สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน หนุนสภาพคล่องผู้ประกอบการร้านอาหาร

สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน หนุนสภาพคล่องผู้ประกอบการร้านอาหาร


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่กลับมามีความรุนแรงและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข เป็นเหตุให้มีประกาศกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุด ครม. มีมติอนุมัติ สินเชื่ออิ่มใจ ผ่าน ธนาคารออมสิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องร้านอาหาร ด้วยหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้

สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน อีกหนึ่งวงเงินสินเชื่อเพื่อร้านอาหาร

สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน

จากการออกประกาศสั่งปิดสถานที่และระงับการให้บริการของสถานบริการต่างๆ ของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ มีรายได้ลดลงและขาดสภาพคล่อง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกับมาตรการ สินเชื่ออิ่มใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยตัวมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ จะมีวงเงิน 2,000 ล้านบาท ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

  • ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
  • ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์
  • ภัตตาคาร
  • ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ เป็นต้น

ด้วยหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติ วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ด้านผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้อย่าง หาบเร่ แผงลอย รถเข็น สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนของรัฐบาลที่มีอยู่ได้ ดังนี้

มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 10,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โครงการอื่นๆ ที่ธนาคารออมสินดำเนินการเอง เช่น สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังมีมาตรการสินเชื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่น่าสนใจอีกหลายตัว เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SME ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยให้วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อราย 

สำหรับ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SME ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ออกมาเพื่อช่วยเหลือ SMEs กลุ่มท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยจะให้วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายจากธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจหรือเพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังมีมาตรการสินเชื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่น่าสนใจอีกหลายตัว เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SME ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยให้วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อราย 

สำหรับ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SME ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ออกมาเพื่อช่วยเหลือ SMEs กลุ่มท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยจะให้วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายจากธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจหรือเพื่อลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม สถานประกอบการ ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME ท่องเที่ยว

  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
  • ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ
  • ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19
  • ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกินรายละ 500,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี

หลักประกัน บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน

ระยะเวลากู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1 ปี

อ่านวิธีการสมัครสินเชื่อได้ที่ วิธีลงทะเบียนสินเชื่อออมสินดอกเบี้ยต่ำเพื่อSMEท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance) โดยหากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของธนาคารออมสิน หมายเลข 1115

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

สำหรับท่านที่ สนใจสมัครบัตรเครดิตไว้ใช้ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าของบัตรเครดิตได้ ที่นี่ 

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand