รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนพฤษภาคม 64

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "Car and Insurance Tips,ประกันรถยนต์"

May 12, 2021


สถานบันการเงินและลีสซิ่ง ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อช่วยสำหรับประชาชนที่กำลังเผชิญกับ วิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง จึงได้ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อหวังช่วยลดภาระของลูกค้าโดยวันนี้เราได้ รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนพฤษภาคม 64 สำหรับช่วยลดภาระช่วง โควิด-19 ในเวลานี้


รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนพฤษภาคม 64


รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนพฤษภาคม 64

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนพฤษภาคม 64

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รวมมาตรการพักชำระหนี้งวดรถยนต์ ประจำเดือนมกราคม 64

ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือ
  1. มาตรการช่วยเหลือโดยลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม หรือ
  2. มาตรการพักชำระค่างวดทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน

ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต้ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม : รายละเอียดการพักชำระหนี้


ธนาคารไทยพาณิชย์

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 64

ไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือระยะ 3 ช่วยลูกค้าจากผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องแก่ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยของธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือระยะ 3 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการสำหรับสินเชื่อรถยนต์ดังนี้

 • ลูกค้าสามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน
 • ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อน

ลูกค้าที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยแจ้งความประสงค์ผ่าน แอปพลิเคชั่น SCB EASY (เฉพาะลูกค้าบุคคล) หรือ ผ่านระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777


ธนาคารทิสโก้

รวมมาตรการพักชำระหนี้งวดรถยนต์-ประจำเดือนธันวาคม

รวมมาตรการพักชำระหนี้งวดรถยนต์-ประจำเดือนกันยายน

 • สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ
  • ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
  • พักชำระค่างวด 3 งวด หรือ
  • ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ
  การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า  หากลูกค้าประสบปัญหาในการชำระหนี้ควรเร่งดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ พร้อมให้ข้อมูลที่ครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบที่จำเป็นให้แก่ธนาคาร เพื่อประเมินผลกระทบ ความสามารถในการผ่อนชำระ และทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อไป

  เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ

  • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสินเชื่อกับธนาคารและต้องมีสถานะไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน
  • ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดการผ่อนชำระ


ธนาคารกสิกรไทย

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 64

ลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร

มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ภายใต้โครงการ #รวมใจไม่ทิ้งกัน  ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ จาก 28% เป็น 24%* มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป


ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563


ธนาคารธนชาต

รวมมาตรการพักชำระหนี้งวดรถยนต์ ประจำเดือนพฤศจิกายน

ระยะเวลาโครงการพักชำระหนี้ สินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 64

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยมี 2 ทางเลือกดังนี้

ทางเลือกที่ 1 การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้

 • การลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ หมายถึง การแบ่งเบาภาระของผู้เช่าซื้อ โดยการปรับเงื่อนไขการชำระค่างวด ด้วยการลดค่างวด และขยายระยะเวลาการชำระออกไป โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท หรือเรียกอีกชื่อว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 • ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจะขยายออกไป ตามจำนวนงวดที่ขอขยายบวกกับระยะเวลาผ่อนชำระคงเหลือเดิม
 • ภาระการผ่อนชำระต่อเดือนลดลง
 • ผู้เช่าซื้อเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้จะต้องชำระเงินค่างวดใหม่ 1 งวด พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มค้างชำระ (ถ้ามี)
 • เบี้ยปรับและดอกเบี้ยเช่าซื้อค้างชำระก่อนเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ สามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย
 • คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติมการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้
 • คลิกสมัคร

ทางเลือกที่ 2 การพักชำระหนี้

 • การพักชำระหนี้ หมายถึง การพักชำระค่างวดเช่าซื้อเป็นเวลา 3 เดือน เนื่องจากไม่ได้ทำงาน หรือปิดกิจการ
 • เมื่อสื้นสุดระยะเวลาการพักชำระ ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดเช่าซื้อตามปกติตามสัญญา
 • ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา จะขยายออกไปตามระยะเวลาการพักชำระ
 • ดอกเบี้ยในช่วงพักชำระหนี้ = เงินต้นคงเหลือ ณ วันพักชำระ
  x อัตราดอกเบี้ยแท้จริง EIR (ตามหน้าสัญญาเช่าซื้อ)
  x จำนวนเดือนที่พักชำระ
  โดยผู้เช่าซื้อสามารถชำระได้ในงวดสุดท้าย
 • คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติมการพักชำระหนี้
 • คลิกสมัคร

ฝั่งบริษัท ลีสซิ่ง

Toyota Leasing

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 64

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19

 • ทางเลือกที่ 1 พักชำระหนี้ 3 งวด* (เลื่อนการชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการ)
 • ทางเลือกที่ 2 ปรับโครงสร้างหนี้* (ลดค่างวด โดยขยายเวลาชำระหนี้)
  (ค่างวดที่ลดลงขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้มีการขยายออกไปจากเดิม ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยใหม่)​เกณฑ์การสมัคร
  1. สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อมาตรฐาน ที่ผ่อนมาแล้ว 1 งวดขึ้นไป และค้างชำระไม่เกิน 60 วัน (2 งวด) ณ วันที่ลงทะเบียน
  (ไม่รวมกลุ่มลูกค้าประเภทโปรแกรมสินเชื่อเช่าซื้อสบายดี สินเชื่อเช่าซื้อสมปองและสมใจ สินเชื่อเช่าซื้อรายใหญ่​ สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกฮีโน่ และบริการเช่ารถระยะยาว KINTO)
  2. การปรับโครงสร้างหนี้จะขยายงวดการชำระตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อรวมได้สูงสุดไม่เกิน 120 เดือน*

  สามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน TLT Simply คลิก  ได้ตั้งแต่ 27 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564​

  ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1. คลิกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หรือค้นหาคำว่า “TLT Simply” ใน Play Store หรือ App Store และกดติดตั้ง (ดูวิธีการดาวน์โหลด ได้ที่ ขั้นตอนการดาวน์โหลด )
  2. ลงทะเบียน โดยการกรอกหมายเลขประจำตัวลูกค้า 11 หรือ 12 หลัก, หมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่สัญญาเช่าซื้อ
  3. เลือกเมนู “โครงการช่วยเหลือลูกค้า” จากเมนูด้านซ้ายบน
  4. ระบบจะทำการแสดงสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ของท่านที่ผ่านเกณฑ์ (กรณีสัญญาเช่าซื้อของท่านไม่ผ่านเกณฑ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-660-5555)
  5. กด “รายละเอียด” ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ผ่านเกณฑ์ ระบบจะแสดงเมนูให้ท่านเลือกระหว่าง ปรับโครงสร้างหนี้ หรือพักชำระหนี้

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด


Honda Leasing

รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ 64

พักชำระหนี้ 3 เดือน หรือ ขยายเวลาชำระหนี้ เริ่ม 18 มกราคมนี้

บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มมาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าฮอนด้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่ (สำหรับลูกค้าที่ผ่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน และค้างชำระไม่เกิน 60 วัน รวมทั้งยังไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯมาก่อน)
มีให้เลือก 2 แบบได้แก่

 • ลดค่างวด ขยายเวลาชะหนี้
  ค่างวดที่ลดลงนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนงวดที่ได้มีการขยายออกไปจากเดิม ซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยใหม่ โดยไม่มีการคิดค่าดำเนินการ
 • พักชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
  เลื่อนการชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 3 งวด โดยมีค่าดำเนินการงวดละ 1,000 บาท
 • เอกสารประกอบการลงทะเบียนออนไลน์
  หลักฐานแสดงการลดของรายได้ เช่น หนังสือเลิกจ้างงาน , บัตรพนักงาน และประกาศลดเงินเดือน หรือ ประกาศปิดโรงงาน หรือ บริษัทเป็นต้น
 • สามารถลงทะเบียนตั้งแต่ 18 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564
  ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ มาตรการนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แต่ไม่รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯไปแล้ว โดยบริษัทฯจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับตามเอกสารที่ลูกค้านำส่งให้กับบริษัทฯ เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

คลิกสมัคร


ราชธานีลิสซิ่ง

รวมมาตรการพักชำระหนี้งวดรถยนต์-ประจำเดือนกันยายน

 • ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-4319000 อ่านเพิ่มเติม

เป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่าน สำหรับข้อมูลที่เรานำมาฝากกัน ก่อนจากกันไปหากท่านไหนที่กำลังออกรถแล้วถ้าต้องการต่อประกันรถยนต์กับ MoneyGuru.co.th สามารถเช็คราคาประกันรถยนต์ได้ง่ายภายใน 1 นาที สะดวก รวดเร็ว ครบจบที่เดียว พร้อมรับใบเสนอราคาฟรี นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

www.moneyguru.co.th ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเบี้ยประกันด้วยการ ลดราคาเบี้ยประกันทันที่ 5% พร้อมบัตรเติมน้ำมันฟรี 500 บาท เพื่อรับมือพิษเศรษฐกิจในเวลานี้

ส่วนลดทำประกัน

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน