วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ - MoneyGuru.co.th

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ


สำหรับท่านที่มีรายได้น้อยวันนี้โอกาสมาถึงแล้วเพราะ การเคหะแห่งชาติเปิดให้เช่าบ้านราคาถูก เริ่มต้นแค่ 1,400-2,100 บาทต่อเดือน จำนวนกว่า 800 ห้อง ทั่วประเทศท่านที่สนใจไปดู วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้…

สินเชื่อบุคคลเกียรตินาคินภัทร

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติโอกาสคนที่รายได้น้อยจะได้เช่าบ้านราคาถูกมาถึงแล้วเพราะเวลานี้การเคหะแห่งชาติ เปิดให้เช่าบ้านราคาถูก เริ่มต้น 1,400-2,100 บาท/เดือน บนพื้นที่ตั้งแต่ 28-30 ตร.ม. จำนวนกว่า 800 ห้องใน 5 โครงการ ได้แก่ มหาสารคาม อุบลราชธานี สุรินทร์ (สลักได) กาญจนบุรี และสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) โดยแบ่งสัดส่วนการอยู่อาศัยเป็น 2 ส่วนได้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 60% และข้าราชการ/ประชาชนทั่วไป 40% โดยรายละเอียดต่างๆมีดังต่อไปนี้…

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

กรณีเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน

  • ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั
  • มีอายุครบ 20 ปี หรือยังไม่ถึง 20 ปี แต่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
  •  เป็นผู้มีรายได้

กรณีเป็น ข้าราชการหรือประชาชนคนทั่วไป

  • เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือประชาชนทั่วไป
  • ไม่จำกัดอาชีพ
  • เป็นผู้มีรายได้ มีรายได้ไม่เกิน 19,200 บาท/เดือน ไม่รวมรายได้พิเศษอื่น ๆ

เงื่อนไข การเช่า

  • กำหนดเงินประกันการเช่า 1 เดือน
  • ให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา
  • ขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน
  • ห้ามมิให้นำห้องที่เช่าไปให้เช่าช่วง หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิ และให้คืนห้อง โดย กคช. จะทำสัญญากับผู้เช่าช่วงโดยตรง

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

เข้าไปที่ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือกดที่รูปด้านบน จากนั้นกดลงทะเบียนสนใจโครงการ

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

ทำการเลือกโครงการที่ท่านสนใจ จากนั้นกดรายละเอียดโครงการ

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

อ่านรายละเอียดตัวโครงการหากท่านโอเคกับโครงการให้กดไปที่ลงทะเบียน

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

อ่านรายละเอียดให้ครบจากนั้นกดติ๊กถูกที่ช่องตกลงและยอมรับตามเงื่อนไข และไปกดปุ่มตกลง

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

กรอกรายละเอียดบัตรประชาชนและเบอร์โทรจากนั้นกด ถัดไป

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

กรอก ชื่อ-นามสกุล รายละเอียดต่างๆให้ครบจากนั้นกด ถัดไป

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

ทำการอัปโหลดไฟล์เอกสารต่างๆ จากนั้นกดถัดไป

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

ตรวรสอบข้อมูลครั้งสุดท้ายหากทุกต้องแล้ว จากนั้นกด ยืนยัน

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ จากนั้นเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

เมื่อท่านทำการลงทะเบียนเสร็จแล้วสามารถทำการตรวจสอบการจองได้ที่หน้าแรกหรือกดที่รุปด้านบน

วิธีสมัครโครงการบ้านเช่าราคาถูก 1400 บาทต่อเดือน จากการเคหะแห่งชาติ

ทำการกรอกข้อมูลจากนั้นกดที่ปุ่ม ตรวจสอบสถาะการได้รับสิทธิ์ (รูปตัวอย่างไม่ได้รับสิทธิ์เพราะแอดไม่ได้ใส่เบอร์ลงไป)

หมายเหตุเพิ่มเติม

ให้สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก และสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่าก่อน ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เริ่มเปิดให้เช่าอาคาร ทั้งนี้ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กคช. ขอสงวนสิทธินำอาคารเช่าคงเหลือที่กันไว้สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าอาคาร กรณีผู้เช่าเป็นผู้สูงอายุต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป นับถึงวันทำสัญญาเช่า (Pre-aging ผู้มีอายุ 50 – 59 ปี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ) กรณีผู้จองเป็นบุตรผู้สูงอายุต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป นับถึงวันทำสัญญาเช่า

* การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์ผู้จอง ผู้ที่จองไม่มีคุณสมบัติ กรณีที่ผู้จองไม่พร้อมเข้าอยู่ ณ วันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด หรือผู้จองกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ นำเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ * การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** กคช ขอสงวนสิทธิ์ ในการทำสัญญา หากท่านไม่มาตาม วัน เวลา ที่กำหนด จะเรียกลำดับถัดไปมาทำสัญญาก่อน โดยให้ท่านไปต่อลำดับสุดท้ายของวันนั้นๆ

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

พิเศษสำหรับเดือนนี้ ท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรกดเงินสด สามารถเข้ามาดูบัตรกดเงินสดที่เหมาะกับคุณได้ที่นี่ เพราะ MoneyGuru ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินไว้ให้พร้อมสรรพ นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ดีๆ มาเปรียบเทียบเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เปรียบเทียบบัตรเครดิต

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand