วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่ต้องมีคนค้ำจากธ.ก.ส. รอบสุดท้าย กู้ได้รายละ 1 หมื่น

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

June 8, 2021


กลับมาอีกครั้งสำหรับสินเชื่อสู้ภัยโควิด จากธนาคาร ธ.ก.ส.ที่เวลานี้ระบบได้กลับมาเปิดใช้งานได้ให้ประชาชนสามรถลงทะเบียนได้ เพราะวงเงินยังเหลือ ยอดอนุมัติเหลือไม่ถือ 1,100 ล้านบาท จากวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท  รีบสมัครด่วน วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่ต้องมีคนค้ำจากธ.ก.ส. รอบสุดท้าย กู้ได้รายละ 1 หมื่น ตามรายละเอียดต่อไปนี้…


วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยโควิจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน


วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่ต้องมีคนค้ำจากธ.ก.ส. รอบสุดท้าย กู้ได้รายละ 1 หมื่น

วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่ต้องมีคนค้ำจากธ.ก.ส. รอบสุดท้าย

เมื่อเร็วๆนี้มีความคืบหน้าสำหรับสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 หรือ สินเชื่อสู้ภัยโควิดสำหรับท่านลูกจ้างภาคเกษตรหรือเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับความเดือนร้อนจากวิกฤตโควิด 19  วันนี้ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.  เปิดสินเชื่อสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ใครท่านที่กำลังเดือดร้อนขาดเงินหมุดเวียนในเวลานี้ เพื่อให้ท่านได้มีเงินมาเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในเวลานี้  โดยมีวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท มีผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 8,911 ล้านบาท ช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกรกว่า 894,521 ราย ทำให้เวลานี้ ทำให้เหลือวงเงินกู้อีกไม่เกิน 1,100 ล้านบาท ดังนั้นท่านที่สนใจกู้รีบสมัครโดยเร็วก่อนวงเงินในรอบนี้จะหมด

เงื่อนไขหลักในการพิจารณาสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่ต้องมีคนค้ำจากธ.ก.ส. รอบสุดท้าย

ผู้กู้ควรตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร และต้องไม่เป็นหนี้ NPL

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้ขอกู้ต้องเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือลูกจ้างภาคเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉิน และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วงเงินสินเชื่อ

 • กู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการชำระหนี้ 

 • ชำระหนี้เป็นรายเดือน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35

ระยะเวลาขอกู้เงิน

 • ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 64

ช่องทางขอกู้เงิน

สามารถขอผ่านไลน์ของธนาคาร ธ.ก.ส. BAAC Family เท่านั้น อย่างลงเชื่อผู้แอบอ้างโดยเด็ดขาด

วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิจากธ.ก.ส. ผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.

วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่ต้องมีคนค้ำจากธ.ก.ส. รอบสุดท้าย

 • 1.เริ่มแรกให้ท่านทำการสมัคร Line officialBAAC Family หรือ สแกน QR  ที่รูปด้านบน
 • 2. จากนั้นทำการเลือกเมนู COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส. กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ให้ท่านทำการ กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน รวมไปถึงข้อมูลบุคคลที่ติดต่อแทนได้ โดยจะให้กรอกซ้ำ 2 ครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง  จากนั้นด้านข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ- เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ- เลือกวงเงินขอสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้ เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก เลือกคการชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน ราย 3 เดือน  ราย 6 เดือน เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้  ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน จากนั้น กดยืนยันการลงทะเบียน- ร:บบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS
 • 3. ทำการรอการนัดหมายจากธนาคาร ธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่องทาง Call Center 02-555-0555

กรณีที่ท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อสู้ภัยโควิดไม่ต้องมีคนค้ำจากธ.ก.ส. รอบสุดท้าย

 • 1. กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือตน โดยระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ ดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกในครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ร.ก.ส. หรือ บุคคลอ้างอิงอื่นๆ โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรค์พท์มือถือของบุคคลอ้างอิง
 • 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ 
 • 3. กรอกข้อมูลประกอบอาชีพปัจจุบัน
 • 4. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ- เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ- เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท- เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของทำานให้เลือก- เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน /ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน- เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือหักผ่านบัญชีงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ- เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้- เลือกสาขาของธ.ก.ส. ที่สะดวกและใกล้บ้านท่าน สาขาดังกล่าวจะนัดหมายท่าน
 • 5. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน- ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน- กดยืนยันการลงทะเบียน- ระบบจะส่งหมายเลขอ่างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS
 • 6. รอการนัดหมายจากรนาคาร ธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ทำประกันรถยนต์รับส่วนลดเบี้ยประกัน ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน