แนวทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแบบทั่วประเทศเริ่ม 7 มิ.ย. นี้


อัปเดต แนวทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแบบทั่วประเทศเริ่ม 7 มิ.ย. นี้  โดยประชาชนทั่วไปและกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม หน่วยงานเอกชน รวมถึงวิธีลงทะเบียน จองผ่านช่องทางต่างๆตั้งแต่ หมอพร้อมและการนัดหมายผ่านสถานพยาบาล การลงทะเบียน ณ จุดฉีดลงทะเบียนแบบ On-site Registrationแนวทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแบบทั่วประเทศเริ่ม 7 มิ.ย. นี้

แนวทางลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแบบทั่วประเทศเริ่ม 7 มิ.ย. นี้

สำหรับแนวทางที่รัฐบาลพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาดเริ่มพร้อมกัน เริ่มพร้อมกัน 7 มิ.ย. 2564 สำหรับการฉีดวัคซีนโควิดแบบทั้วประเทศในครั้งนี้ จะมีเป้าหมายให้ทุกคนในประเทศได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร โดยกำหนดให้มีช่องทางการลงทะเบียนและการเข้ารับวัคซีนวัคซีน แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

 • 1.จองผ่านหมอพร้อม
 • 2.นัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านสถานพยาบาลหรือ อสม.หรือผ่านองค์กร
 • 3.ลงทะเบียน ณ จุดฉีด

และแนวทางวิธีรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดมาให้เช็กกันอย่างละเอียดมีดังต่อไปนี้ดัง

นัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านสถานพยาบาล หรือ อสม. หรือ ผ่านองค์กร

การนัดหมายผ่านองค์กร องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนให้กับบุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (แจ้งหนังสือไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ( แจ้งหนังสือไปยังผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร) ดังนี้

 1. กรณีองค์กรสามารถประสานหาสถานพยาบาล (ภาครัฐหรือเอกชน) เพื่อฉีดวัคซีนให้บุคลากรได้เอง ไม่ว่าจะในหรือนอกสถานพยาบาล เช่น การฉีดวัคซีนให้ในสถานประกอบการสามารถติดต่อขอรับวัคซีนได้จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (แจ้งหนังสือมายังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (แจ้งหนังสือมายังผู้อำนวยการสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร)
 2. กรณีองค์กรไม่สามารถประสานหาสถานพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนให้บุคลากรได้เอง ให้ติดต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (แจ้งหนังสือไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (แจ้งหนังสือไปยังผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร) เพื่อนัดหมายขอเข้ารับวัคซีนแบบกลุ่ม ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการฯ กำหนด
 3. กรณีองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัด หรือองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติที่ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ สามารถแจ้งหนังสือมายังอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนไปฉีดให้บุคลากรในสังกัด โดยหาสถานพยาบาลรองรับการฉีดเอง
 4. กรณีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม การจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนั้น กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานที่รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อมาบริหารจัดการและจัดแผนการฉีดวัคซีนได้โดยตรง และรวบรวมข้อมูล จากสถานประกอบการ เพื่อกำหนดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนทั้งในสถานพยาบาล ตามสิทธิ และเชิงรุกนอกสถานพยาบาล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและให้ผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง รวมทั้งหน่วยงานระดับจังหวัดสังกัด กระทรวงแรงงาน ประสานการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน

วิธีลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแบบทั่วประเทศ

ในเวลานี้ทางรัฐบาลได้ทำการเตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาล เช่น ศูนย์การค้า สนามกีฬา ศูนย์ประชุม โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยยึดหลักการป้องกันการแพร่เชื้อในจุดให้บริการ มีการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน 30 นาที เตรียมอุปกรณ์กู้ชีพและรถพยาบาลพร้อมส่งโรงพยาบาลได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมี กลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับบริการ อาทิ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่ยังไม่รับวัคซีน เจ้าหน้าที่อื่นด่านหน้า และกลุ่มอาชีพเสี่ยงติดเชื้อ รวมทั้งผู้มีอาชีพ /กิจการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน เช่น สาธารณูปโภค อาหาร ยา ฯลฯ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป และกำหนด ช่องทางการลงทะเบียนและการเข้ารับวัคซีน 3 ช่องทาง ดังนี้

จองผ่าน “หมอพร้อม” (Line OA และ Application)

ในเวลานี้กำลังเปิดให้จองสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจาตัว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จะเริ่มขยายการเปิดจองสำหรับการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งช่องทาง หมอพร้อม นี้มีแผนจะขยายเพื่อรองรับการจองรับวัคซีนของชาวต่างชาติในระยะถัดไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์และแอปพลิชั่น หมอพร้อม

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

เริ่มแรกให้ท่านทำการ เพิ่มเพื่อน (Add Friend) หมอพร้อม  ผ่าน LINE Official Account v.2 หรือสแกน QR Code รูปภาพด้านบน จากนั้นทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งาน

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

เมื่อท่านทำการเพิ่มเพื่อน ผ่านไลน์ หมอพร้อม แล้ว จากนั้นให้ท่านทำการกดลงทะเบียน จากนั้นกดยอมรับ ยินยอม และรับทราบ ตามลำดับภาพตัวอย่างด้านบน

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

จากนั้นให้ท่านทำการลงทะเบียนใช้งาน โดยเริ่มมจากการกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

 • กรณีมีข้อมูลในระบบ ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ และ กดบันทึก ได้ทันที
 • กรณี ไม่มีข้อมูลในระบบ ให้ กรอกข้อมูลส่วนตัว และ กดบันทึก/ปรากฏหน้าจอยืนยัน การลงทะเบียนสำเร็จ/ข้อความแจ้งยืนยัน การลงทะเบียนสำเร็จ

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

กรณีเพิ่มคนในครอบครัว (หากไม่ต้องการเพิ่มคนในครอบครัวให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย) เมื่อทำการลงทะเบียนใช้งานเสร็จแล้วขั้นต่อมาให้ท่านทำการเพิ่มบุคคลอื่น โดยกดที่ปุ่มเพิ่มบุคคลอื่น จากนั้นทำการระบุความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน กรณีมีข้อมูลในระบบให้กรอกแค่เบอร์โทรศัพท์จากนั้นกดบันทึก หากไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดบันทึก

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

เมื่อท่านทำการบันทึกเสร็จ หน้าจอยืนยันจะแสดงข้อความว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จ และระบบจะส่งข้อความแจ้งยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ มายืนยันอีกครั้งตามรูปภาพตัวอย่าง

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

หลังจากที่ท่านได้รับข้อความว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จ  สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ท่านกดไปที่เมนูลงทะเบียนฉีดวัคซีน จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีน จากนั้นในหน้าจอยืนยันลงทะเบียนรับวัคซีนกดปิดที่ปุ่มด้านล่าง เมื่อท่านลงทะเบียนรับวัคซีนเรียบร้อยจะมี ข้อความแจ้งยืนยันลงทะเบียนรับวัคซีนปรากฏตามรูปภาพด้านบน

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม
จากนั้นให้ท่านทำการจองคิวฉีดวัคซีน โดยให้ท่านกดที่เมนูจองฉีดวัคซีนโควิด-19 จากนั้นทำการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่จากนั้นกด จอง ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจากนั้นกดรับสิทธิ์ จากนั้นท่านก็แค่รอทางหน่วยบริการส่งข้อความตอบรับ

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

เมื่อท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนให้จองฉีดวัคซีนจากหน่วยบริการได้รับการจัดสรรวัคซีน จากนั้นท่านก็ทำการ   กดเมนู จองฉีดวัคซีนโควิด-19 จากนั้นทำแบบคัดกรองโดยข้อมูลที่ท่านติ๊กไปต้องเป็นความจริงเท่านั้น เมื่อเสร็จแล้วให้ท่านกด บันทึก จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความยืนยัน ให้ท่านกดถัดไป จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและกดยินยอม

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

ขั้นตอนต่อมาให้ท่านทำการ เลือก โรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน จากนั้นกดยืนยัน จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความยืนยันการจองฉีดวัคซีนสำเร็จ โดยระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19 ตามรูป

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

เมื่อใกล้ถึงวันจะมีข้อความแจ้งเตือนวัคซีนเข็มที่ 1 ก่อนถึงนัดหมาย 1 วัน จะได้รับข้อความแจ้งเตือนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1

กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนวันการจองคิวฉีดวัคซีน

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

ให้ท่านกดเมนูข้อมูลการจองวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1จากนั้นกดปุ่มปลี่ยนการจอง ทำการเลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีนใหม่อีกครั้งจากนั้นกดยืนยัน เมื่อกดยืนยันแล้วหน้าจอจะแสดงข้อความยืนยันการจองฉีดวัคซีนสำเร็จ และท่านจะได้รับข้อความยืนยันนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ใหม่)

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

เมื่อท่านทำฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เสร็จแล้วให้ท่านทำการยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในระบบโดยท่านจะได้รับข้อความ ยืนยันการรับวัคซีน และ ใบแจ้งอาการข้างเคียง

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

จากนั้นให้ท่านทำแบบประเมฺินผลข้างเคียงใน ใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง โดยหากท่านไหนมีอาการตรงกับข้อไหนให้ท่านทำการติ๊กที่ช่องนั้นๆ หากไม่มีอาการเลยท่านก็ไม่ต้องติ๊กช่องไหน จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วให้ไปกดที่ปุ่มบันทึก จากนั้นหน้าจอจะแสดงการทำแบบประเมิน ตามรูปด้านบน

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

กรณีที่ท่านมีอาการข้างเคียง ให้ท่านทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 โดยทำตามรูปตัวอย่างด้านบน จากนั้นท่านก็แค่รอทางหน่วยบริการ ติดต่อกลับ

แจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

เมื่อใกล้ถึงวันจะมีข้อความแจ้งเตือนวัคซีนเข็มที่ 2 ก่อนถึงนัดหมาย 1 วัน จะได้รับข้อความแจ้งเตือนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

เมื่อท่านทำฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เสร็จแล้วให้ท่านทำการยืนยันการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในระบบโดยท่านจะได้รับข้อความ ยืนยันการรับวัคซีน และ ใบแจ้งอาการข้างเคียง

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

จากนั้นให้ท่านทำแบบประเมฺินผลข้างเคียงใน ใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง โดยหากท่านไหนมีอาการตรงกับข้อไหนให้ท่านทำการติ๊กที่ช่องนั้นๆ หากไม่มีอาการเลยท่านก็ไม่ต้องติ๊กช่องไหน จากนั้นเมื่อเสร็จแล้วให้ไปกดที่ปุ่มบันทึก จากนั้นหน้าจอจะแสดงการทำแบบประเมิน ตามรูปด้านบน

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

กรณีที่ท่านมีอาการข้างเคียง ให้ท่านทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 โดยทำตามรูปตัวอย่างด้านบน จากนั้นท่านก็แค่รอทางหน่วยบริการ ติดต่อกลับ

ขั้นตอนสุดท้ายรับใบรับรอง การฉีดวัคซีน (Vaccination Certificate)

วิธีลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line หมอพร้อม

เมื่อท่านทำการฉีดวัคซีนเข็มทั้ง 2 เข็มแล้ว ท่านจะได้รับใบรับรอง การฉีดวัคซีน (Vaccination Certificate) โดยท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อไปตรวจสอบที่เว็บ กระทรวงสาธารณสุข

ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (On-site Registration)

 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทาการนัดหมายล่วงหน้า ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดสถานพยาบาลในเขตรับผิดชอบที่จะให้บริการแบบลงทะเบียน ณ จุดฉีด (On-site Registration) ได้เองตามบริบทพื้นที่ ให้สามารถเปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ในกรณีที่จุดบริการใดมีความพร้อมสามารถเปิดให้บริการนำร่องก่อนได้

การให้บริการฉีดวัคซีนสาหรับกลุ่มเป้าหมายจำเพาะ

สำหรับ กลุ่มเป้าหมายจำเพาะ ได้แก่ กลุ่มคณะทูตานุทูตและองค์กรระหว่างประเทศ สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 • กรณีองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติที่ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีสถานพยาบาลสำหรับฉีดวัคซีนของตนเองแล้ว สามารถแจ้งหนังสือมายังอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนไปฉีดให้บุคลากรในสังกัดได้
 • กรณีประสงค์จะรับวัคซีนเป็นรายบุคคล สามารถนัดหมายโดยตรง เพื่อเข้ารับบริการกับโรงพยาบาลที่มีความพร้อมให้บริการชาวต่างชาติ เช่น โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา หรือติดต่อสถานพยาบาลที่จังหวัด/กรุงเทพมหานครจัดไว้เพื่อบริการชาวต่างชาติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร สามารถพิจารณาปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสม

ด่วน…!! ซื้อประกันการแพ้วัดซีนโควิด-19 ครอบคลุมทั้งการคุ้มครองการติดเชื่อไวรัสโควิด-19 ในราคาแค่ 450 บาท รับผลประโยชน์คุ้มครอง ทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวัน และเจ็บป่วยภาวะโคม่า 100,000 บาท*!!  กับ MoneyGuru เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่กรุณาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA ของ MoneyGuru โดยคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ ประกันอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อ CoVacc+ กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับข้อมูลการประกันภัยส่วนบุคคลครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ประกันอุบัติเหตุและโรคติดเชื้อ CoVacc+ ) จากบริษัท FWD จำกัด เราจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ MoneyGuru  หากท่านมีปัญหาจากการกรอกข้อมูลหรือไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาส่ง capture screen หน้าจอที่ท่านกรอกข้อมูลจากทางเว็บกลับมาทาง LINE ของเราอีกครั้งหนึ่งที่ @moneygururhailand 

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

อ้างอิงจากฐานเศรษฐกิจ