เช็กสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 กันยายน 64 - MoneyGuru.co.th

เช็กสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 กันยายน 64


เช็กสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 กันยายน 64 โดยรัฐบาลจะทำการโอเงินให้วันที่ 10 ของเดือนนี้ ดังนั้นไปดูกันว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง โดยท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไปนี้ หรือท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลโดยตรงติดต่อได้ที่เบอร์ 02651 6534 หรือ 02651 6902 หรือ 02651 6920 สายด่วนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

เช็กสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 กันยายน 64

เช็กสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 กันยายน 64

สำหรับมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่จะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี 600 บาท/เดือน และพิเศษเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิม 600 บาท/เดือน ต่อบุตร 1 คน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ที่ผ่านมาเป็นต้นไป โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่

 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย
 • เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • เด็กต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเท่านั้น และไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

คุณสมบัติผู้ปกครองที่รับเงิน(กรณีรับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ) คือ มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญคือ อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้น นอกจ่กนี้ผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม (ปี 61) จะยังคงได้รับสิทธิตามอัตราที่กำหนดใหม่ในกฎกระทรวงฉบับนี้ นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ

สิ่งที่ต้องที่มีตรวจสอบสิทธิ์

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 64

1. บัตรประชาชนของแม่เด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน

2 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th  จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

จากนั้นระบุเลขรหัสยืนยันรูปภาพ(ในตัวอย่างคือคำว่า potses ) แล้วกดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนพฤศจิกายน-631

เมื่อกดปุ่มค้นหาข้อมูลหน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ  โดยจะมี 3 กรณีดังนี้

1.ท่านได้รับสิทธิ์ โดยเงินจะโอนเข้ามาใน วันองัคารที่ 10 ก.ย. 64

2.ไม่พบสิทธิ์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

3 ขึ้นตัวอักษร E หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ดังนี้

 • E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด
 • E03 ให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ติดต่อกับกรม ตย.
 • E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด
 • E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน
 • E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน
 • E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
 • E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
 • E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์
 • E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
 • E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
 • E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60
 • E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์
 • E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง
 • E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
 • E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีบิดามารดามีบัตรสวัสดิการรัฐ)

           หากขึ้นสถานะ E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด หรือ EXX สถานะรอการเบิกจ่าย ไม่ต้องแก้ไขอะไร แต่หากขึ้น E รหัสอื่น ๆ จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 64

เงื่อนไขในการลงทะเบียนอุดหนุนบุตร ประกอบด้วย

 • 1.พ่อแม่เด็ก มีสัญชาติไทยคนใดคนหนึ่ง
 • 2.เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • 3.เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • 4.ตัวเด็กต้องไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
 • 5.ตัวเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย โดยที่เด็กอาศัยอยู่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน ต่อปี

ขั้นตอนลงทะเบียน อุดหนุนบุตร มี 6 ขั้นตอน คือ

 • 1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • 2.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
 • 3.เอกสารที่ต้องเตรียม แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • 4.สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
 • 5.ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • 6.สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 64

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 64

วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิสวัสดิการสังคม

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

การตรวจสอบสิทธิ์ให้ท่านคลิกที่รูปด้านบน กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ

กรณีท่านที่ไม่เคยลงทะเบียน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-631
จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู  ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก”  รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 แบบนี้ อยู่บ้านช้อปปิ้งสิ่งอาหารมาทานน่าจะปลอดภัยกว่าออกไปข้างนอกแน่นอน MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตร

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อนฟรี!! ไม่มีดอกเบี้ยพร้อมรับส่วนลด 10% รับเดือนกันยายน

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand