วิธีลงทะเบียนมาตรการคืนรถจบหนี้ ที่ไม่เสียประวัติการเงิน ไม่มีหนี้ผูกมัด - MoneyGuru.co.th

วิธีลงทะเบียนมาตรการคืนรถจบหนี้ ที่ไม่เสียประวัติการเงิน ไม่มีหนี้ผูกมัด


โอกาสสุดท้ายสำหรับการร่วมโครงการ คืนรถจบหนี้ จาก ธ.ทิสโก้ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่สามารถทำธุรกิจได้ตามปกติ มีผลกระทบต่อการชำระหนี้ และไม่สามารถจ่ายค่างวดได้ ท่านที่สนใจสามารถดู วิธีลงทะเบียนมาตรการคืนรถจบหนี้ ที่ไม่เสียประวัติการเงิน ไม่มีหนี้ผูกมัด สำหรับเดือนสุดท้าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

วิธีสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยโควิจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน

วิธีลงทะเบียนมาตรการคืนรถจบหนี้ ที่ไม่เสียประวัติการเงิน ไม่มีหนี้ผูกมัด

วิธีลงทะเบียนมาตรการคืนรถจบหนี้ ที่ไม่เสียประวัติการเงิน ไม่มีหนี้ผูกมัด

สำหรับมาตราการคืนรถจบหนี้ จากธ.ทิสโก้ ที่มีเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ที่เจอผลกระทบจากโควิด-19 จนไม่สามารถจ่ายค่างวดได้ โดยทางธนาคารจะยกหนี้ให้ ไม่ฟ้องร้อง ไม่เสียประวัติทางการเงิน ไม่เป็นหนี้ผูกมัด ไม่มีค่าธรรมเนียม แต่จะหมดเขต 30 กันยายน 64 นี้

รายละเอียดเบี้ยงต้นหากรถยนต์ที่ธนาคารได้รับคืนประมูลขายได้ราคาต่ำกว่าภาระหนี้คงค้าง ธนาคารจะยกหนี้ส่วนที่เหลือ และปิดบัญชีให้กับลูกค้า โดยจะไม่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการขาย หรือเรียกเก็บส่วนต่างได้อีก รวมถึงรายงานข้อมูลเครดิตด้วยสถานะปิดบัญชี จะเป็นประโยชน์ให้ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการนี้ ได้ลดภาระหนี้สิน และไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ ที่เกิดจากขายรถได้ต่ำกว่าภาระหนี้คงค้าง ถ้าผ่านวิกฤตแล้ว ก็ยังมีโอกาสยื่นขอสินเชื่อกับธนารคารต่างๆได้อีกด้วย

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับมาตรการฯ

 1. ท่านต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อหรือสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (จำนำทะเบียนรถยนต์)
 2. ท่านต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีรายได้ลดลงและไม่สามารถชำระค่างวดตามสัญญาเดิมได้ในระยะยาว (โดยลูกค้าต้องแสดงหลักฐาน / ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ)
 3. รถยนต์ของท่านจะต้องยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตามปกติ
 4. ท่านจะต้องมีประวัติผ่อนชำระค่างวดตามสัญญา มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
 5. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ต้องมีสถานะบัญชีไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

สำหรับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง

ขั้นตอนการสมัครมาตรการคืนรถจบหนี้

วิธีลงทะเบียนมาตรการคืนรถจบหนี้ ที่ไม่เสียประวัติการเงิน ไม่มีหนี้ผูกมัด

เข้าไปที่เว็บไซต์ มาตรการคืนรถจบหนี้ จากนั้นกดลงทะเบียนหรือคลิกที่รุปด้านบน

วิธีลงทะเบียนมาตรการคืนรถจบหนี้ ที่ไม่เสียประวัติการเงิน ไม่มีหนี้ผูกมัด

วิธีลงทะเบียนมาตรการคืนรถจบหนี้ ที่ไม่เสียประวัติการเงิน ไม่มีหนี้ผูกมัด

อ่านรายละเอียดให้ครบจากนั้นกด ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม มาตรการ

วิธีลงทะเบียนมาตรการคืนรถจบหนี้ ที่ไม่เสียประวัติการเงิน ไม่มีหนี้ผูกมัด

วิธีลงทะเบียนมาตรการคืนรถจบหนี้ ที่ไม่เสียประวัติการเงิน ไม่มีหนี้ผูกมัด

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบโดยข้อมูลที่กรอกต้องเป็นความจริงเท่านั้น จากนั้นกด บันทึกรายการ

วิธีลงทะเบียนมาตรการคืนรถจบหนี้ ที่ไม่เสียประวัติการเงิน ไม่มีหนี้ผูกมัด

เพียงแค่นี้ท่านก็แค่รอธนาคารติดต่อกลับมาเป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ : 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ลูกค้าเตรียมหลักฐาน / ข้อมูลเพื่อแสดงว่าลูกค้าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
 2. ลูกค้าดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับมาตรการช่วยเหลือโครงการ “คืนรถจบหนี้” โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้ครบถ้วน
 3. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับ เพื่อสอบถามรายละเอียด และให้คำแนะนำในการนำส่งเอกสารประกอบการขอพิจารณาอนุมัติ
 4. ลูกค้าจัดส่งหลักฐาน / ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ภาพถ่ายสภาพรถยนต์ และเอกสารอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งมายังธนาคาร
 5. ธนาคารแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการ และนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ที่นำทรัพย์สินมาคืน (กรณีได้รับการอนุมัติ) โดยวันนัดส่งมอบรถยนต์คืนต้องไม่เกินระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับทราบผลการอนุมัติ กรณีรถยนต์ที่ส่งมอบไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติ หรือมีการถอดอุปกรณ์ส่วนควบออกจากทรัพย์สิน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการอนุมัติดังกล่าว
 6. ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) ตามสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เท่านั้น นำรถยนต์มาส่งมอบคืนตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้
 7. หลังจากประมูลขายรถยนต์เสร็จสิ้นธนาคารจะมีหนังสือแจ้งปิดบัญชีให้ลูกค้าทราบ หากมูลค่ารถยนต์ที่ขายได้สูงกว่าภาระหนี้คงค้างที่ลูกค้ามีกับธนาคาร ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบเพื่อนำเงินส่วนที่เกินภาระหนี้คืนให้แก่ลูกค้า

กำหนดระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ : 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000 อีเมล : ContactCenter@tisco.co.th

ก่อนจากกันไปเนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้นทาง www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 10% รับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อนฟรี!! ไม่มีดอกเบี้ยพร้อมรับส่วนลด 10% รับเดือนกันยายน

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand