เช็กสิทธิร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 - MoneyGuru.co.th

เช็กสิทธิร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3


เช็กสิทธิร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3

มา เช็กสิทธิร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 ที่เวลานี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้เวลานี้เหล่าประชาชนได้รับผลกระทบจากการทำงานเป็นจำนวนมาก ทำให้รายได้หายและลดลงทำให้มีความยากลำบากในการชำระหนี้มากขึ้น  ดังนั้นทาง ธปท. จึงจัดทำโครงการ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

เช็กสิทธิร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3

เช็กสิทธิร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3

จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเวลานี้ส่งผลโดยตรงให้กลุ่มภาคธุรกิจบริการ โรงแรม ร้านอาหาร รถบริการรับส่งคน ซึ่งมีพนักงานและลูกจ้างได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทำให้รายได้หายลดลง และมีสัญญาณว่าลูกหนี้รายย่อยมีความยากลำบากในการชำระหนี้มากขึ้น จากประเมินของสถาบันการเงินพบว่าลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเดิมยังคงต้องการความช่วยเหลือต่อเนื่องและมีลูกหนี้ใหม่ที่ต้องการรับความช่วยเหลือในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความเปราะบางที่สะสมมาตั้งแต่การระบาดของโควิด 19 ในระลอกแรก จำเป็นจะต้องช่วยเหลือในเรื่องภาระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน ทำให้เวลานี้ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการเงิน ผ่านสมาคมและชมรมต่าง ๆ รวม 8 แห่ง1 ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีละเอียดอะไรที่ลูกหนี้ต้องรู้⁉️ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3

สำหรับเช็กสิทธิร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3 จะมุ่งเน้นช่วยลดภาระหนี้ในระยะยาว มีทางเลือก มีความยืดหยุ่น และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท ได้แก่

  1. บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
  2. จำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
  3. เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
  4. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

เช็กสิทธิร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล (Revolving & Installment Loan)

  • เน้นการบรรเทาภาระหนี้โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ยาวขึ้น และจ่ายอัตราดอกเบี้ยลดลง

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์

  • เพิ่มทางเลือกการพักชำระค่างวด และสำหรับลูกหนี้จำนำทะเบียนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ให้มีทางเลือกในการคืนรถ โดยหากมีภาระหนี้คงเหลือจากการขายประมูล ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

  • กำหนดแนวทางในการควบคุมอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) ไม่ให้สูงขึ้นกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิม และปรับวิธีการคิดดอกเบี้ยช่วงที่พักบนค่างวดที่พักชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ให้มีทางเลือกในการคืนรถ โดยหากมีภาระหนี้คงเหลือจากการขายประมูล ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถช่วยลดภาระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

  • เพิ่มทางเลือกด้วยการพักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน และให้ลูกหนี้สามารถทยอยชำระคืนเป็นขั้นบันได (step up) ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

รีไฟแนนซ์รถ เก๋ง กระบะ เงินติดล้อ


นอกจากนี้ ธปท. มีช่องทางสนับสนุนในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เดือดร้อน ดังนี้

เช็กสิทธิร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 3

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

  • สำหรับการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ได้ขยายเวลาออกไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจะเพิ่มการไกล่เกลี่ยหนี้เช่าซื้อในระยะต่อไป

โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชน

  • เพื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลและข้อแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้รายย่อยและธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและนำไปแก้ไขปัญหา หรือบอกต่อข้อแนะนำแก่ผู้ใกล้ชิดได้ โดยศึกษาข้อมูลได้ทาง www.bot.or.th/app/doctordebt/

ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบสามารถศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ผู้ให้บริการทางการเงินของท่าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ และสำหรับลูกหนี้ที่ยังมีศักยภาพ ธปท. สนับสนุนให้ทยอยชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพักชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย จะยังคงมีการคิดดอกเบี้ยตามระยะเวลาการกู้ยืมอยู่ ซึ่งจะทำให้ภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้เพิ่มขึ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์รับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทางการเงิน โดย ธปท. ขอให้ผู้ให้บริการทางการเงินให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสถานะของลูกหนี้ตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามนโยบายของผู้ให้บริการทางการเงิน

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ทำประกันรถยนต์รับส่วนลดเบี้ยประกัน ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย