พร้อมเที่ยวต่างประเทศด้วย พาสปอร์ตด่วน 1 วันรับได้เลย

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

December 8, 2017


พาสปอร์ตด่วน
การที่เราจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นสิ่งสำคัญนอกจากจะต้องมีเงินแล้ว เราก็ต้องมีพาสปอร์ตด้วย หากใครที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆ จะเข้าใจว่าหนังสือเดินทางนั้นสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะ พาสปอร์ต (Passport) หรือ หนังสือเดินทาง ภายในเล่มนั้นจะมีข้อมูลสำคัญของเรา เช่น ชื่อผู้เดินทาง (ชื่อเจ้าของพาสปอร์ต) ลายมือชื่อ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการแสดงตัวตนของเรานั่นเอง และรวมถึงว่า พาสปอร์ต นี้จะใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการขอ หนังสือลงตรา หรือที่เรียกกันว่า Visa ด้วยครับ
และด้วยที่ว่าใกล้ช่วงวันหยุดยาวแล้ว หากใครกำลังวางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศก็อย่าลืมเช็คด้วยว่าพาสปอร์ตเรานั้นหมดอายุหรือยัง และหากยังไม่หมดอายุก็ควรที่จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างเดินทาง ซึ่งว่ามาถึงตรงนี้แล้ว หากใครที่กำลังจะไปท่องเที่ยวแต่พึ่งเช็คเจอว่าพาสปอร์ตตัวเองนั้นหมดอายุก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะว่าวันนี้ MoneyGuru.co.th จะมาแนะนำวิธีการทำ พาสปอร์ตด่วน 1 วันรับได้เลย มาฝากกันครับ เพื่อให้คนที่รักการท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวอย่างสบายใจครับ ไปดูรายละเอียดกันเลย

พาสปอร์ตด่วน 1 วันรับได้เลย

การทำ พาสปอร์ตด่วน หรือ หนังสือเดินทางเล่มด่วน นั้น มี 2 แบบ คือ
 • แบบเล่มด่วน ได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน
 • แบบเล่มด่วน ได้รับเล่มในวันถัดไป
ซึ่งทั้ง 2 แบบนั้นจะต้องติดต่อขอรับพาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทาง ที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้น ซึ่งแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้
แบบเล่มด่วน ได้รับเล่มภายในวันทำการเดียวกัน
 1. ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
 2. ต้องยื่นคำร้องและชำระเงินให้เสร็จก่อนเวลา 12.00 น. (แนะนำว่าควรรับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.)
 3. ขอรับเล่มได้ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น. เท่านั้น
แบบเล่มด่วน ได้รับเล่มในวันถัดไป
 1. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
 2. ขอรับเล่มได้ในวันถัดไป (24 ชม. นับจากชำระเงิน)
และอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าทั้ง 2 แบบนี้ติดต่อขอรับพาสปอร์ตที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะเท่านั้น
สิ่งที่ควรรู้เพิ่มเติม
 • ทั้ง 2 แบบ จำกัดการให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม
 • ไม่มีบริการเหล่านี้ที่สำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร Call Center 02 572 8442 (ตลอด 24 ชม.)
หลังจากเรารู้วิธีการทำ พาสปอร์ตด่วน กันไปแล้วก็คงจะไม่ดีแน่ๆ ถ้าเราจะไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพาสปอร์ตเลย ซึ่งวันนี้ MoneyGuru.co.th เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาฝากกันด้วยครับ
เริ่มกันที่ประเภทของพาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทาง จะมีด้วยกัน 4 ประเภท ดังนี้
 • หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูตและข้าราชการการเมือง ใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น ตัวเล่มจะเป็นสีแดงสด
 • หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ ใช้ในการเดินทางไปราชการนั้นๆ ตัวเล่มจะเป็นสีน้ำเงิน
 • หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุ พนักงานของรัฐ และข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยใช้ทุนส่วนตัว หรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตัวเล่มจะเป็นสีน้ำตาล
 • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต / Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งข้าราชการและพนักงานของรัฐก็สามารถใช้ในกรณีที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศแบบส่วนตัว เช่นเพื่อท่องเที่ยวเป็นต้น ตัวเล่มจะเป็นสีเลือดหมู
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการทำพาสปอร์ต
วันนี้เราจะขอแนะนำเอกสารในการขอทำพาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทาง สำหรับบุคคลหรือประชาชนทั่วไป ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำพาสปอร์ต มีรายละเอียดดังนี้
 • บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (บัตรของผู้ที่ต้องการทำพาสปอร์ต)
 • บัตรข้าราชการ (กรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
 • บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
 • *** เลือกบัตรเพียง 1 อย่างเท่านั้น ***
 • *** กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน ให้นำหลักฐานการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องนำมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น ***
 • ค่าธรรมเนียมในการพาสปอร์ตเล่มใหม่ 1,000 บาท
ส่วนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีก็จะแยกออกเป็น 2 ประเภทก็คือ
1.กรณีหากเป็นเด็กหรือก็ผู้เยาว์ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก็สามารถยื่นขอทำพาสปอร์ตด้วยตัวเองได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารตามรายละเอียดดังนี้
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย
 • หนังสือยินยอมให้เด็กหรือผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ หรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารสำคัญอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอ เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น
2.กรณีที่ผู้ยื่นขอทำพาสปอร์ตเป็นเด็กหรือก็ผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
เราขอแนะนำให้ลองโทรสอบถามโดยตรงที่ Call Center ของกรมการกงสุล ที่เบอร์ 02-572-8442 เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดครับ เพราะกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีนี้ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอยู่พอสมควรครับ
(ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการกงสุล)
ผ่านไปแล้วนะครับกับรายละเอียดการทำพาสปอร์ตด่วนแบบรอรับได้เลย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ไม่ต้องกังวลเรื่องพาสปอร์ตหมดอายุแล้วจะทำใหม่ไม่ทัน เพราะว่าทางกรมการกงสุลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้มีการเปิดบริการขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการ เพื่อความสุขของเราๆ นั่นเองครับ แต่ทางที่ดีเราก็ควรดูแลเอกสารทุกอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับตัวเราให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาเมื่อต้องใช้งานครับ

เคล็ดลับการเงิน

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน