รวมมาตรการ พักหนี้จากธนาคาร แบบทั้งต้นทั้งดอกนาน 6 เดือน

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "สินเชื่อส่วนบุคคล"

April 8, 2020


ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้ในเวลานี้ทาง แบงก์รัฐและธนาคารพาณิชย์ พากันออกมาตรการ ธนาคารพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนาน 6 เดือน เพื่อทำการบรรเทาและลูกค้าเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตในช่วงเวลานี้


อัพเดทอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเดือนเมษายน 2563 ทุกธนาคาร


ธนาคารพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนาน 6 เดือน

ธนาคารพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนาน-6-เดือน

หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ออกมาเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีเงินทุนและสภาพคล่องเพียงพอเพื่อดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้ ทั้งมาตรการเลื่อนกำหนดการชำระหนี้สำหรับธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน และ มาตรการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft Loan) ให้แก่ธุรกิจ SMEs วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ 2% ต่อปี และ ไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรกออกไปล่าสุด หลายธนาคาร ทั้งธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยมีการประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าออกมาเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดแต่ละธนาคารดังนี้

 

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนาน-6-เดือน

ธนาคารพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนาน-6-เดือน

ประกาศมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2563-30 กันยายน 2563 รวมถึงพร้อมให้เงินกู้เสริมสภาพคล่องลูกค้าผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยให้ลูกค้าสามารถกู้ได้ 20% ของยอดวงเงินเดิม คิดอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี และไม่คิดอัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนาน-6-เดือน

ประกาศมาตรการพักชำระสินเชื่อทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้แก่ลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาททุกราย โดยจะธนาคารดำเนินการพักหนี้ให้ลูกค้ากลุ่มนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท ธนาคารไทยพาณิชย์ยังมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อซอฟต์โลน อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ยในระยะ 6 เดือนแรก เนื่องจากรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยในช่วงดังกล่าวแทนผู้ประกอบการ สามารถขอสินเชื่อซอฟต์โลนใหม่ได้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ ลูกค้าเอสเอ็มอีมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาททุกรายจะได้รับการพักชำระหนี้ 6 เดือนโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคาร เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อซอฟต์โลนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563

 

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนาน-6-เดือน

ธนาคารกรุงไทยร่วมออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือ SME ของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามร่างพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ โดยประกาศพักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน ให้กับลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อรับมือกับรายจ่ายที่จำเป็นของธุรกิจ เริ่มมีผลเดือนเมษายน-กันยายน 2563

นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft Loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยธนาคารไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ และพักชำระหนี้ให้ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจที่มีสถานะชำระปกติทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือน ทั้งสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท

รวมทั้งให้สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด-19 ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน 4 ปี ทำธุรกรรมโอน รับ จ่าย ไม่คิดค่าธรรมเนียมนาน 1 ปี สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รถเช่า ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าไปแล้วกว่า 3,500 ราย วงเงินกว่า 40,000 ล้านบาท และมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกกว่า 70,000 ราย วงเงินประมาณ 280,000 ล้านบาท รวมวงเงินช่วยเหลือ 320,000 ล้านบาท

 

ธนาคารออมสินพัก

ธนาคารพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนาน-6-เดือน

ธนาคารออมสิน ที่ออกมาประกาศขานรับนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินการพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย โดยอัตโนมัติทันที สำหรับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.2563

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนาน-6-เดือน

ธ.ก.ส.พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs เกษตร โดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน (1 เม.ย.-30 ก.ย.2563) เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินกู้เสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าตามร่างพระราชกำหนดให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน)

 

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ ก็ได้สนับสนุนมาตรการเพิ่มเติมของ ธปท. เพื่อช่วยลูกค้าผู้ประกอบการให้มีเงินทุนและสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไป โดยการช่วยเหลือ ประกอบด้วย 2 มาตรการ

1. สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ได้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ ระยะเวลา 6 เดือน และไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต เพื่อช่วยให้มีสภาพคล่องรองรับรายจ่ายจำเป็น ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ธนาคารขอแนะนำให้ชำระหนี้ตามปกติ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

2. ธนาคารพร้อมสนับสนุนสินเชื่อใหม่ (soft loan) เพื่อเป็นเงินกู้เสริมสภาพคล่อง สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ 2% ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก และไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง 6เดือนแรก ทั้งนี้ลูกค้าต้องมีสถานะผ่อนชำระปกติ หรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน (ยังไม่เป็น NPL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแต่ละรายสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้างของลูกหนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562

 

ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ธนาคารพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนาน-6-เดือน

SME D Bank ระบุว่า ได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือ SMEs โดยเลื่อนชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติให้ลูกค้า เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 สำหรับภาระหนี้ที่พักชำระไว้ ธนาคารจะนำยอดดังกล่าว ไปรวมกับค่างวดในงวดสุดท้าย ซึ่งในช่วงที่ผ่อนปรนนี้ ไม่ถือว่าเสียประวัติข้อมูลเครดิต

ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติทันที ไม่ต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ หรือลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น และหากลูกค้าท่านใด ต้องการชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่เคยได้รับ สามารถชำระได้ตามปกติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

 

และสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวเลือก สินเชื่อส่วนบุคคล เพียงคลิกเข้ามาเปรียบเทียบที่ MoneyGuru.co.th คุณจะได้รับข้อเสนอจากผู้ให้กู้สินเชื่อต่าง ๆ ในที่เดียว ไม่ต้องไปติดต่อสถาบันการเงินต่าง ๆ ทีละเจ้าให้เสียแรง เสียเงิน และเสียเวลา

 

รับจดหมายข่าว

 

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ประกันไวรัสโคโรน่าสมัครเริ่มต้นหลักร้อย รับผลประโยชน์หลักล้านสนใจ คลิกเลย!

 

ด่วน…!! ซื้อประกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เริ่มต้น 450 บาท รับผลประโยชน์สูงสุดถึงหลักล้าน*!!  กับ MoneyGuru เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่กรุณาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA ของ MoneyGuru โดยคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ https://lin.ee/dONZR7L กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับข้อมูลการประกันภัยส่วนบุคคลครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ MoneyGuru

* หมายเหตุผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละแผนที่บริษัทประกันภัยได้กำหนด

วิธีป้องกันไวรัสโควิช-19

 

ที่มาประชาชาติธุรกิจ

 

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน