เช็คสิทธิความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เมื่อทำประกันรถยนต์

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ประกันรถยนต์"

November 18, 2020


สำหรับท่านที่ใช้รถยนต์ในการเดินทาง ท่านจะต้องจะต้องรับความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ทางใดก็ใดก็ทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามการรองรับกับความเสี่ยงจาก อุบัติเหตุบนท้องถนน  นั่นก็คือ การทำประกันภัยรถยนต์ค่ะ ทุกวันนี้หลายคนก็ต่างรู้จักประกันภัยรถยนต์กันเป็นอย่างดี เนื่องจากประกันภัยรถยนต์เป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่ง ที่ผู้ที่มีรถทุกคนควรจะต้องมี ดังนั้นวันนี้สิ่งที่คนที่ต้องทำประกันต้องรู้มากที่สุดคือ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นวันนี้เรามา เช็คสิทธิความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เมื่อทำประกันรถยนต์ ท่านจะได้รับสิทธิ อะไรบ้าง

 

เช็คสิทธิความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เมื่อทำประกันรถยนต์

เช็คสิทธิความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล-เมื่อทำประกันรถยนต์

ก่อนอื่นท่านต้องทรามบก่อนว่าประกันภัยรถยนต์นั้นจะต้องมีภาคบังคับ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ พ.ร.บ. ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้ รถยนต์ทุกคันต้องทำค่ะ เนื่องจากถูกบังคับโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกันภัยประเภทนี้จะรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น และจำกัดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/คน ซึ่งจริง ๆ แล้วอุบัติเหตุแต่ละครั้งอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่านั้น ส่วน ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. โดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองแบบครบถ้วนที่สุด ทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสีย ความเสียหายต่อชีวิต อนามัย หรือทรัพย์สิน รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ทั้งของฝ่ายผู้เอาประกันภัยและฝ่ายคู่กรณีค่ะ
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ประกันภัยประเภทนี้ จะรับผิดชอบคุ้มครองค่าเสียหายในกรณีที่รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยสูญหาย หรือเสียหายจากไฟไหม้ รวมถึงค่าเสียหายต่อชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สิน
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น
  • ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือประเภท 2+ ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของทั้ง ฝ่ายผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี ซึ่งจะคล้ายกับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แต่ข้อแตกต่างจะอยู่ตรงที่ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้ จะรับผิดชอบค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้เอาประกันเฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหตมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

สิทธิรับความคุ้มครองค่ารักษา พยาบาลสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เช็คสิทธิความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล-เมื่อทำประกันรถยนต์

 

  • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บริษัทผู้รับประกันภัยจะเข้ารับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก หากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกนั้น ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งความคุ้มครองในส่วนนี้จะแบ่งเป็น ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ซึ่งจะคุ้มครองความรับผิดต่อความบาดเจ็บ มรณะ โดยบุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ จะรวมทั้งบุคคลที่อยู่ภายนอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยู่ในหรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยจะคุ้มครองเฉพาะจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ยกเว้นผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในขณะปฏิบัติงานของผู้ขับขี่
  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์คันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บที่ได้รับเป็นผลให้บุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้
  • ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของบุคคลที่อยู่ในรถยนต์คันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บเป็นผลให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

 

ตลอดเดือนพฤศจิกายน 63 MoneyGuru พร้อมช่วยคุณประหยัดจัดโปร Shocking Sale 11.11 ลดร้อนแรงเพียงแค่ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 11% เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับช่วยเหลือประชาชนสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ ในราคาพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในเวลานี้…!!  เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

Shocking-Sale-11.11-ลดร้อนแรงเพียงแค่ทำประกันรถยนต์ชั้น-1-พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันทันที-11

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน