อัปเดตมาตรการเยียวยา ทุกโครงการจากรัฐบาล - MoneyGuru.co.th

อัปเดตมาตรการเยียวยา ทุกโครงการจากรัฐบาล


อัปเดตมาตรการเยียวยา ทุกโครงการจากรัฐบาล หลังจากที่ทาง ศบศ.รับทราบมาตรการเยียวยาเราชนะ และ ม.33เรารักกัน โดยมีนายกฯร่วมเป็นประธาน รับทราบและพิจารณาเห็นความคืบหน้า มาตรการเยียวยา ทุกโครงการจากรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยโควิจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน


อัปเดตมาตรการเยียวยา ทุกโครงการจากรัฐบาล

อัปเดตมาตรการเยียวยา ทุกโครงการจากรัฐบาล

เมื่อเร็วๆนี้มีการประชุม  ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเห็นชอบวาระที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ความคืบหน้า โครงการเราชนะ

 • ความคืบหน้าล่าสุด จากข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้
 • กลุ่มประชาชน มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 33.1 ล้านคน

โดยเวลานี้โครงการเราชนะมีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้ว รวมทั้งสิ้น 257,997 ล้านบาท โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้

 • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคน ซึ่งได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่าย 97,367 ล้านบาท
 • กลุ่มผู้ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 17.0 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง 8.4 ล้านคนและกลุ่มผู้ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป๋าตัง 8.6 ล้านคน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่าย 141,254 ล้านบาท
 • กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ ผู้ที่เข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ จำนวน 2.4 ล้านคน ซึ่งได้มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จานวน 19,376 ล้านบาท และกลุ่มผู้ประกอบการ มีจำนวนรวม 1.3 ล้านกิจการ

รายละเอียดแบบแบ่งตามยอดมูลค่าการใช้จ่ายได้ดังนี้

 • ร้านค้าทั่วไปและอื่น ๆ รวมมูลค่าการใช้จ่าย 104,156 ล้านบาท
 • ร้านธงฟ้า รวมมูลค่าการใช้จ่าย 88,850 ล้านบาท
 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมมูลค่าการใช้จ่าย 49,194 ล้านบาท
 • ร้าน OTOP รวมมูลค่าการใช้จ่าย 10,685 ล้านบาท
 • ร้านค้าบริการ รวมมูลค่าการใช้จ่าย 4,944 ล้านบาท
 • ขนส่งสาธารณะ รวมมูลค่าการใช้จ่าย 168 ล้านบาท

มาตรการด้านแรงงาน ม.33เรารักกันล่าสุด

สำหรับมาตรการ ม.33 เรารักกัน เวลานี้ได้มีผู้ได้รับสิทธิ์โครงการรวมทั้งสิ้น 8,138,627 คน คิดเป็นวงเงิน 48,831.8 ล้านบาท ด้านข้อมูลการใช้จ่ายสะสมของโครงการฯเวลานี้ มีผู้ประกันตนใช้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 8,040,416 ราย ด้านร้านค้าที่เข้าร่วมให้บริการจำนวน 1,069,838 ราย และมีมูลค่ารวมยอดการใช้จ่ายทั้งหมด 39,317.2 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงการฯ ส่งผลให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานกลายเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจำนวน 96,830 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปริญญาตรีและประกาศนียบัตรขั้นสูง

มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู

มีสินเชื่อฟื้นฟูที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้น 20,839.3 ล้านบาท มีจานวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 8,218 ราย คิดเป็นวงเงินอนุมัติเฉลี่ยจานวน 2.54 ล้านบาทต่อราย

มาตรการพักทรัพย์พักหนี้

สำหรับโครงการนี้เวลานี้มีผู้ได้รับความช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น 4 ราย คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอน 909.68 ล้านบาทเห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่าและปานกลางของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะมีกาหนดดาเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมีกาหนด 6 แผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ต้องทำการเปิดรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี และเป็นผู้เดินทางจากกลุ่มประเทศต้นทางที่มีความเสี่ยงต่า – ปานกลาง ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข
 2. ต้องกำหนดให้เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้าได้ ในขณะที่เด็กอายุระหว่าง 6 – 18 ปี จะต้องได้รับการตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ต
 3. ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดย WHO
 4. ต้องมีการติดตั้งแอบพลิเคชันแจ้งเตือน
 5. ต้องพานักในโรงแรมที่พักที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ ในเวลา 14 คืน และภายหลังการพานักตามระยะเวลาที่กาหนดสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทยได้
 6. ต้องมารายงานตัวและรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถทากิจกรรมท่องเที่ยวได้ภายใต้มาตรการป้องกันตามมาตรฐาน DMHTTA

ขณะเดียวกัน มีการดำเนินการเตรียมพื้นที่รองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวภายใต้แผนการพัฒนาเมืองภูเก็ต (Better Phuket Initiatives) อาทิ

 • การดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ททท. นาเสนอรายละเอียดของแผนการดาเนินงานต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
 • โครงการสร้างคุณค่าและประสบการณ์โดยการท่องเที่ยววิธีชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์
 • การพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
 • การปรับปรุงภูมิทัศน์

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

สำหรัลข้อเสนอสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย ตามข้อเสนอของทีมปฏิบัติการเชิงรุกทาบทามทั้งบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการสร้างรายได้ การลงทุน และเพิ่มโอกาสการจ้างงานภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

 1. กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy global citizen) ซึ่งรวมถึงนักลงทุที่มีกาลังซื้อสูงภายใต้โปรแกรม (Flexible Plus Program)
 2. กลุ่มที่ต้องการทางานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand professional)
 3. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy pensioner)
 4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-skilled professional)

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดที่ต้องหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ หลายประการ ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทารายละเอียดของแผนการดาเนินงานด้านต่าง ๆ และนาเสนอ ศบศ. พิจารณาต่อไปในอนาคต

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันป MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ทำประกันรถยนต์รับส่วนลดเบี้ยประกัน ทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ