ก่อนเข้าโรงรับจำนำต้องรู้อะไรบ้างมาดูวิธีคิด ดอกเบี้ยของโรงจำนำ ก่อนจะเอาอะไรไปจำนำต้องรู้อะไรบ้างเพื่อไม่โดนดอกเบี้ยฟันหัวแบะ รวมถึงการผ่อนเพิ่มตั๋ว กรณีทรัพย์รับจำนำหลุด และตั๋วจำนำหาย-ท่านจะต้องทำอย่างไร

เปรียบเทียบสินเชื่อบุคคลmoneyguru

ดอกเบี้ยของโรงจำนำ ก่อนจะเอาอะไรไปจำนำต้องรู้อะไรบ้างเพื่อไม่โดนดอกเบี้ยฟันหัวแบะ

ดอกเบี้ยของโรงจำนำ

สำหรับท่านหลายคนอาจที่เวลานี้อาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน จึงต้องพึ่งพาสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำต่างๆ เพื่อที่ท่านจะต้องนำสิ่งเครื่องใช้หรือสิ่งของมีค่าของท่านไปแลกเป็นเงินแต่เมื่อท่านได้เงินมาแล้วสิ่งที่หลายๆคนไม่ทราบว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยด้วย ดังนั้นก่อนจะไปโรงจำนำเพื่อเอาเงินมาใช้จ่าย ท่านควรจะต้องรู้เกี่ยวกับการเข้าโรงจำนำ เพื่อเป็นคู่มือในใช้บริการโรงรับจำนำ โดยข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากเว็บไซต์ สถานธนานุบากรุงเทพมหานคร และ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ ดังนั้นมั่นใจได้ว่าไม่มีทางผิดเพี้ยนแน่นอน

ใครที่มีสิทธิไปจำนำของได้บ้าง

การจะเข้าโรงจำนำเพื่อทำการจำนำสิ่งของจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน และต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร

อะไรที่สามารถนำไปจำนำได้บ้าง

ทรัพย์ประเภทสังหาริมทรัพย์ คือ เป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ และไม่ต้องมีทะเบียน เช่น ทอง เพชร นาก เงิน นาฬิกา แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง และของใช้เบ็ดเตล็ด ทุกชนิด ยกเว้นสิ่งของนั้นเป็นของราชการ ดังนี้

สิ่งของมีค่าประเภทต่างๆที่สามารถนำมาจำนำได้

 • ทอง
 • เงิน
 • นาก
 • เพชร ที่เป็นรูปพรรณ
 • ตั๋วฉบับละไม่เกิน 100,000 บาท

สิ่งของมีค่าประเภทเบ็ดเตล็ดที่สามารถนำมาจำนำได้

 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • นาฬิกา
 • กล้องถ่ายรูป
 • แว่นตา
 • เครื่องมือช่าง
 • ตั๋วฉบับละไม่เกิน 50,000 บาท

โดยปกติเมื่อรวมทุกรายการแล้วเงินที่ท่านจะได้ต้องไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ต่อหนึ่งรายต่อหนึ่งวันเท่านั้น…

วิธีการคิดดอกเบี้ยเมื่อท่านนำสิ่งของไปจำนำ

จำนำภายในระยะเวลา 15 วัน จะคิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน ถ้าเกิน 15 วัน จะคิดดอกเบี้ย 1 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ที่จำนำเป็นวันที่ 1) *ผู้ที่มาส่งดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนคืน โปรดมาให้ตรงตามวันที่แจ้ง ในตั๋วจำนำ ในกรณีที่มาภายหลังวันที่กำหนดในตั๋วจำนำอาจเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก

กรณีส่งดอกเบี้ยแทน : เจ้าของตั๋วรับจำนำต้องพิมพ์ลายนิ้วมือด้านหลังของตั๋วจำนำก่อน (ลายพิมพ์นิ้วมือ ต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับลายพิมพ์นิ้วมือด้านหน้าของตั๋วจำนำ) กรอกข้อความข้างหลังตั๋วรับจำนำให้เรียบร้อยครบถ้วน นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ที่จะมาทำการ พร้อมสำเนา มาด้วย (บัตรต้องไม่หมดอายุ)

ผ่อนเพิ่มตั๋ว

ท่านสามารถผ่อน-เพิ่มเงินต้นได้ โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่วันจำนำจนถึงวันที่มาขอทำการผ่อนเพิ่ม (ผ่อนหรือเพิ่ม+ดอกเบี้ย) โดย อายุตั๋วรับจำนำ ตั๋วรับจำนำมีอายุ 4 เดือน 30 วัน ส่วนกรณีตั๋วรับจำนำครบตรงกับวันหยุดทำการ ถ้าตั๋วรับจำนำครบกำหนดวันที่ที่จะส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้มาในวันที่ที่เปิดทำการวันแรก โดยไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม

เมื่อตั๋วจำนำหายท่านต้องทำอย่างไร

หากท่านเจ้าของตั๋วรับจำนำต้องมาแจ้งที่สถานธนานุบาล ทางสถานธนานุบาลจะออกใบแจ้งตั๋วหายให้ จากนั้นนำใบแจ้งตั๋วหายที่สถานธนานุบาลออกให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ ที่สถานธนานุบาลตั้งอยู่ โดยดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่แจ้งให้สถานธนานุบาลทราบ จากนั้นนำเอกสารมาติดต่อที่สถานธนานุบาลเพื่อส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน ต่อไป โดยระยะจำนำ เท่ากับ ระยะเวลาของตั๋วเดิม (ตั๋วที่หาย)

เจ้าของตั๋วเสียชีวิตต้องทำอย่างไร

กรณีที่ผู้จำนำเสียชีวิตต้องให้ผู้ที่ดำเนินการแทนต้องเป็นผู้จัดการมรดก พร้อมมีคำสั่งศาล และต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาติดต่อที่สถานธนานุบาล เพื่อดำเนินการส่งดอกเบี้ย หรือไถ่ถอน โดยหลักฐานมีดังนี้

 1. ตั๋วรับจำนำ4
 2. ใบมรณบัตร พร้อมสำเนา
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย พร้อมสำเนา
 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มาแทน พร้อมสำเนา
 5. คำสั่งศาล ในกรณีเป็นผู้จัดการมรดก

จากนั้นนำเอกสารข้อ 1 – 5 ไปแจ้งความที่ สน.ท้องที่ที่สถานธนานุบาลตั้งอยู่ โดยนำเอกสารทั้งหมดไปกรมการปกครอง แผนกควบคุมโรงรับจำนำ เพื่อประทับตราอนุญาต จากนั้นนำเอกสารทั้งหมดกลับมาติดต่อที่สถานธนานุบาล เพื่อทำการส่งดอกเบี้ย หรือ ไถ่ถอน ต่อไป

กรณีไม่มีคำสั่งศาล : ให้ทำเป็นหนังสือให้ทายาททุกคนเซ็นยินยอม และนำไปแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจท้องที่ และไปประทับตราอนุญาต ที่แผนควบคุมโรงรับจำนำ

หาต้องการกลับไปซื้อทรัพย์รับจำนำหลุด ต้องทำอย่างไร

 • กรณีมีตั๋วรับจำนำ และเป็นเจ้าของตั๋วรับจำนำ ให้ท่านนำตั๋วรับจำนำพร้อมบัตรประชาชนมาติดต่อที่สถานธนานุบาล เพื่อตามซื้อคืน ตามวัน และเวลาที่สถานธนานุบาลกำหนด
 • กรณีไม่มีตั๋วรับจำนำ แต่เป็นเจ้าของตั๋วรับจำนำ ให้ท่านติดต่อที่สถานธนานุบาล เพื่อทางสถานธนานุบาลจะออกใบแจ้งตั๋วหาย และตรวจสอบ ลายพิมพ์นิ้วมือว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับผู้จำนำหรือไม่ เพื่อทางสถานธนานุบาลจะได้ รับรองลายพิมพ์นิ้วมือ นำใบแจ้งตั๋วหาย พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อที่ สำนักงานสถานธนานุ บาลกรุงเทพมหานคร(สธก.) พบผู้อำนวยการสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบและบันทึก ปากคำ(ปค.14)เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าจะมาตามซื้อคืนได้เมื่อใด
 • กรณีมีตั๋วรับจำนำ และเป็นเจ้าของทรัพย์รับจำนำ โดยให้ผู้อื่นมาจำนำแต่ไม่สามารถติดตามตัวผู้จำนำได้ ให้นำตั๋วรับจำนำพร้อมบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้ที่จะมาทำการแทน ไปติดต่อที่สำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร (สธก.) พบผู้อำนวยการ เพื่อตรวจสอบและบันทึกปากคำ (ปค.14) ซึ่งผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตว่าจะให้ตามซื้อคืนหรือไม่ ถ้าผู้อำนวยการอนุญาตให้ตามซื้อคืนได้ ก็ให้นำเอกสารทั้งหมดกลับไปติดต่อ สถานธนานุบาลเพื่อตามซื้อคืนต่อไป “ผู้จำนำจะต้องยื่นคำร้องการตามซื้อทรัพย์หลุดจำนำคืนต่อผู้จัดการสถานธนานุบาล ที่ผู้จำนำได้จำนำทรัพย์ไว้ ตั้งแต่วันที่ทรัพย์จำนำนั้นหลุดจำนำเป็นสิทธิของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่จำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ” “ผู้จำนำสามารถตามซื้อทรัพย์หลุดจำนำคืนได้ในราคารับจำนำ (เงินต้น) บวกร้อยละ 15 ของราคารับจำนำ”

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำขึ้น ทุกเดือน โดยมีทรัพย์หลุดจำนำประเภทเพชร ทอง นาก เงิน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ จากสถานธนานุบาลทั้ง 21 สาขา ในการดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ คณะกรรมการจะประเมินราคาขายขั้นต่ำของทรัพย์ไว้ตามความเหมาะสม แล้วจึงนำออกมาจำหน่ายให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา กำหนดให้ราคาของการประมูลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยครั้งละ 10 บาท โดยจะทำการประมูลในวันเสาร์หรืออาทิตย์ ตามประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จะเปิดการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำประเภทเพชร ทอง นาก เงิน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถานทีและเวลาเปิดปิดโรงรับจำนำทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

โรงรับจำนำกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 21 สาขา เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. โดยไม่หยุดพักกลางวัน

 • เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • เวลาให้บริการ ช่วงเช้า เวลา 08.00-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

โรงรับจำนำ สำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 39 สาขา ตั้งอยู่ในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 29 สาขา และปริมณฑล ประกอบด้วย  1.นนทบุรี 2 สาขา 2.ปทุมธานี 1 สาขา 3.สมุทรปราการ 1 สาขา 4.ระยอง 2 สาขา 5.ลำพูน 1 สาขา 6.สุราษฎร์ธานี 1 สาขา 7.อุดรธานี 1 สาขา 8.พิษณุโลก 1 สาขา

 • เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • เวลาให้บริการ ช่วงเช้า เวลา 08.00-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลต่างๆที่เรานำมาฝากกันดังนั้นสำหรับท่านใดที่ต้องการไปใช้บริการในโรงจำนำท่านควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนำสิ่งของมีค่าไปจำนำทุกครั้ง

ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19แบบนี้  MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยเงินกู้สำหรับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีตัวช่วยสำหรับการ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวันที่ MoneyGuru นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

บทความแนะนำ