ความคุ้มครองค่ารักษา พยาบาล กับประกันรถยนต์

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "ประกันรถยนต์"

December 22, 2016


ความคุ้มครองค่ารักษา

คุณคงเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้รถยนต์ในการเดินทางไปทำงานทุกวัน ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณต้องรับความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน อย่างไรก็ตาม ก็โชคดีที่สังคมของเราทุกประเทศนั้น มีทางเลือกหนึ่งที่สามารถรองรับกับความเสี่ยงนี้ได้ นั่นก็คือ การทำประกันภัยรถยนต์ค่ะ ทุกวันนี้หลายคนก็ต่างรู้จักประกันภัยรถยนต์กันเป็นอย่างดี เนื่องจากประกันภัยรถยนต์เป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่ง ที่ผู้ที่มีรถทุกคนควรจะต้องมีนั่นเองค่ะ

จริงอยู่ที่ว่าการทำประกันภัยรถยนต์นั้น ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ แต่มันนั้นช่วยคุณประหยัดเรื่องค่าใช้จ่าย จากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ดี ซึ่งหลายคน เมื่อพูดถึงประกันรถยนต์ มักจะคิดถึงแต่เรื่องเคลมซ่อมรถ แต่ความจริงแล้ว ประกันภัยรถยนต์นั้นมี ความคุ้มครองค่ารักษา พยาบาลด้วย วันนี้ MoneyGuru.co.th จะพาไปดูกันว่าเป็นอย่างไร 

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ พ.ร.บ. ซึ่งประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้ รถยนต์ทุกคันต้องทำค่ะ เนื่องจากถูกบังคับโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ประกันภัยประเภทนี้จะรับผิดชอบต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยจากรถยนต์เท่านั้น และจำกัดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/คน ซึ่งจริง ๆ แล้วอุบัติเหตุแต่ละครั้งอาจจะสร้างความเสียหายมากกว่านั้น

บทความน่าอ่าน: เข้าใจหลักการก่อนทำประกันภัยรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดชอบของ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. โดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองแบบครบถ้วนที่สุด ทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสีย ความเสียหายต่อชีวิต อนามัย หรือทรัพย์สิน รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ทั้งของฝ่ายผู้เอาประกันภัยและฝ่ายคู่กรณีค่ะ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ประกันภัยประเภทนี้ จะรับผิดชอบคุ้มครองค่าเสียหายในกรณีที่รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยสูญหาย หรือเสียหายจากไฟไหม้ รวมถึงค่าเสียหายต่อชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สิน

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 4 ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของฝ่ายคู่กรณีเท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 หรือประเภท 2+ ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินของทั้ง ฝ่ายผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี ซึ่งจะคล้ายกับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แต่ข้อแตกต่างจะอยู่ตรงที่ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 นี้ จะรับผิดชอบค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้เอาประกันเฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหตมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

บทความน่าอ่าน: อินโฟกราฟิก: ว่าด้วยเรื่องประเภท ความคุ้มครองประกันรถยนต์

ความคุ้มครองค่ารักษา พยาบาลสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก บริษัทผู้รับประกันภัยจะเข้ารับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก หากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกนั้น ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งความคุ้มครองในส่วนนี้จะแบ่งเป็น ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ซึ่งจะคุ้มครองความรับผิดต่อความบาดเจ็บ มรณะ โดยบุคคลภายนอกที่ได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ จะรวมทั้งบุคคลที่อยู่ภายนอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่โดยสารอยู่ในหรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย โดยจะคุ้มครองเฉพาะจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ยกเว้นผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งคู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในขณะปฏิบัติงานของผู้ขับขี่

อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถยนต์คันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บที่ได้รับเป็นผลให้บุคคลนั้นเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพชั่วคราว โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองความบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของบุคคลที่อยู่ในรถยนต์คันเอาประกันภัย หากความบาดเจ็บเป็นผลให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้

เห็นไหมคะคุณผู้อ่าน ว่าประกันภัยรถยนต์นั้นไม่ใช่เพียงแค่คุ้มครองเฉพาะเรื่องค่าซ่อมรถเท่านั้น แต่ยังคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้อ่านทำประกันประเภทไหนด้วยนะคะ และหากท่านใดอยากจะติดตามบทความและข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ การเงิน สินเชื่อ บัตรเครดิต และประกันรถยนต์ ก็สามารถกด Subscribe เพื่อรับสาระความรู้แบบนี้จาก MoneyGuru.co.th ได้เลยค่ะ เราจะส่งตรงถึงอีเมลของคุณทุก ๆ สัปดาห์

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน