คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต


  1. มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีบริบูรณ์
  2. มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท (แล้วแต่สถาบันการเงินกำหนด)
  3. ต้องเป็นคนไทย หรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น
  4. หากเป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องมี work permit ในการทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทย
  5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่สถาบันการเงินผู้ให้กู้กำหนดเอาไว้