กฎความเร็วรถยนต์ใหม่ ต้องไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ประกันรถยนต์"

December 22, 2020


รัฐบาลกำหนด กฎความเร็วรถยนต์ใหม่ ต้องไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมกำหนดความเร็วรถยนต์ หากต้องวิ่งทางหลวงช่องขวาสุด ห้ามต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


สินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สินเชื่อเพื่อคนอายุงานน้อย กู้ได้ไว ไม่ต้องค้ำ ผ่อนเท่ากันทุกเดือนรับปีใหม่

สินเชื่อเงินด่วนซิตี้แบงก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำ สำหรับคนต้องการเงินเที่ยวปีใหม่


กฎความเร็วรถยนต์ใหม่ ต้องไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กฎความเร็วรถยนต์ใหม่ ต้องไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วรถ ขยับความเร็วสูงสุด ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมกำหนดความเร็วรถยนต์ หากต้องวิ่งทางหลวงช่องขวาสุด ห้ามต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งปรากฎอยู่ตามสื่อต่างๆถูกตั้งคำถามว่า เป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยแพร่ข้อมูล ระบุว่า จากการตรวจสอบไปยัง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยยืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าเป็นความจริง ดังนี้

เรื่อง กำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม. จริงหรือ ?

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม พบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัตินโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจร ตั้งแต่ 4 ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยได้มีการศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการให้เกิดแนวทางที่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง มีด้วยกัน ดังนี้

1.กำหนดให้ความเร็วขั้นสูงสำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถที่

จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ให้ขับรถแต่ละประเภทในทางเดินรถโดยใช้ความเร็วไม่เกิน ดังนี้

  • 1.1 รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสาร เกิน 15 คน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • 1.2 รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่ เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำหน
  • 1.3 รถจักรยานยนต์ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือ รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • 1.4 รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • 1.5 รถบรรทุกคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 1.6 รถยนต์อื่น ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2.กำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทางหลวง 

ซึ่งจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป โดยให้รถยนต์อื่นนอกจากรถยนต์ตามข้อ 1.1, ข้อ 1.2, ข้อ 1.4 และข้อ 1.5 ขับในช่องทางเดินรถช่องขวาสุด โดยใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3.กำหนดให้ในเขตทางที่มีป้าย หรือ เครื่องหมายจราจร 

แสดงว่าเป็นเขตอันตราย หรือเขตให้ขับรถ ช้า ๆ ให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร

4. กำหนดให้ในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วขั้นสูงต่ำกว่าที่กำหนด

ในข้อ 1. ในทางเดินรถใด ไม่ว่าตลอดทางเดินรถหรือกำหนดในช่วงใดช่วงหนึ่งของทางเดินรถ ให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทขับไม่เกิน อัตราความเร็วขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายจราจรนั้น ตลอดทางเดินรถหรือในช่วงที่กำหนดดังกล่าว ยกเว้นกรณีไม่ สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณรถในทางเดินรถ หรือเหตุขัดข้องอื่นใดอันมีเหตุผลสมควรแก่กรณี

5. กำหนดให้เครื่องหมายจราจรตามข้อ 4. ต้องแสดงให้ผู้ขับขี่เห็นได้ชัดเจนก่อนถึงทางเดินรถ

หรือ ช่วงที่กำหนดของทางเดินรถนั้น ในระยะเพียงพอที่ผู้ขับขี่จะสามารถลดความเร็วเพื่อปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรนั้นได้ และต้องแสดงเครื่องหมายจราจรดังกล่าวเป็นระยะตลอดจนสิ้นสุดทางเดินรถ หรือสิ้นสุดช่วงที่กำหนด โดยให้หน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทางเดินรถนั้น ๆ ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายจราจร และมีหน้าที่ควบคุมกำหนดความเร็วในเครื่องหมายจราจรประเภทที่สามารถปรับเปลี่ยน รูปภาพ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ได้

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่ www.mot.go.th หรือโทร. 02-283-3000

พิเศษสำหรับท่านที่กำลังจะออกรถช่วงเวลานี้ MoneyGuru แจกบัตรเติมน้ำมันฟรี สูงสุด 1,500 บาท รับปีใหม่ง่ายๆแค่ซื้อประกันรถยนต์ทางเว็บไซต์ MoneyGuru.co.th เนื่องจากในทุกวันนี้ การใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากผู้ใช้รถทุกคนต้องไม่ประมาทและควรระมัดระวังในการขับขี่แล้ว การทำประกันภัยรถนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ท่านเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

แจกบัตรเติมน้ำมันฟรีสูงสุด 1,500 บาท รับปีใหม่ง่ายๆแค่ซื้อประกันรถยนต์กับ MoneyGuru ยิ่งซื้อมาก ยิ่งได้มาก

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน