วิธีรับสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 วันที่ 20 ก.ค. 63

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

July 19, 2020


สำหรับเงินเยียวยาช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ที่ท่านจะได้รับเงินเพิ่ม 3,000 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ โดย วิธีรับสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 วันที่ 20 ก.ค. 63 มีรายละเอียดอะไรบ้างและคนที่ไม่ได้จะต้องทำอย่างไรไปดูกันเลย หรือ  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

วิธีทำบัตรทองและเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง แบบง่ายๆใครก็ทำได้
ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท กลุ่มตกหลุ่น 4 แสนคน พร้อมพิจารณาลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันรอบ 2


วิธีรับสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 วันที่ 20 ก.ค. 63

วิธีรับสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง-3000-วันที่-20-ก.ค.-63

สำหรับเงินเยียวยา 3,000 บาท ที่ทางรัฐาบาลจะโอนให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์คือ กลุุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6 ขวบเท่านั้น, กลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน, กลุ่มผู้พิการที่ลงทะเบียน โดยจะต้องที่ตกหล่นจากเงินเยียวยา 5,000 ที่รัฐกำหนดทั้งหมดจำนวนกว่า 6.7 ล้านคน โดยรัฐบาลจะโอนให้รวดเดียวคนละ 3,000 บาาท ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

 1. เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท
 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายประจำเดือนผ่านบัตรคนจน
 3. เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำเดือน
 4. กรณีรับเงินสด โดยกรมบัญชีกลาง​จะโอนเงินให้องค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นคนจัดสรร

ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะเร่งดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท รวม 3 เดือน คิดเป็นเงิน 3,000 บาท (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 หรือ  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

 

รายละเอียดการโอนเงิน 3 กลุ่มเปราะบาง

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง-3000-บาท-ใครได้บ้าง

กลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่มจะได้รับเงินตามรายละเอียดดังนี้

 • กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน จะได้รับเงินสมบทกับ ซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วเดือนละ 600-1,000 บาท และจะได้รับเงินสมทบเพิ่มในงวดแรกรวมเป็น 3,600-4,000 บาท
 • กลุ่มเด็กแรกเกิด  1.45 ล้านคน จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่แล้วเดือนละ 600 บาท และจะได้รับเงินสมทบเพิ่มในงวดแรกรวมเป็น 3,600 บาท
 • กลุ่มคนพิการ  2 ล้านคน จะได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วเดือนละ 800 บาท และจะได้รับเงินสมทบเพิ่มในงวดแรกรวมเป็น 3,800 บาท

 

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินกลุ่มเด็กแรกเกิด

สำหรับเดือนจ่ายเงิน กรกฎาคม 63 กลุ่มเด็กแรกเกิด  1.45 ล้านคน จะได้เพิ่มรายละ 3,000 บาท/เดือน   เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงแรกเกิด 600 บาท รวมเป็นเงิน 3,600 บาท โดยเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะได้รับเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง

สิ่งที่ต้องที่มีตรวจสอบสิทธิ์

1. บัตรประชาชนของแม่เด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน

2 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th  จากนั้นกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

จากนั้นระบุเลขรหัสยืนยันรูปภาพ(ในตัวอย่างคือคำว่า potses ) แล้วกดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

เมื่อกดปุ่มค้นหาข้อมูลหน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ  โดยจะมี 3 กรณีดังนี้

 

1.ท่านได้รับสิทธิ์ โดยเงินจะโอนเข้ามาใน วันพุธที่ 10 มิ.ย. 63

2.ไม่พบสิทธิ์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

3 ขึ้นตัวอักษร E หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ดังนี้

 • E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด
 • E03 ให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ติดต่อกับกรม ตย.
 • E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด
 • E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน
 • E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน
 • E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
 • E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
 • E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์
 • E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
 • E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
 • E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60
 • E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์
 • E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง
 • E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
 • E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีบิดามารดามีบัตรสวัสดิการรัฐ)

           หากขึ้นสถานะ E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด หรือ EXX สถานะรอการเบิกจ่าย ไม่ต้องแก้ไขอะไร แต่หากขึ้น E รหัสอื่น ๆ จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ขั้นตอนลงทะเบียน อุดหนุนบุตร มี 6 ขั้นตอน คือ

 • 1.บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และสูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • 2.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง
 • 3.เอกสารที่ต้องเตรียม แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • 4.สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก
 • 5.ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง
 • 6.สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

 

เงื่อนไขในการลงทะเบียนอุดหนุนบุตร ประกอบด้วย

 • 1.พ่อแม่เด็ก มีสัญชาติไทยคนใดคนหนึ่ง
 • 2.เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • 3.เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 • 4.ตัวเด็กต้องไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน
 • 5.ตัวเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย โดยที่เด็กอาศัยอยู่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคน ต่อปี

 

 

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

การขอรับสิทธิ์นั้น ท่านที่ขอรับจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น เงินบำนาญ ท่านสามารถยืนคำขอรับสิทธิได้ด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้แก่ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น โดยช่องทางในการรับเงินผู้สูงอายุนี้มีด้วยกัน 4 ช่องทาง ได้แก่

 • รับเป็นเงินสดด้วยตัวเอง
 • ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน
 • โอนเข้าบัญชีของผู้สูงอายุ
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนกรกฎาคม-631

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

 

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินกลุ่มคนพิการ

สำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง โดยผู้พิการที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากโครงการต่างๆอย่างเราไม่ทิ้งกัน หรือ เงินเยียวยาเกษตรกร โดยชื่อของท่านจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000  โดยมาตรการนี้จะจ่ายเงินให้กับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ โดยท่านผู้พิการจะต้องมีฐานข้อมูลอยู่ระบบราว 2 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้พิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยข้อมูลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พบว่าจากจำนวนผู้พิการ 2 ล้านราย ที่จะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท จำนวน 1 เดือนตามมาตรการนี้ มาจาก ข้อมูลดังนี้

 • ผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,898,357 ราย
 • คนพิการที่ลงทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 87,359 ราย
 • คนพิการที่ลงทะเบียนในเมืองพัทยา 1,286 ราย

สำหรับผู้พิการที่ได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้ว การจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาทของกลุ่มเปราะบางจะเริ่มจ่ายภายในวันที่ 20 กรกฎาคม โดยจ่ายเข้าไปในบัญชีที่เบี้ยอุดหนุนรายเดือนเข้าตามปกติทุกเดือนอยู่แล้ว ส่วนผู้ที่รับเงินสดก็จะจ่ายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะไปจัดสรรกระจายถึงมือของผู้สูงอายุและผู้พิการต่อไป ผู้พิการรายใดที่มีบัตรประจำตัวฯ แต่ยังไม่รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือโทร 0-2354-3388 ต่อ 307

โดยผู้พิการ ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินรายละ 3,000 บาท ในเดือน ก.ค.นี้  ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)

 

วิธีกู้ซื้อบ้านสำหรับคนเงินเดือน-15000-ซื้อบ้านราคา-3-ล้าน

 

วิธีตรวจสอบเช็คสิทธิสวัสดิการสังคม

วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63

การตรวจสอบสิทธิ์ให้ท่านคลิกที่รูปด้านบน กรอกเลขบัตรประชาชน ของท่านแล้วกดปุ่มตรวจสอบ

กรณีท่านที่ไม่เคยลงทะเบียน

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-63

หากท่านไหนไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th โดยให้ท่านไปคลิกที่เมนู ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ หรือคลิกที่รูปด้านล่าง

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร-เดือนมิถุนายน-631
จากนั้น ให้ท่านไปคลิกที่ลงทะเบียน
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรณีที่ปุ่มลงทะเบียนหายให้ท่านกลับไปที่หน้าหลักให้ท่านเลื่อนลงมาจนกว่าจะเจอเมนู  ตรวจสอบประวัติการรับสวัสดิการ ตามรูปภาพด้านบน จากนั้นคลิกที่เมนู
วิธีเช็คสิทธิ์บัตรคนจนประจำเดือนมิถุนายน-63
กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องจาก คลิกปุ่ม “บันทึก”  รอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านทางจอภาพ และอีเมล(ถ้ามี) เมื่อท่านได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

 

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน