คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ และเอกสารที่ใช้ในการสมัคร


คุณสมบัติของผู้ขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น มีดังต่อไปนี้

 1. มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีบริบูรณ์
 2. มีรายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท (แล้วแต่สถาบันการเงินกำหนด) และมีรายได้ผ่านบัญชีธนาคาร
 3. ต้องเป็นคนไทย หรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 4. หากเป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องมี work permit ในการทำงานและพำนักในประเทศไทย
 5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่สถาบันการเงินผู้ให้กู้กำหนดเอาไว้

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา/พนักงานบริษัท

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน
 3. สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

กรณีเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีที่ใช้บัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ แทนบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถยนต์ เป็นต้น
 3. สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
 4. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

กรณีเป็นชาวต่างชาติที่พำนักและทำงานในประเทศไทย

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 2. สำเนาใบอนุญาตในการทำงานในประเทศไทย (2 years or above work permit) ตั้งแต่ 2 ปีเป็นต้นไป
 3. สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน (Payment slip)
 4. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน (latest 3-6 months bank statement)

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น