างงาน ในเวลานี้ทาง บสย.ร่วมจับมือกระทรวงแรงงานอุ้มคนตกงานโดยให้  สิทธิช่วยเหลือคนตกงานทั่วประเทศ รัฐพร้อมปล่อยสินเชื่อและค้ำประกันให้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ วันที่ 9 ตุลาคม 63


เช็คสิทธิช่วยเหลือคนตกงานทั่วประเทศ กับ 8 โครงการปล่อยสินเชื่อไม่ต้องค้ำประกัน

เช็คสิทธิช่วยเหลือคนตกงานทั่วประเทศ-กับ-8-โครงการปล่อยสินเชื่อไม่ต้องค้ำประกัน

เมื่อเร็วๆนี้ทาง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ กพร. หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานที่ได้จัดทำโครงการ ภายใต้แนวคิด บสย. เพื่อนแท้ SMEs ไทย ทางรอดใหม่ คู่ใจยามวิกฤต ที่จะช่วยเหลือตลาดแรงงานที่กำลังได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยจะช่วยเหลือทั้งกลุ่มตกงาน ว่างงาน และแรงงานกลุ่มที่มีความสามารถด้านงานช่าง หรืออาชีพอื่นๆ ที่ต้องการก้าวสู่ชีวิตใหม่รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย บสย. จะทำการให้การค้ำประกันสินเชื่อ จากกลุ่มธนาคารพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ ให้กับกลุ่มแรงงานที่ได้พัฒนาเพิ่มทักษะและฝีมือจาก กพร.

 

เร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ว่างงานสะสมจำนวน 2.5 ล้านคน

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของไทยปัจจุบันคาดว่า ยังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จากข้อมูล ไตรมาส 2/2563 การประเมินสถานการณ์แรงงาน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีผู้ว่างงานสะสมจำนวน 1.6 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มผู้ว่างงาน 1.1 ล้านคน และ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 5 แสนคน และมีกำลังแรงงาน (ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-60 ปี) 38.2 ล้านคน โดยในไตรมาส 4/2563 ประมาณการว่า จะมีผู้ว่างงานสะสมจำนวน 2.5 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงานสะสม 6.5% แบ่งเป็นกลุ่มผู้ว่างงาน 2 ล้านคน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 5 แสนคน และมีกำลังแรงงาน 38.4 ล้านคน  ทำให้เวลานี้ทาง บสย.มีการเร่งดำเนินโครงการช่วยเหลือเพื่อร่วมจะนำไปสู่ผลสำเร็จ 3 สร้าง คือ

 • 1.สร้างความรู้โดยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
 • 2.สร้างอนาคตโดยให้เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น
 • 3.สร้างโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจต่อยอดด้านการขาย

โดย บสย. ทำหน้าที่สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้สถาบันการเงินที่มีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ร่วมเข้ากับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro 3 โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs ไทยชนะ และ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Start up & Innobiz สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

 

ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

 

8 โครงการปล่อยสินเชื่อและค้ำประกันให้โดย บสย.

สำหรับธนาคารที่พร้อมให้การสนับสนุนสินเชื่อขณะนี้มี 4 ธนาคาร ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระ 8 โครงการ ประกอบด้วย

1. ธนาคารออมสิน กับโครงการปล่อยสินเชื่อจำนวน 5 โครงการ ได้แก่

 • โครงการสินเชื่อเพื่อ Street food วงเงิน 3 ล้านต่อราย
 • โครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ วงเงิน 1 ล้านบาทต่อราย
 • โครงการสินเชื่อประชาชนสุขใจ วงเงิน 200,000 บาทต่อราย
 • โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 50,000 บาทต่อราย
 • โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 50,000 บาทต่อราย

2. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กับโครงการปล่อยสินเชื่อจำนวน 1 โครงการ ได้แก่

 • โครงการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย วงเงิน 200,0000 บาทต่อราย

3. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กับโครงการปล่อยสินเชื่อจำนวน 1 โครงการ ได้แก่

 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ วงเงิน 200,000 บาทต่อราย

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กับโครงการปล่อยสินเชื่อจำนวน 1 โครงการ ได้แก่

 • สินเชื่อฮักบ้านเกิด การร่วมมือของ กพร. บสย. และธนาคารพันธมิตรในครั้งนี้ คาดว่าจะก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบจากการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. จำนวน 29,300 ล้านบาท และ ช่วยอุ้มแรงงาน 95,000 คน ให้กลับมามีอาชีพและทางรอดในการฝ่าวิกฤต COVID-19

 

แผนสนับสนุนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฝั่ง กพร. จะดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างและต้องการสร้างอาชีพ

2. กลุ่มผู้ว่างงาน ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ

3. กลุ่มที่ให้ความรู้ด้านช่างและอาชีพต่างๆ และต้องการผันตัวเองเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทำหน้าที่ให้ความรู้และฝึกทักษะต่างๆ ภายใต้ 3 หน่วยงานหลักคือ

 • 1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 77 ทั่วประเทศ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน
 • 2. สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก หน่วยงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและหลักสูตรการอบรม Online
 • 3.กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ดูแลและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถและการประกันคุณภาพ แอปพลิเคชั่น “รวมช่าง” เพื่อเป็นศูนย์รวมช่างมืออาชีพ

 

สุดท้ายนี้นับเป็นโอกาสที่ดีในการส่งผ่านความช่วยเหลือ กลุ่มคนตกงานหรือนักศึกษาที่จบใหม่ ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้หลายๆคนมีงานทำและพร้อมยกระดับพัฒนาฝีมือ โดยมี บสย. และ กพร. เป็นพี่เลี้ยงด้านการยกระดับฝีมือ และที่ปรึกษาทางการเงิน อีกด้วย

 

พิเศษสำหรับท่านที่กำลังจะออกรถช่วงเวลานี้ MoneyGuru แจกบัตรเติมน้ำมัน 1,500 บาท ฟรี..!! เพียงแค่ท่านซื้อประกันรถยนต์กับทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

แจกบัตรเติมน้ำมัน-1500-บาท-ฟรี..-ยิ่งซื้อมาก-ยิ่งได้มาก

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

 

อ้างอิงจาก posttoday

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน