คลังฯ เผย ปรับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เริ่มใช้ปี 60

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "เคล็ดลับการเงิน"

May 9, 2016


Tax
กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อเดือนที่แล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการ ปรับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา โดยให้ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษี พร้อมทั้งเพิ่มค่าลดหย่อน โดยให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2560 เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ตาม MoneyGuru.co.th มาดูกันเลยค่ะ
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการ ปรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม : กลเม็ดดี๊ดี ลดหย่อนภาษี มนุษย์เงินเดือน ได้เป็นล้าน

1. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่าย

การหักค่าใช้จ่ายของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่านายหน้า ฯลฯ จากเดิมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาท เป็นร้อยละ 50 ของเงินได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

11ZF2L45TU30R151220122834

2. ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้พึงประเมิน

จากเดิมให้หักได้เฉพาะค่าแห่งลิขสิทธิ์ โดยให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 40 ของค่าแห่งลิขสิทธิ์แต่ไม่เกิน 60,000 บาท ขยายเพิ่มให้ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น สามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 ของเงินได้ดังกล่าว แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรได้

3. ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน ดังนี้

  • ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
  • ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้ จากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
  • ค่าลดหย่อนบุตรจากเดิมคนละ 15,000 บาท และจำกัดจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร และยกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร (จากเดิมที่ให้หักลดหย่อน 2,000 บาท/คน)
  • ในกรณีที่คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
  • กองมรดกเดิมให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เดิมให้หักลดหย่อนแก่หุ้นส่วนคนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท เป็นคนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท
Begin Taxes Online

4. ปรับปรุงขั้นเงินได้ และบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้

บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เงินได้สุทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ)
150,000 – 300,000 (5%)
300,001 – 500,000 (10%)
500,001 – 750,000 (15%)
750,001 – 1,000,000 (20%)
1,000,001 – 2,000,000 (25%)
2,000,001 – 4,000,000 (30%)
4,000,001 ขึ้นไป (35%)
บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการปรับปรุง
เงินได้สุทธิ อัตราภาษี (ร้อยละ)
150,000 – 300,000 (5%)
300,001 – 500,000 (10%)
500,001 – 750,000 (15%)
750,001 – 1,000,000 (20%)
750,001 – 1,000,000 (20%)
1,000,001 – 2,000,000 (25%)
2,000,001 – 5,000,000 (30%)
5,000,001 ขึ้นไป (35%)

5. ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ดังนี้

กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) เพียงประเภทเดียว
  • หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 50,000 บาท ปรับเป็นต้องมีเงินได้เกิน 100,000 บาท
  • หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท ปรับเป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 200,000 บาท
กรณีมีเงินได้จากการจ้างแรงงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือกรณีมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน
  • หากผู้มีเงินได้เป็นโสด จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
  • หากผู้มีเงินได้มีคู่สมรส จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท
กรณีกองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่ง จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาทเป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล จากเดิมต้องยื่นแบบฯ เมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท เป็นต้องมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

taxes

อย่างไรก็ตาม การ ปรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังกล่าวข้างต้นจะถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไปนะคะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้มีเงินได้โดยผู้เสียภาษีที่มีเฉพาะเงินได้ประเภทเงินเดือนและหักลดหย่อนส่วนตัวโดยไม่ใช้สิทธิลดหย่อนรายการอื่นอีกด้วย โดยจะเริ่มเสียภาษีเมื่อมีเงินได้ 26,000 บาทต่อเดือนค่ะ
หากท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ สามารถติดต่อมาได้ที่ 02 653 0020 ค่ะ หรือจะ Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารเรื่องรถยนต์และการเงินก็ได้นะคะ ทางเราจะส่งความรู้และสาระต่าง ๆ ไปให้ทางอีเมลทุก ๆ สัปดาห์เลยค่ะ

TH_BLOG-CTA_CC_02

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน