อย่าละเลยการ ทำประกันภัย หากอยากร่ำรวยอย่างยั่งยืน

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ประกันรถยนต์,เคล็ดลับการเงิน"

October 10, 2017


ทำประกันภัย
จากหลาย ๆ บทความของ MoneyGuru.co.th ก่อนหน้านี้มากมาย มักจะพูดถึงการเก็บออมเงินอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินเพื่อการเกษียณ ออมเงินเพื่อกรณีฉุกเฉิน รวมไปถึงการลงทุนต่าง ๆ เพื่อให้สถานภาพทางการเงินของคุณดีขึ้น ร่ำรวยมากขึ้น มีกินใช้ในยามเกษียณอายุ แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามในโลกนี้ย่อมมีความเสี่ยง ไม่เว้นแม้แต่ความร่ำรวย คุณคงไม่อยากจะต้องใช้เงินที่เก็บออมมาทั้งชีวิต เพื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพียงครั้งเดียวหรอกจริงไหม แล้วอะไรจะเข้ามาช่วยคุณตรงนี้ล่ะ ใช่แล้ว เรากำลังพูดถึงการ ทำประกันภัย

ทำประกันภัย มีประโยชน์อย่างไร?

การทำประกันภัยเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงจากภาระค่าใช้จ่าย เนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ต่อตัวคุณ ครอบครัวคุณ และทรัพย์สินของคุณ โดยคุณจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยในจำนวนหนึ่ง (ซึ่งถือเป็นเงินจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น) และหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายเงินทดแทนค่าเสียหายให้ตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์
ประโยชน์ของประกันภัยนั้น ก็คือการมารับผิดชอบความเสียหายแทนคุณ ช่วยลดภาระรายจ่ายของคุณจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ทำให้สถานะการเงินของคุณยังคงปกติ ไม่พังทลายลงไป หรือหากประกันภัยไม่ครอบคลุมทั้งหมด ก็จะทำให้คุณจ่ายเงินเพื่อการนั้นเพียงบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยเท่านั้นนั่นเอง

ประกันภัยมีแบบไหนบ้าง?

การประกันภัยนั้นมีมากมายหลากหลายประเภท สามารถทำได้ทั้ง ประกันบุคคล ประกันทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งหนี้สินก็สามารถทำประกันภัยได้ เรียกได้ว่าสามารถคุ้มครองได้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณเลย

1 ประกันชีวิต

ประกันชีวิตเป็นการประกันภัยให้กับบุคคล ซึ่งจะมีประโยชน์ในแง่เป็นเงินมรดกให้ครอบครัว ในกรณีที่ผู้ทำประกันเกิดเสียชีวิต เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ที่หากจากไปก็จะไม่ทำให้ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังต้องลำบากนั่นเอง ซึ่งประกันชีวิตนี้ หากมีอายุกรมธรรม์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท  โดยสามารถแบ่งออกไปได้อีก 4 แบบ ได้แก่
1.1 ประกันแบบชั่วระยะเวลา คือประกันชีวิตที่จะจ่ายเงินให้ผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ ถ้าหากผู้ทำประกันภัยเสียชีวิตระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา เช่น 5 ปี, 10 ปี หรือ 20 ปี ซึ่งจะให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตเพียงเท่านั้น ไม่มีการสะสมทรัพย์ใด ๆ เมื่อครบกำหนดสัญญาก็จะไม่มีเงินใด ๆ คืนให้แก่ผู้ทำประกันเอาไว้
1.2 ประกันแบบตลอดชีพ เช่นเดียวกันกับประกันแบบชั่วระยะเวลา คือเป็นประกันที่ตกลงจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้ทำประกันภัยเกิดเสียชีวิต แต่จะแตกต่างกันตรงที่ไม่มีระยะเวลากำหนดเอาไว้ และจะคืนเงินตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ให้แก่ผู้ทำประกัน หากมีอายุครบ 99 ปี
1.3 ประกันแบบสะสมทรัพย์ เป็นประกันชีวิตที่ผู้ทำประกันจะได้รับเงินคืน หากผู้ทำประกันมีชีวิตอยู่จนครบตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา และจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หากผู้ทำประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา
1.4 ประกันแบบเงินได้ประจำ คือประกันชีวิตที่จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเป็นประจำให้แก่ผู้ทำประกัน เมื่อมีชีวิตอยู่ในวันที่กำหนดในสัญญา โดยทั่วไปมักจะจ่ายเป็นรายปี จนครบตามเงื่อนไขของสัญญา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมทรัพย์เอาไว้เป็นเงินสำหรับเกษียณอายุ

2 ประกันสุขภาพ

ในส่วนของประกันสุขภาพนั้น เป็นประกันสำหรับบุคคลอีกแบบหนึ่ง โดยจะมุ้งเน้นไปในส่วนของค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ผู้ทำประกันเกิดความเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งโรคบางโรคนั้นจำต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลสูงมาก คุณอาจจะต้องใช้เงินที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตหมดไปกับการรักษาเลยก็ได้ การทำประกันสุขภาพก็จะเข้ามารับภาระในการรักษาพยาบาลแทนคุณนั่นเอง
โดยปกติแล้ว ประกันสุขภาพนั้นจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ แต่ล่าสุดเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่าน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพ ที่จ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป มาใช่ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี) โดยในส่วนนี้จะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจากกรมสรรพากร

3 ประกันอุบัติเหตุ

เป็นประกันภัยสำหรับบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะให้ความคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้ทำประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยกรณีสูญเสียรายได้ เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ เงินชดเชยในกรณีทุพพลภาพฐาวรสิ้นเชิง รวมไปถึงค่าปลงศพด้วยในกรณีที่เสียชีวิต
โดยประกันอุบัติเหตุนี้สามารถให้ความคุ้มครองเมื่อผู้ทำประกันไปยังต่างประเทศด้วย โดยต้องทำประกันการเดินทางเอาไว้ตามระยะเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศนั่นเอง ซึ่งจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับประกันอุบัติเหตุปกติ แต่จะเพิ่มความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินสูญหายหรือล่าช้าเข้ามาด้วย

4 ประกันทรัพย์สิน

ประกันทรัพย์สินนั้นเป็นประกันที่ให้ความคุ้มครอง ทรัพย์สินสิ่งของของผู้ทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ตามแต่บริษัทประกันจะมี โดยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น คุณจะได้ไม่ต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สินและเงินเก็บออมในการดำเนินชีวิตต่อไป
4.1 ประกันรถยนต์ รถยนต์ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ที่มีราคาและค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างสูง ทำให้การทำประกันรถยนต์เอาไว้นั้น จะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของคุณได้ หากเกิดอุบัติเหตุทำให้ต้องซ่อมรถยนต์ ประกันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าซ่อมรถยนต์แทน หรือหากรถยนต์พังยับเยินทั้งคัน เกิดไฟไหม้ หรือเกิดสูญหาย โดยที่ยังผ่อนไม่หมดด้วยซ้ำ ประกันรถยนต์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่างวดที่ยังค้างอยู่แทนทั้งหมด หรืออาจจะมีส่วนต่างที่คุณต้องจ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยประกันรถยนต์ยังคุ้มครองไปยังคู่กรณีด้วย ทำให้หากแม้ว่าคุณเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุ คุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายต่าง ๆ ให้กับคู่กรณีด้วยตัวเอง
หากคุณผู้อ่านสนใจเปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ สามารถเข้าไปได้เลยที่ MoneyGuru.co.th เรามีเครื่องมือเปรียบเทียบราคาที่ใช้งานได้อย่างง่ายได้ มีประกันภัยรถยนต์จาก 40 บริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศไทยให้คุณได้เลือกเปรียบเทียบ เพื่อช่วยให้คุณประหยัดเงิน ประหยัดเวลา และได้ประกันรถยนต์ที่ตรงใจตรงความต้องการของคุณที่สุด
4.2 ประกันบ้าน คุณคงเคยได้ยินคำโบราณที่กล่าวว่า โจรปล้นสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว เพราะมันทำให้คุณหมดสิ้นเนื้อประดาตัวไปเลย แต่เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่ทำประกันบ้านเอาไว้ เพราะหากเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน ฟ้าผ่า ยานพาหนะเฉี่ยวชน ภัยจากเครื่องบิน หรือแม้กระทั่งน้ำท่วม รวมถึงภัยธรรมชาติอื่น ๆ คุณก็จะได้รับเงินชดเชยตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ เพื่อใช้เป็นทุนในการดำเนินชีวิตและหาที่อยู่อาศัยใหม่ต่อไปนั่นเอง

5 ประกันคุ้มครองภาระหนี้

ประกันภาระหนี้เป็นประกันสำหรับคุ้มครองสินเชื่อต่าง ๆ ของผู้ทำประกัน เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ทำให้หากผู้ทำประกันเสียชีวิตขึ้นมา ประกันภัยก็จะรับผิดชอบในการชำระหนี้สินที่เหลืออยู่ต่อไป และส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ข้างหลังไม่ต้องมาเดือดร้อนแบกรับภาระสินเชื่อดังกล่าวต่อจากผู้ทำประกัน ซึ่งประกันคุ้มครองภาระหนี้นี้เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ควรจะทำเอาไว้
แม้ว่าประกันภัยจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด แต่อย่างน้อยก็สามารถช่วยลดภาระส่วนใหญ่จากความเสี่ยงนั้นให้กับผู้ทำประกันได้ ทำให้สภาวะการเงินของผู้ทำประกันไม่พังทลายลงไป ไม่ติดลบ ไม่ต้องไปสร้างหนี้ยิมสินผู้อื่นมา หรือไม่ต้องสูญเสียเงินเก็บออมที่สะสมมาตลอดชีวิต เพื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที แม้ค่าเบี้ยประกันจะมีราคาหลายหมื่นบาท แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ามาก หากเทียบดูกับค่าเสียหายหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ดังนั้น หากอยากจะร่ำรวยอย่างยั่งยืน จะต้องไม่ละเลยในการ ทำประกันภัย เอาไว้ด้วยนะคะ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน