เรื่องนี้ต้องรู้ไว้ กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ 

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "เคล็ดลับการเงิน"

August 7, 2020


กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคย เพราะด้วยเบี้ยประกันที่ไม่แพง ในปีหนึ่งจ่ายโดยเฉลี่ยเพียงพันต้นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตามก็จะมีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการยกเว้นในการทำประกันอุบัติเหตุ หรือสามารถทำได้แต่เงื่อนไขจะยุ่งยากกว่าคนทั่วไป เรามาดูเรื่องนี้ต้องรู้ไว้ กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ 

เรื่องนี้ต้องรู้ไว้ กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ 

กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ

อ่านเพิ่มเติม : ประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร

ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต 

กรมธรรม์มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

การประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มใช้สำหรับกลุ่มบุคคล ที่มีการรวมตัวกันไว้ก่อนแล้ว เช่น กลุ่มพนักงานของบริษัท DOI จำกัด กลุ่มข้าราชการของกรมการประกันภัย เป็นต้น มิใช่กลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อทำการประกันภัยเท่านั้น และกรมธรรม์ประกันภัยแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษานั้นจะเป็นการทำประกันภัยกลุ่มโดยที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัด

ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์

การประกันภัยอุบัติเหตุ จะมุ่งให้ความคุ้มครองที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น 

ดังนั้นจึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์บางอย่าง อาทิเช่น 

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การแท้งลูก
 • สงคราม การปฏิบัติ การกบฎ
 • การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
 • การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
 • การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น การดำน้ำ การเล่นบันจี้จั๊มพ์ เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งสเก็ต เป็นต้น
 • ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์
 • ขณะที่เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม
 • ขณะที่เข้าปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงครามหากผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร
 • ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

หากผู้เอาประกันภัยต้องการให้ได้รับความคุ้มครองในเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นก็สามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัย เพิ่มเติมเพื่อขอขยายความคุ้มครองได้ แต่ทั้งนี้การขอขยายความคุ้มครองนั้นสามารถทำได้เพียง 5 กรณีเท่านั้น ได้แก่

 • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • การจลาจล การนัดหยุดงาน
 • การสงคราม
 • การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
 • การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย
 • ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

อาชีพที่ไม่ครอบคลุมการทำประกันอุบัติเหตุ 

การแบ่งชั้นอาชีพในการรับประกันภัยจะแบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่

 • อาชีพชั้น 1 ส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน
 • อาชีพชั้น 2 ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา
 • อาชีพชั้น 3 ปฏิบัติงานด้านช่าง กระบวนการผลิต ที่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ใช้แรงงาน การเดินทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ
 • อาชีพชั้น 4 อาชีพพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าชั้นอื่น ๆ เป็นพิเศษ เช่น นักแสดงผาดโผน

ในการแบ่งชั้นอาชีพดังที่กล่าวมาแล้ว อาชีพชั้น 1 จะเป็นชั้นอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยต่ำที่สุด เบี้ยประกันภัยก็จะต่ำกว่าอาชีพชั้นอื่น ๆ ในขณะที่อาชีพชั้น 4 เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูงที่สุด เบี้ยประกันภัยก็จะสูงกว่าอาชีพอื่น ๆ ดังนั้น อาชีพที่มีความเสี่ยงภัยต่ำ เช่น คนทำงานในสำนักงาน เบี้ยประกันภัยก็จะต่ำกว่าอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น วิศวกร คนขับรถ คนส่งเอกสาร

 1. อาชีพวิศวกรไฟฟ้า

อาชีพนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงถึงชีวิตสูง เพราะต้องทำงานอยู่กับสายไฟฟ้าที่มีความแรงสูงมากกว่าแสนโวลต์ และบางครั้งก็ต้องปีนเสาโทรศัพท์เพื่อซ่อมสายไฟฟ้า ถึงแม้จะมีการป้องกันที่ดี แต่เพราะแรงของสายไฟนั้นหากพลาดเพียงครั้งเดียวก็อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะกรณีสายไฟฟ้ารั่ว บอกเลยว่ากลุ่มอาชีพนี้มีความเสี่ยงมากอาชีพหนึ่ง

 1. อาชีพชาวประมง

เมื่อพูดถึงอาชีพชาวประมงหลายคนคงไม่เข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไรเพราะดูมีอาชีพที่มีความเสี่ยงมากกว่านี้อีก แต่เมื่อดูข้อมูลเชิงลึกลงไปเทียบกับอัตราความเสียงของอาชีพนี้มีค่าเฉลี่ยการเสียชีวิตสูงมาก เพราะเสี่ยงต่อการเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้าย เช่น ลมมรสุม พายุ คลื่นลมแรง ฝนฟ้าคะนอง ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ซึ่งเป็นสภาวะเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

 1. อาชีพนักบิน

เป็นอาชีพที่เห็นชัดเจนถึงความเสี่ยงี่จะเกิดขึ้นในทุกวินาที ถึงแม้ว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินจะเป็นยานพาหนะที่มีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเทียบกับยานพาหนะประเภทอื่นก็ตาม เพราะความเสยหายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมักรุนแรง และมีโอกาสน้อยที่จะรอดชีวิต 

 1. อาชีพคนตัดไม้

อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรอบคอบ และแม่นยำอย่างมาก เพราะหากพลาดเพียงน้อยนิดก็อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้เลย หรืออาจจะต้องสูญเสียอวัยวะไป โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานนั้นมีความคมอย่างมาก ผู้ใช้งานต้องมีความชำนาญ นอกจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงานแล้้ว สัตว์ป่ารอบข้างก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวัง เพราะในบ้างครั้งคนตัดไม้จะเป็นที่ต้องทำในเวลากลางคืน 

 1. อาชีพกรรมกร

กรรมกรเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานแรงกายอย่างหนัก เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนอึด ร่างกายแข็งแรง ลักษณะงานเน้นการใช้แรงงาน เช่น การยกวัสดุหนักๆ การผสมปูน การทำงานก่อสร้าง ส่วนมากเหตุการณ์รุนแรงมักเกิดขึ้นเมื่อซ่อมแซมบ้าน อาคาร เช่น การพลัดตกจากที่สูง ซึ่่งถือเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บค่อนข้างบ่อย 

 1. อาชีพเก็บขยะ

คนเก็บขยะดูเป็นอาชีพที่สบายๆ ชิลๆ หารู้ไม่ว่าอาชีพเก็บขยะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงหรืออัตราเสียชีวิตสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่่อสุขภาพ เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากเศษขยะ เช่น เศษแก้ว หรือได้รับผื่นคันจากการทำงานบริเวณที่มีฝุ่นละออง หรือควันมากที่สุด นอกจากนี้ยังรวมถึงความเครียดในการทำงานส่งผลไปถึงอาการปวดเมื่อย เจ็บกล้ามเนื้อเล็กน้อย ส่วนเรื่องอุบัติเหตุทางถนนนั้นมักพบได้หลายครั้งจากการโดนเชี่ยวโดนชน

 1. อาชีพขุดเจาะน้ำมัน

สายอาชีพที่ทำรายได้มหาศาลแต่ต้องแลกมาพร้อมความเสี่ยง เพราะผู้ที่ทำอาชีพนี้จำเป็นจะต้องออกไปทำงานกลางทะเลมากกว่า 10 วัน ถึงแม้บนเรือจะมีความเป็นอยุ่สุขสบาย มีวันหยุดมากมายกว่าอาชีพอื่น แต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ภัยธรรมชาติ ซึ่งอาจเป็นสิ่งตัวก่อการระเบิดจากแก๊สปิโตเลียมเหลวได้ เมื่อเกิดอันตรายขึ้นมาก็มักรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้เลย 

 1. อาชีพเกษตรกร

เกษตรกรเมื่อมองจากสายตาภายนอกก็อาจเป็นอาชีพธรรมดาที่ไม่น่าจะเป็นอันตรายใดๆ เพราะไม่ได้ทำงานกับเครื่องจักรกล ทำงานบนที่สูง หรือต้องเสี่ยงภัยกับภัยธรรมชาติขั้นรุนแรงเเหมือนอาชีพที่ต้องเดินทาง แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คนทำอาชีพนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือ สารเคมีที่อยู่ในผัก และผลไม้ ซึ่งไม่เพียงแต่สารเคมีนี้จะอันตรายต่อผู้รับประทานแล้วยังมีผลโดยตรงจากเข้าสูดลมหายใจเข้าไปในร่างกาย และสารเคมีนี้จะถูกสะสมเข้าไปในร่างกายของเกษตรกรนั่นเอง และเมื่อสารพิษเหล่านั้นสะสมในร่างกายมากเข้าก็จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ

 1. อาชีพช่างซ่อมหลังคา

ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องแบกเครื่องมือหนักๆขึ้นไปซ่อมบนหลังคาสูง ซึ่งหลายครั้งก็เกิดจากความประมาทของช่างซ่อมหลังคาที่ไม่ยอมสวมอุปกรณ์เซฟตี้ ก่อนขึ้นไปซ่อมหลังคา แม้ว่าช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพอยู่แล้วก็ตามแต่ ทั้งนี้การทำงานประเภทนี้จำเป็นจะต้องมีการฝึกสอนเป็นอย่างดีเพื่อลดตัวเลขอัตราการเสียชีวิตของคนที่ประกอบอาชีพนี้ 

 1. อาชีพขับรถบรรทุก

อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นทุกวัน และพนักงานขับรถบรรทุกส่วนใหญ่ยังคงใช้รถอย่างมีความประมาทอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมา หรือการขับเร็วเกิดกำหนด ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเกือบทั้งหมดล้วนเป็นความประมาทของตัวคนขับทั้งนั้น อัตราการเสียชีวิตจึงติดใน 10 อันดับนี้อย่างไม่น่าแปลกใจ

จะเห็นว่า กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ จะเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงและร้ายแรงถึงชีวิตมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชีพเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ในการทำประกันอุบัติเหตุเสียทีเดียว แต่ก็ยังสามารถทำได้อยู่ เพียงแต่อาจมีเงื่อนไขมากขึ้นและค่าเบี้ยประกันอาจจะสูงกว่า เป็นต้น 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ถ้าถามว่าเลือกบัตรเครดิตแบบไหนดี ก็ต้องตอบว่าเลือกบัตรเครดิตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ให้มากที่สุด จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากแต่ละธนาคารก็ออกบัตรครดิตออกมามากมายหลายประเภทให้เลือกใช้กันอยู่แล้ว ดังนั้นก่อนที่จะทำบัตรเครดิตสักใบ MoneyGuru อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบบัตรเครดิตให้แน่ใจก่อน เพื่อที่จะได้ตัดสินใจทำบัตรเครดิตที่ใช่กับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด 

ใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิต MoneyGuru ขอแนะนำให้ท่านมีไว้สักใบ แต่ก่อนตัดสินใจเลือกใบไหนควรเข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตเพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่ใช่สำหรับคุณ โดยสามารถค้นหาได้ที่นี่เลย

เปรียบเทียบบัตรเครดิตครบทุกธนาคาร

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน