เช็กรายสิทธิมาตราการลดค่าน้ำค่าไฟ เยียวยาพื้นที่ล็อกดาวน์ ได้ลดมากได้ลดน้อยต้องดูจากอะไรบ้าง สำหรับละเอียดมาตรการลดค่าไฟ-ค่าน้ำ ที่ ครม. ออกมาเพื่อเยียวยาวิกฤตการแพร่เชื้อโควิด-19 ในเวลานี้…

จับตามาตรการเยียวยารอบใหม่ อาจแจกเพิ่ม 3000 บาท

เช็กรายสิทธิมาตราการลดค่าน้ำค่าไฟ เยียวยาพื้นที่ล็อกดาวน์

เช็กรายสิทธิมาตราการลดค่าน้ำค่าไฟ เยียวยาพื้นที่ล็อกดาวน์

เมื่อเร็วๆนี้มีมติเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา  14 วัน โดยนอกจากเงินเยียวยาแล้วทางรัฐบาลให้ชอบให้มีการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประชาชน เพิ่มเติมตามข้อกำหนดของ ศบค.ฉบับที่ 27 โดยการ ลดค่าน้ำค่าไฟในวงเงินกว่า 12,000 ล้านบาท แบ่งได้ดังนี้

  • ลดค่าไฟ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.)
  • ลดค่าน้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)

มาตราการลดค่าไฟฟ้า

กำหนดให้มีการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 สำหรับบ้านอยู่อาศัย ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

1.กรณีที่บ้านที่อยู่อาศัยท่านใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริง จะได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

2.กรณีที่บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย เแต่เท่ากับหรือน้อยกว่าบิลค่าไฟเดือนมิถุนายน 64 ที่ผ่านมา ก็จะคิดค่าใช้ไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง หากมีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งหนี้ ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.กรณีที่บ้านและที่อยู่อาศัยท่านใช้ไฟมากกว่าเดือนมิถุนายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้

  • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิล มิถุนายน 64
  • ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลเดือน มิถุนายน 64 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากบิล มิถุนายน 64 ในอัตราร้อยละ 50% ก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของบิลเดือนมิถุนายน 64 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากบิล มิถุนายน 64 ในอัตราร้อยละ 70% ก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.สำหรับกิจการขนาดเล็ก ท่านจะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

5.สำหรับกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564


มาตราการลดค่าน้ำประปา

ลดร้อยละ 10 สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ระยะเวลา 2 เดือน (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ สิงหาคม-กันยายน 2564

  • ลดค่าน้ำประปาลง 10% ในประเภทของบ้านอยู่อาศัย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร เป็นต้น เป็นระยะเวลา 2 เดือนสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564
  • ลดค่าน้ำประปาลง 10% สำหรับกิจการขนาดเล็กที่ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก เช่น กิจการร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 2 เดือนสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564

มาตรการความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย

มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา

  • ครม. เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หารือกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อกำหนดแนวทางลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 /2564 และให้จัดทำโครงการที่รัฐร่วมสมทบส่วนลดบางส่วนให้แก่สถานศึกษา ให้เสนอ ครม. ภายใน 1 สัปดาห์ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือปัญหาทางการเงินแก่สถานศึกษาเอกชนด้วย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

  • ครม. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หารือกับธนาคารพาณิชย์ ดำเนินมาตรการผ่อนปรนการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย หรือเลื่อนงวดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ให้แก่ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการอย่างจริงจัง และกำหนดมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้ให้บริการนอกระบบการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และกำหนดมาตรการจริงจังสำหรับผู้ทวงถามหนี้ที่ดำเนินการอย่างไม่เป็นธรรมกับประชาชนด้วย และให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต
ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand