สิทธิทำฟันประกันสังคม ผลประโยชน์ที่คุณควรรู้

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "Social Security,เคล็ดลับการเงิน"

May 22, 2017


สิทธิทำฟันประกันสังคม

สำหรับพนักงานบริษัทนั่น แน่นอนว่าต้องถูกหักเงินทุกเดือนเพื่อจ่ายเข้าสู่ประกันสังคม บางคนไม่เคยรู้เลยว่าหักไปทำไมกันนะทุกเดือน เราอยากจะบอกว่ามันมีประโยชน์แน่นอน ซึ่งสิ่งที่เราจะมาบอกกันในวันนี้ ก็เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม นั่นก็คือ สิทธิทำฟันประกันสังคม นั่นเอง ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง มา MoneyGuru.co.th มาดูกันเลย

สิทธิทำฟันประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จากเดิม 600 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/คน/ปี ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์กำหนด

โดยแรกเริ่มตามที่ประกาศเอาไว้ว่าเบิกได้ 900 บาทนั้น ไม่ใช่ว่าทำฟันทำไป 900 บาทจะสามารถเบิกได้ทั้ง 900 บาทเลย เพราะยังมีเงื่อนไขปลีกย่อยที่ระบุเอาไว้ในบัญชีแนบท้ายเพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งอัตรานี้อ้างอิงอัตราค่าบริการของสถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ขูดหินปูนทั้งปาก เบิกได้ 400 บาท
2. อุดฟันด้วยวัสุด Amalgam
1 ด้านเบิกได้ 300 บาท
2 ด้านเบิกได้ 450 บาท
3. อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
1 ด้าน (ฟันหน้า) เบิกได้ 350 บาท (ฟันหลัง) เบิกได้ 400 บาท
2 ด้าน (ฟันหน้า) เบิกได้ 400 บาท (ฟันหลัง) เบิกได้ 500 บาท
4. ถอนฟัน (ฟันแท้) เบิกได้ 250 บาท ถอนฟันที่ยาก เบิกได้ 450 บาท
5. ผ่าฟันคุด เบิกได้ 900 บาท

จะเห็นได้ว่า มีเพียงการฝ่าฟันคุดเท่านั้น ที่สามารถเบิกได้เต็ม 900 บาท หากเป็นกรณีอื่น จะมีอัตราการเบิกกำหนดเอาไว้ ซึ่งไม่สามารถเบิกได้เต็ม 900 บาท ทำให้มีการเรียกร้องจากหลาย ๆ ฝ่ายเกี่ยวกับบัญชีแนบท้ายที่ไม่จริงใจนี้ จึงได้มีการหารือเพื่อยกเลิกบัญชีแนบท้ายนี้ และให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกได้เต็ม 900 บาท/คน/ปี ในทุก ๆ กรณี

รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี

2. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน 1,500  บาท ภายในระยะเวลา  5  ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก)  1-5 ซี่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  1,300 บาท
(ข)  มากกว่า 5 ซี่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

3. กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5  ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  2,400  บาท
(ข)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  4,400 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม

1.   แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
2.   ใบรับรองแพทย์
3.   ใบเสร็จรับเงิน
4.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
5.   เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา(กรณีเบิกฟันปลอมฐานอคริลิก)
6.   กรณีขอรับเงินทางธนาคาร สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) โดยให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี 11 ธนาคาร ดังนี้

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
– ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

และนี่คือสิทธิประกันสังคมที่คุณพึงได้ อย่าลืมใช้สิทธิประกันสังคมของคุณหากคุณไปทำฟันนะคะ เงินที่คุณต้องเสียให้กับประกันสังคมทุก ๆ เดือน จะได้ไม่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะ สาระความรู้แบบนี้ยังมีอีกมากมาย และหากท่านใดอยากจะติดตามบทความและข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ การเงิน สินเชื่อ บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ ก็สามารถกด blog เพื่อรับสาระความรู้แบบนี้จาก MoneyGuru.co.th ได้เลย … และนอกจากสาระความรู้แล้ว คุณยังไม่พลาดสิทธิพิเศษ ข้อเสนอดีๆ จาก ประกันรถยนต์ บัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล อีกด้วย

เคล็ดลับการเงิน

สนับสนุนข้อมูล: สำนักงานประกันสังคม

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน