เช็คสิทธิ์รับเงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

June 17, 2020


อัพเดท ครม.อนุมัติ 4 กลุ่ม ทั้ง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ กลุ่มผู้เปราะบาง และ กลุ่มเกษตรกร  ที่รัฐบาลเตรียมให้เงินเเยียวยาและชดเชย โดยท่านสามารถ เช็คสิทธิ์รับเงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 โดยมีรายละเอียดดังนี้


รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากไวรัสโควิด19 รอบ 2


เช็คสิทธิ์รับเงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

เช็คสิทธิ์รับเงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย-ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

โดย นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 63  ที่ผ่านมาครม.อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยสำหรับประชาชนกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน)

โดยทางรัฐบาลจะจ่ายให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการ(บัตรคนจน) ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมา จำนวน 1,164,222 คน โดยจะจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 63) รวมเป็นเงิน 3,000 บาท โดยรัฐบาลจะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น

 

2.ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง

กลุ่มเปราะบาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอมีทั้งหมดประมาณ 6,781,881 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐบาลและไม่ไปซ้ำซ้อนกับระบบของทางประกันสังคมรวมทั้งระบบสวัสดิการของภาครัฐ โดยจะมีทัั้งหมด 3 กลุ่มดังนี้

  • ผู้พิการทั่วประเทศ จำนวน 1,330,529 คน
  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,596 คน
  • เด็ก(ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี โดยต้องมาจากครัวเรือนที่ยากจน ) จำนวน 1,394,756 คน

โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุน เลี้ยงบุตรแรกเกิด จากเบี้ยคนพิการ และจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกรฎาคม 63

 

3.ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

โดยรัฐบาลจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร จำนวน 137,093 ราย แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของโควิด-19 และต้องผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งมาตรการอื่นใดของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจากผลกระทบของโควิด-19 แล้ว สาเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่างเท่าเทียม จำเป็นต้องมีดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวงเงินและจำนวนเกษตรกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านราย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มากไปกว่านนั้น ครม.ได้เห็นชอบในหลักการ

นอกจากนี้ยังขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวนประมาณ 120,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบการผลิตที่ผ่านมาแล้ว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 63

 

วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

 

4.ช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน (รอสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย)

สำหรับคนที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านจำนวน ประมาณ 302,160 คน ที่ระบบได้ทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว แต่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยใดๆ จากทางโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนม.33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท (906,480,000 บาท) โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯพิจารณาใน 1 เดือน

 

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สิทธิสวัสดิการสังคมเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชน โดยมีวิธีตรวจสอบง่ายๆดังนี้

 

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

เข้าไปที่ เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม จากนั้นกดตรจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

 

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

จากนั้น กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ หากท่านไม่มีข้อมูลสามารถ ติดต่อกระทรวงการคลังได้ที่เบอร์  Call Center โทร 02-127-7000, 02-270-6400

 

หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-631
จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู  ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก”  รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้

 

ข้อปฏิบัติตามขั้นใช้งานเว็บตอนดังนี้

  • 1. ระบุรหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
  • 2. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเริ่มต้นใช้งานระบบ
  • *กรณีลืมรหัสผ่าน คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่
  • **กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

 

MoneyGuru ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

อ้างอิง ข่าวสด

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน