ขายของออนไลน์ ให้ลูกค้า Inbox ถามราคา เจอปรับแน่!!

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

March 14, 2018


ขายของออนไลน์
ปัจจุบันนั้นการค้า ขายของออนไลน์ นั้นค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยช่องทางที่มักจะมีการโปรโมทสินค้าหรือบริการนั้นก็คือทางโซเชียลมีเดียยอดนิยมต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค เป็นต้น แต่หนึ่งในความน่าเบื่อของการซื้อของออนไลน์ก็คือ การที่พ่อค้าแม่ค้าไม่บอกราคาไว้ที่หน้าเพจ หรือโฆษณาต่างๆ ของทางร้านค้า ต้องให้เราที่สนใจในสินค้าทำการ Inbox เข้าไปถามราคาอีกที ซึ่งส่วนนี้หลายๆ คนที่เป็นนักช้อปปิ้งออนไลน์ก็ไม่ค่อยชอบกัน เพราะดูไม่ค่อยจริงใจในการขาย จะถูกหรือแพงทำไมไม่บอกกันมาตรงๆ จะได้รู้กันไปนั่นเอง
แต่ว่าวันนี้ปัญหานี้จะหมดไปแล้วเพราะว่าทาง คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 44 พ.ศ.2560 เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์ ออกมาแล้ว ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นวันนี้ MoneyGuru.co.th รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว มาดูกันเลย

ขายของออนไลน์ ให้ลูกค้า Inbox ถามราคา เจอปรับแน่!!

เนื่องด้วยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 44 พ.ศ.2560 เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าออนไลน์ว่า ผู้ขาย (พ่อค้าแม่ค้า) จะต้องแสดงราคาสินค้า ค่าบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าส่ง ให้ชัดเจนครบถ้วนและเปิดเผย หากไม่ทำตามมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีมีส่วนลดหรือโปรโมทชั่นร่วมกับสมาชิกบัตรเครดิต ทางผู้ขาย (พ่อค้าแม่ค้า) ต้องแจ้งให้ชัดเจนด้วย
หากพบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้กับสายด่วนกระทรวงพาณิชย์ ที่เบอร์ 1569 พร้อมรับสินบนนำจับในอัตรา 25% ของค่าปรับหรือมูลค่าสุทธิของสินค้าที่ศาลมีคำสั่งยึด
และเราก็ไม่ลืมที่จะเอาประกาศตัวเต็มมาให้ทุกๆ คนได้อ่านกันด้วยครับ
ประกาศตัวเต็ม
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ฉบับที่ ๔๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการ
ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์
โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นควรกําหนดให้มีการกํากับดูแลการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบ
ราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๕) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์
ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจําหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย
การแสดงราคาจําหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สําหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจําหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้
ข้อ ๔ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจําหน่ายสินค้า หรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจําหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ
ข้อ ๕ การแสดงราคาจําหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จําหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ํากว่า ราคาจําหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิรดี ตันตราภรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา
(ขอบคุณข้อมูลจาก : nismod’s blog ,kapook ,beartai ,ราชกิจจานุเบกษา ,Drama Lawyer)
อ่านบทความที่น่าสนใจอื่นๆ : คำศัพท์ที่เจอบ่อยในการ ซื้อของออนไลน์
จากประกาศนี้ทำให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต่างๆ ต้องมีการปรับตัวในการค้าขายกันมากขึ้น เพื่อรองรับกับประกาศใหม่นี้ แต่ไม่ว่าจะปรับตัวอย่างไร ก็อย่าลืมที่จะปฏิบัติตามประกาศด้วยนะ ไม่อย่างนั้นอาจจะถูกจับปรับก็ได้

เคล็ดลับการเงิน

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน