ข้อกำหนดต่อทะเบียนเสียภาษีประจําปีแบบใหม่ รถยนต์ประเภทไหนที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียนบ้าง - MoneyGuru.co.th

ข้อกำหนดต่อทะเบียนเสียภาษีประจําปีแบบใหม่ รถยนต์ประเภทไหนที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียนบ้าง


ประกาศมาแล้วหลังจากที่กรมขนส่งออกราชกิจจานุเบกษาฉบับใหม่ กำหนดให้เจ้าของรถที่จะต่อทะเบียน เสียภาษีประจําปี โดย ข้อกำหนดต่อทะเบียนเสียภาษีประจําปีแบบใหม่ รถยนต์ประเภทไหนที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียนบ้าง โดยรถยนต์ประเภทไหนบ้างที่ต้องไปตรวจบ้างไปดูกันเลย…


วิธีจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปี 63 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นและตู้คีออส


ข้อกำหนดต่อทะเบียนเสียภาษีประจําปีแบบใหม่ รถยนต์ประเภทไหนที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียนบ้าง

ข้อกำหนดต่อทะเบียนเสียภาษีประจําปีรุ่นแบบใหม่ รถยนต์ประเภทไหนที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียนบ้าง

20 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษีประจําปีนํารถไปตรวจสภาพ ซึ่งลงนามโดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้เจ้าของรถที่จะต่อทะเบียนรถ เสียภาษีประจําปีนํารถไปตรวจสภาพ ซึ่งจะมีผลบังคับหลังพ้นกําหนด 30 นับถัดจากที่ 20 สิงหาคม 2563 ประกาศกรมการขนส่งทางบก ฉบับนี้มีสาระสำคัญคือกำหนดให้เจ้าของรถดังต่อไปนี้ ต้องนํารถไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจําปี ดังนี้

 

ข้อกำหนดการต่อทะเบียนเสียภาษีประจําปีรุ่นแบบใหม่

1.เจ้าของรถยนต์ต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี ดังต่อไปนี้

 • รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
 • รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่)
 • รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง
 • รถยนต์รับจ้างสามล้อ
 • รถยนต์บริการธุรกิจ
 • รถยนต์บริการทัศนาจร
 • รถยนต์บริการให้เช่า
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ

ต้องนำรถไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี โดยให้ตรวจสภาพ ล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกำหนดเสียภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 1 เดือน ณ สำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียน

 

2. เจ้าของรถต้องตรวจสภาพ ล่วงหน้าก่อนเสียภาษี โดยให้ตรวจสภาพล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกําหนดเสียภาษีประจําปีได้ไม่เกิน 6 เดือน

โดยสามารถไปต่อภาษีได้ที่ ณ สํานักงานขนส่งทุกแห่ง ยกเว้นรถรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลที่จะต้องไปตรวจสภาพได้ที่สํานักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียน- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งสูงสุดตามที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ในข้อมูลรายละเอียดจําเพาะเกิน 12 ที่นั่ง ดังนี้

 • (ก) รถที่จดทะเบียนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน 12 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ําหนักรถเกิน 2,200 กิโลกรัม พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
 • (ข) รถที่จดทะเบียนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์ ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
 • (ค) รถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2558 และได้แจ้งเลิกใช้รถ หรือทะเบียนระงับ หรือถูกยกเลิกหรือเพิกถอนการจดทะเบียน แล้วนํามาขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

 

ฤกษ์ออกรถยนต์เดือนสิงหาคม-2563

 

3.เจ้าของรถดังต่อไปนี้ ต้องนํารถไปตรวจสภาพ ก่อนเสียภาษีประจําปี โดยให้ตรวจสภาพล่วงหน้าก่อนถึงวันครบกําหนดเสียภาษีประจําปีได้ไม่เกิน 3 เดือน

โดยสามารถไปต่อภาษีได้ที่ ณ สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก- รถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่

 • (ก) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
 • (ข) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
 • (ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

กรณี รถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกกรณีเจ้าของรถประสงค์จะขอเสียภาษีประจําปีพร้อมกับการดําเนินการทางทะเบียน เช่น การแจ้งเปลี่ยนสี เครื่องยนต์ ชนิดเชื้อเพลิง และติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กเสริมกระบะข้างรถ เปลี่ยนแปลงแหนบ เพลา และขนาดของยาง รวมถึงกรณีรถที่แผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุด หรือลบเลือน ให้เจ้าของรถนํารถไปตรวจสภาพได้ ณ สํานักงานขนส่งทุกแห่ง เว้นแต่กรณีเจ้าของรถมีความประสงค์จะขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถพร้อมกับเสียภาษีประจําปี ให้เจ้าของรถ นําผลการตรวจสภาพไปดําเนินการเสียภาษีประจําปีและขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ ณ สํานักงาน ขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ค้างชําระภาษีประจําปีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้เจ้าของรถนํารถไปตรวจสภาพ ณ สํานักงานขนส่งทุกแห่ง หรือสถานตรวจสภาพรถ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

 

4.รถยนต์ที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รวมถึง รถยนต์ที่ได้รับอนุญาตให้ทําการแก้ไขเพิ่มเติม

รวมไปถึงการดัดแปลงรถที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน ที่ผู้ผลิตกําหนดไว้ในข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ําหนักรถยนต์เกิน 2,200 กิโลกรัม
 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
 • รถยนต์ส่วนบุคคล
 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 • รถยนต์ที่มีการปรับ โครงคัสซี ตัวถัง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ําหนักและช่วงล่าง และช่วงล้อ

 

 

5.กรณีเจ้าของรถประสงค์จะขอเสียภาษีประจำปีพร้อมกับการแจ้งเปลี่ยนสี เครื่องยนต์ต่างๆ

กรณีเจ้าของรถประสงค์จะขอเสียภาษีประจำปีพร้อมกับการดำเนินการทางทะเบียน เช่น การแจ้งเปลี่ยนสี เครื่องยนต์ ชนิดเชื้อเพลิง และติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กเสริมกระบะข้างรถเปลี่ยนแปลงแหนบ เพลา และขนาดของยาง รวมถึงกรณีรถที่แผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย ถูกทำลายชำรุด หรือลบเลือน ให้เจ้าของรถนำรถไปตรวจสภาพได้ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เว้นแต่กรณีๆไป

ส่วนเจ้าของรถมีความประสงค์จะขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถพร้อมกับเสียภาษีประจำปี ให้เจ้าของรถนำผลการตรวจสภาพไปดำเนินการเสียภาษีประจำปีและขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

 

6. รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

สำหรับท่านไหนที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปีให้เจ้าของรถยนต์นำรถไปตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่ง หรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

7.ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 30 วัน หลังจากการประกาศ

สำหรับประกาศ ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจสภาพ เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 16 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖

 

ข้อกำหนดต่อทะเบียนเสียภาษีประจําปีรุ่นแบบใหม่ รถยนต์ประเภทไหนที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียนบ้าง
ข้อกำหนดต่อทะเบียนเสียภาษีประจําปีรุ่นแบบใหม่ รถยนต์ประเภทไหนที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียนบ้าง
ข้อกำหนดต่อทะเบียนเสียภาษีประจําปีรุ่นแบบใหม่ รถยนต์ประเภทไหนที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อทะเบียนบ้าง

 

 

หากใครที่กำลังมองหาประกันภัยดีๆ ก็อย่าลืมคลิกเข้ามาที่  MoneyGuru.co.th คุณจะได้รับการเปรียบเทียบราคาอย่างละเอียดของประกันภัยรถยนต์ราคาถูกจากหลายเจ้า ภายใน 1 นาที สะดวก ง่าย รวดเร็ว พร้อมรับใบเสนอราคาได้ฟรีทันที หรือหากไม่สะดวกเข้าเว็บไซต์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @MoneyGuruThailand ครับ รับรองว่าคุณจะได้เบี้ยประกันและข้อเสนอที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญของเราทันที

ทำประกันรถชั้น 1 รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที 10%

ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand