บริหารเงิน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยในหลวง ร.9

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "เคล็ดลับการเงิน,ไลฟ์สไตล์"

October 16, 2017


บริหารเงิน
เป็นที่รู้กันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงเศร้าโศกของคนไทยทั้งประเทศ และเป็นช่วงถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันนี้ MoneyGuru.co.th จึงขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการ บริหารเงิน โดยยึดหลักศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ให้คุณผู้อ่านได้อ่านกันในวันนี้

เศรษฐิจพอเพียง คืออะไร?

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง ความไม่ประมาท ไม่ฟุ่มเฟือย คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง มีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยมีใจความสำคัญคือสติ ปัญญา และความเพียร ซึ่งเป็นบันไดสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุง พระราชทานเป็นที่มาของนิยาม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงื่อนไข “ความรู้ และ คุณธรรม”

3 ห่วง

ห่วงที่ 1 คือ “ความพอประมาณ” หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น ซื้อของที่ไม่เกินตัว ไม่เป็นหนี้เป็นสินเพื่อของฟุ่มเฟือยไม่จำเป็น หรือไม่ใช้จ่ายเกินตัวจนเดือนไม่พอใช้ และทำให้ต้องหยิบยืมผู้อื่น เป็นต้น
ห่วงที่ 2 คือ “ความมีเหตุผล” หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ เปรียบเหมือนการคิดล่วงหน้าว่า หากทำเช่นนี้จะเกิดผลดีหรือผลร้ายมากกว่ากัน และเลือกทำสิ่งที่จะเกิดผลดี
ห่วงที่ 3 คือ “ภูมิคุ้มกัน” หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต มีแผนสำรองเอาไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินเสมอ โดยรู้จักการเก็บออมเงินเผื่อเอาไว้ หรือทำประกันภัยต่าง ๆ เอาไว้ เพื่อรองรับความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

2 เงื่อนไข

เงื่อนไขที่ 1 คือ “ความรู้” ประกอบไปด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและมีความระมัดระวังในการปฏิบัติ
เงื่อนไขที่ 2 คือ “คุณธรรม” ประกอบไปด้วยความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร และการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้าง

บริหารเงิน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร?

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพสังคมของประเทศชาติ และวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทย ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน ซึ่งเราสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติได้ตามนี้
1 ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น ลด ละ เลิกความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต เลือกสร้างหนี้สินเฉพาะสิ่งที่จำเป็น ไม่สร้างหนี้สินเพื่อตอบสนองเพียงแค่ความพึงพอใจเท่านั้น
2 ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทำอาชีพที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คน แม้ว่าจะสามารถสร้างรายได้มากกว่าก็ตาม
3 ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าด้วยวิธีการที่รุนแรง จนอาจสร้างความเสียหายให้กับคู่แข่งทางธุรกิจ
4 พยายามหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการใฝ่ศึกษาขวนขวายหาความรู้ เพื่อหารายได้เสริมเพิ่มเติมมากขึ้น และพยายามปลดหนี้สินที่มีโดยไม่สร้างหนี้เพิ่มโดยไม่จำเป็น
5 ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี มีศีลธรรมและจริยธรรม ไม่คดโกงหรือเอาเปรียบผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรือลูกค้าผู้บริโภค ละความชั่ว ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของศาสนา
ความพอเพียงนั้น หลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่มาก และเข้าใจว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบสมถะติดดิน เก็บเงินเอาไว้อย่างเดียว ห้ามซื้อของแพง ห้ามใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้น ต้องกินใช้แบบจำกัดจำเขี่ย ต้องใช้ชีวิตอยู่กลางทุ่งกลางนา ทำการเกษตรเลี้ยงชีวิต ซึ่งไม่ใช่เลย ความพอเพียงในความหมายของพระองค์ท่าน ทรงหมายถึง การใช้จ่ายตามฐานะแบบพอดี ไม่ใช้จ่ายเกินตัวเกินกำลัง จนสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นต่างหากจึงจะถูกต้อง
และหากท่านใดอยากจะติดตามบทความและข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ การเงิน สินเชื่อ บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ ก็สามารถกด blog เพื่อรับสาระความรู้แบบนี้จาก MoneyGuru.co.th ได้เลยค่ะ เราจะส่งตรงถึงอีเมลของคุณทุก ๆ สัปดาห์  … และนอกจากสาระความรู้แล้ว คุณยังไม่พลาดสิทธิพิเศษ ข้อเสนอดีๆ จาก ประกันรถยนต์ บัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล อีกด้วย

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน