เช็คสิทธิ์เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับชาวประมง

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

July 2, 2020


ข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวประมงเริ่มแล้ววันนี้..! รัฐปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  โดยมีรายละเอียดเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับชาวประมง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี  โดยรัฐบาลช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ท่านสามารถ เช็คสิทธิ์เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับชาวประมง ได้ดังนี้

 

เช็คสิทธิ์เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับชาวประมง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี  รัฐบาลช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3

เช็คสิทธิ์เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับชาวประมง-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ-7-ต่อปี

สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ โดยคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทยจัดทำนำเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะเปิดรับชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ 1 กรกฎาคม 2563 – 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอล์ฟโลนดังกล่าวถือเป็นโครงการสินเชื่อประมงที่มีวงเงินมากที่สุดครอบคลุมทั้งประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยรัฐบาลจัดงบประมาณช่วยดอกเบี้ยเป็นเงิน 2,163 ล้านบาท และยังเป็นโครงการฯ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมากที่สุดของทุกภาคส่วน ซึ่งหวังว่าโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวประมงที่รายได้ลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้มั่นคงมากยิ่งขึ้น นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ชาวประมงสามารถกู้เงินไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 และผู้ประกอบการประมงจ่ายสมทบเองอีกร้อยละ 4 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่กู้ ซึ่งจะเปิดรับสมัครชาวประมงที่สนใจเข้าร่วม ณ สำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด และสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมงกรมประมง http://www4.fisheries.go.th หรือ โทร. 02 561 3353 ในวันและเวลาราชการ หรือคิวอาร์โค้ด ด้านนางสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ (ผู้แทนธนาคารออมสิน) และนายประสาน พูลเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ (ผู้แทน ธ.ก.ส.) แถลงว่า สำหรับรูปแบบสินเชื่อแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 

รูปแบบสินเชื่อ

 1. สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ค่าน้ำมัน ค่าน้ำแข็ง ฯลฯ
 2. สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนในการไปปรับปรุงเรือ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมง

 

ธนาคารของรัฐที่เข้าร่วม

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ปล่อยวงเงินสินเชื่อ 5,300 ล้านบาท สนับสนุนเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ ที่มีขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส ในวงเงินรายละไม่เกิน 5 ล้านบาท
 2. ธนาคารออมสิน ปล่อยวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท สนับสนุนเรือประมงพาณิชย์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป ในวงเงินรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท

 

สำหรับคุณบัติชาวประมงที่จะเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเมีดังนี้

 1. เป็นบุคคลธรรมดา
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 3. สัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 4. ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองเรือที่มีทะเบียนเรือไทย
 5. มีประสบการณ์ทำประมงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

หลักประกันการกู้สินเชื่อจะเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ดังนี้

 1. ที่ดิน
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 3. อาคารชุดที่มีเอกสารสิทธิสามารถจดทะเบียนจำนองได้
 4. เรือประมงที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
 5. บริษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อม
 6. บุคคลค้ำประกัน

 

วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

 

นายพิชัย แซ่ซิ้ม เลขาธิการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายปิยะ เทศแย้ม รองนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอบคุณรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ และกรมประมงที่เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประมงโดยสนับสนุนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในครั้งนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ทั้งภาครัฐและสมาคมประมงได้ร่วมคิดร่วมทำมาด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วโดยหวังว่าจะช่วยฟื้นฟูอาชีพประมงให้ยืนได้ในภาวะวิกฤตโควิด  ด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทย แถลงว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง กรอบวงเงิน 10,300 ล้านบาท ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมประมงประสานธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ดำเนินการเปิดตัวโครงการดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำช่วยเสริมสภาพคล่องโดยเฉพาะในยุคโควิด

 

 

สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิต MoneyGuru ขอแนะนำให้ท่านมีไว้สักใบ แต่ก่อนตัดสินใจเลือกใบไหนควรเข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตเพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่สำหรับคุณ โดยสามารถค้นหาได้ที่นี่เลย

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ที่มา รัฐบาลไทย

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน