เช็คสิทธิใบกำกับภาษีแบบไหนนำไปลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืนได้

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

November 23, 2020


มาทำความรู้จักกับรูปแบบของ ใบกำกับภาษี ที่ถูกต้องที่สามารถนำลดหย่อนภาษีในมาตรการ  ช้อปดีมีคืน แบบไหนถึงใช้ได้ โดยวันนี้เรามาดู วิธี เช็คสิทธิใบกำกับภาษีแบบไหนนำไปลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืนได้ เพื่อไม่เป็นการเสีนเวลาเราไปชมกันเลย


ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

เช็คสิทธิใบกำกับภาษีแบบไหนนำไปลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืนได้

เช็คสิทธิใบกำกับภาษีแบบไหนนำไปลดหย่อนภาษี-ช้อปดีมีคืนได้

สำหรับมาตรการ ช้อปดีมีคืน  หมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วงปลายปี 2563 โดยมาตรการนี้ออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนมีกำลังซื้อที่จะเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันก็คาดหวังช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งมาตรการนี้มีข้อยกเว้นให้กับร้านค้าที่ไม่จด VAT ด้วยเช่นกัน เช่น สินค้า OTOP หนังสือประเภทรูปเล่มและ e-book ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยระยะเวลามาตรการเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ไปจนถึงสิ้นปี หรือวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาตรการนี้ส่งเสริมให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่จด VAT และนำมา “ลดหย่อนภาษี” หรือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2563 ซึ่งผู้ที่มีเงินได้จะต้องยื่นภาษีราวเดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้กำหนดว่าใช้ลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน โดยการซื้อสินค้านั้น สำหรับท่านผู้ที่ต้องการจะนำมาลดหย่อนภาษี สิ่งสำคัญคือท่านจะต้องขอ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ จากร้านค้าที่ซื้อสินค้า สำหรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ มีจะมีลักษณะสำคัญที่สังเกตได้ดังนี้

 

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

 • จะต้องมีคำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน เด่นชัด
 • จะต้องมี ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ จดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี และในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรการ 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
 • จะต้องชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 • จะต้องมีหมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเชขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
 • มีการระบุ ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
 • มีการระบุ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้า และหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
 • มีการระบุ วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 • มีการระบุข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

 

ตัวอย่างใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

เช็คสิทธิใบกำกับภาษีแบบไหนนำไปลดหย่อนภาษี-ช้อปดีมีคืนได้

ทั้งนี้ใน กรณีซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน ใบเสร็จรับเงิน ต้องมีข้อมูลครบถ้วนดังต่อไปนี้

 • เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
 • ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขาย
 • เลขลําดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน
 • วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 • ชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ
 • ชนิด ชื่อ จํานวน และราคาสินค้าที่ซื้อ
 • จํานวนเงิน

สินค้าที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

 • สินค้าและบริการทั่วไป
 • สินค้า OTOP
 • หนังสือ ทั้งแบบเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

 

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

สินค้าและบริการที่ ไม่ร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน

 • เหล้า เบียร์ ไวน์
 • บุหรี่หรือยาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซที่ใช้เติมยานพาหนะ
 • ค่าซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ เรือ
 • ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยว
 • ค่าที่พัก โรงแรม

วิธีคำนวณจะคำนวนจากเงินได้สุทธิต่อปี

สำหรับวิธีคำนวณจะคำนวนจากเงินได้สุทธิต่อปี อัตราภาษีที่ผู้เสียภาษีแต่ละคนต้องจ่าย พบว่าผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ละกลุ่มจะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดดังนี้

 • เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 15% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 20% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 25% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 30%สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีเงินได้ 35% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

มาตรการช้อปดีมีคืน มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ผู้ที่จะซื้อสินค้าต้องซื้อกับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษี VAT เท่านั้น

 

พิเศษตลอดเดือนพฤศจิกายน 63 MoneyGuru พร้อมช่วยคุณประหยัดจัดโปร Shocking Sale 11.11 ลดร้อนแรงเพียงแค่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 11% เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับช่วยเหลือประชาชนสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ ในราคาพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในเวลานี้…!!  เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

Shocking-Sale-11.11-ลดร้อนแรงเพียงแค่ทำประกันรถยนต์ชั้น-1-พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันทันที-11

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

ที่มา : กรมสรรพากร

;

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน