อัตราภาษีใหม่ปี 2560 ต่างจากแบบเก่าอย่างไร มาดูกัน

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "เคล็ดลับการเงิน"

March 13, 2017


อัตราภาษีใหม่ปี 2560

ช่วงต้นปีแบบนี้ ถือเป็นช่วงเทศกาลการยื่นและเสียภาษี ของเหล่าประชาชนชาวไทย แม้ว่าปี 2559 ที่ผ่านมา จะยังคงอัตราภาษีแบบเก่า แต่สำหรับในปี 2560 นี้ ได้มีการปรับอัตราภาษีใหม่แล้ว (ยื่นแบบภาษีในปี 2561) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง MoneyGuru.co.th จะพาคุณผู้อ่านไปเปรียบเทียบอัตราภาษีเก่า 2559 และ อัตราภาษีใหม่ปี 2560 ให้ได้ดูกัน

โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ปีที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนในหลายรายการ ซึ่งทำให้คนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นได้เสียภาษีน้อยลงในปี 2560 ดังนี้

ปรับปรุงค่าใช้จ่าย

เพิ่มการหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร

อัตราภาษีปี 2559

อัตราภาษีปี 2560

ร้อยละ 40 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

ร้อยละ 50 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร

อัตราภาษีปี 2559

อัตราภาษีปี 2560

หักได้เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ ร้อยละ 40 ของเงินได้
แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ สิทธิบัตร สิทธิอื่น ๆ และค่าลิขสิทธิ์
ร้อยละ 50 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

(หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้)

ปรับปรุงค่าลดหย่อน

ประเภทค่าลดหย่อน

อัตราภาษีปี 2559

อัตราภาษีปี 2560

ค่าลดหย่อน สำหรับผู้มีเงินได้

30,000 บาท60,000 บาท

ค่าลดหย่อน
สำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้

30,000 บาท60,000 บาท

(กรณีคู่สมรสต่างมีเงินได้ ให้หักรวมกันไม่เกิน 120,000 บาท)

ค่าลดหย่อนบุตร15,000 บาท ต่อคน
แต่ไม่เกิน 3 คน

30,000 บาท ต่อคน
ไม่จำกัดจำนวน

ค่าลดหย่อน การศึกษาบุตร2,000 บาท ต่อคน

ยกเลิก

ค่าลดหย่อน กองมรดก30,000 บาท

60,000 บาท

ค่าลดหย่อน สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ
30,000 บาท
แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท

หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ
60,000 บาท
แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท

อัตราภาษีใหม่ปี 2560

รัฐบาลได้ปรับ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ โดยจากเดิมมีรายได้สุทธิ 4,000,001 บาทขึ้นไปต้องเสียภาษี 35% ปรับเป็นต้องมีรายได้สุทธิ 5,000,001 บาทขึ้นไป ดังตารางต่อไปนี้

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2560

เงินได้สุทธิ

อัตราภาษี

เงินได้สุทธิ

อัตราภาษี

0 – 150,000ได้รับการยกเว้น0 – 150,000

ได้รับการยกเว้น

150,001 – 300,000

5%150,001 – 300,0005%

300,001 – 500,000

10%300,001 – 500,000

10%

500,001 – 750,00015%500,001 – 750,000

15%

750,001 – 1,000,000

20%750,001 – 1,000,00020%
1,000,001 – 2,000,00025%1,000,001 – 2,000,000

25%

2,000,001 – 4,000,00030%2,000,001 – 5,000,000

30%

4,000,001 เป็นต้นไป35%5,000,001 เป็นต้นไป

35%

ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

1. กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว

เงื่อนไข

ปีภาษี 2559

ปีภาษี 2560

ผู้มีเงินได้เป็นโสด

ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน
50,000 บาท

ยื่แบบเมื่อมีเงินได้เกิน
100,000 บาท

ผู้มีเงินได้มีคู่สมรส

ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท

ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 200,000 บาท

2. กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน

เงื่อนไข

ปีภาษี 2559

ปีภาษี 2560

ผู้มีเงินได้เป็นโสด

ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน
30,000 บาท

ยื่แบบเมื่อมีเงินได้เกิน
60,000 บาท

ผู้มีเงินได้มีคู่สมรส

ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน
60,000 บาท

ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท

3. กรณีกองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง

ปีภาษี 2559

ปีภาษี 2560

ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท

ยื่แบบเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

4. กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล 

ปีภาษี 2559

ปีภาษี 2560

ยื่นแบบเมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท

ยื่แบบเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีครั้งนี้ ทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเป็นธรรมมากขึ้น สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน โดยผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน เดือนละ 26,000 บาทขึ้นไป จึงจะต้องเสียภาษีค่ะ และหากท่านใดอยากจะติดตามบทความและข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ การเงิน สินเชื่อ บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ ก็สามารถกด blog เพื่อรับสาระความรู้แบบนี้จาก MoneyGuru.co.th ได้เลย … และนอกจากสาระความรู้แล้ว คุณยังไม่พลาดสิทธิพิเศษ ข้อเสนอดีๆ จาก ประกันรถยนต์ บัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล อีกด้วย

เปรียบเทียบประกันรถยนต์
 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน